Hotărârea nr. 229/2010

Hotărârea 229/2010 - Relocarea Pieţei de vechituri (OSER), darea în administrare, prin gestiune directă către R.A.D.P. Cluj şi aprobarea Regulamentului-cadru de funcţionare a pieţei de vechituri nou înfiinţată.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind relocarea Pieței de vechituri (OSER), darea în administrare, prin gestiune directă, la RADP Cluj-Napoca și aprobarea Regulamentului-cadru de funcționare a pieței de vechituri nou înființată

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind relocarea Pieței de vechituri (OSER), darea în administrare, prin gestiune directă la RADP Cluj-Napoca și aprobarea Regulamentului-cadru de funcționare a pieței de vechituri nou înființată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 107047/449/14.05.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune relocarea, darea în administrare, prin gestiune directă a Pieței de vechituri (OSER) la RADP Cluj-Napoca și aprobarea Regulamentului-cadru de funcționare a pieței de vechituri nou înființată;

Având în vedere prevederile art. 7 al. 1 lit. f, 9 al. 2 și 24 al. 1 din H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată cu H.G. nr. 1334/2004, privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 lit. c, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă relocarea pieței de vechituri (OSER) de pe malul stâng al Someșului (lângă podul „colectiviștilor”), pe str. Bobâlna nr. 65, teren aparținând RADP Cluj-Napoca.

Art. 2 Se aprobă darea în administrare, prin gestiune directă, a Pieței de vechituri (OSER), la RADP Cluj-Napoca.

Art. 3 Se aprobă Rcgulamentul-cadru de funcționare a pieței de vechituri situată pe str. Bobâlna nr. 65 din municipiul Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează, RADP Cluj, Direcția Poliția comunitară și Direcția tehnică.

Nr. 229 din 25 mai 2010

(1 lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 229/2010

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A PIEȚEI DE VECHITURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Prezentul regulament este întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată, scopul lui fiind crearea unui cadru de deslașurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

Ari. 1. Piața de vechituri va funcționa în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Bobâlna nr. 65, amenajată de către Consiliul local, prin RADP Cluj-Napoca.

Art. 2. Piața de vechituri va fi organizată săptămânal, în fiecare sâmbătă și este destinată vânzării obiectelor personale ale persoanelor fizice.

Art. 3 Taxa de intrare este de 3 lei/zi pentru spațiile destinate vânzării obiectelor personale ale persoanelor fizice.

Art. 4 Taxa de intrare este de 1 leu/zi pentru persoanele care doresc să achiziționeze produse din piața de vechituri sau doresc consultarea prețurilor.

CAPITOLUL II

TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

Art. 1 Tipul este piață de vechituri, organizată săptămânal.

Art. 2 Orarul de funcționare a Pieței este:

Perioada de vară, între orele 7-18;

Perioda de iarnă, între orele 8-16.

CAPITOLUL III

PLANUL PIEȚEI


Art. 1 Planul pieței este prevăzut în planșa nr. 1, anexă la prezentul regulament-regăsesc: căile de acces, spațiile de închiriat și sectorizarea pieței.

Art. 2 Piața este racordată la rețeaua de apă și va fi dotată cu toalete ecologice/ | Art. 3 Depozitarea deșeurilor va fi făcută în spațiul special amenajat.

CAPITOLUL IV

PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚEI ȘI A PLATOULUI PIEȚEI DE VECHITURI Art. 1 Suprafața totală amenajată este de 18000 mp.

Art. 2 Pavimentul pieței este din piatră spartă compactată.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1.  Să practice prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 2. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 3. Să fie informați asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței.

 • 2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1.  Să achite taxa de utizare a spațiului;

 • 2.  Să afișeze prețurile pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor legale;

 • 3.  Să respecte legislația privitoare la desfacerea produselor;

 • 4.  Să mențină permanent a curățenia la locul de vânzare și în jurul acestuia și să transporte gunoiul la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 5.  Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

 • 6. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 7.  Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia;

 • 8.  Să nu expună spre vânzare marfa deteriorată sau stricată;

 • 9.  Să părăsească piața după ora închiderii acesteia în maxim 'A h de la ora închiderii;

 • 10. Să păstreze în cele mai bune condiții bunurile închiriate.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

Administratorul pieței arc următoarele drepturi și obligații:

 • 1.  Sprijină organele de control autorizate;

 • 2.  Nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

 • 3.  Asigură ori de câte ori este necesar salubrizarea pieței;

 • 4.  Aprobă locurile în funcție de vechimea cererii, fiecare persoană beneficiind de un loc, eliberându-i-se o dovadă de plată în acest sens.

str. Bobalna