Hotărârea nr. 228/2010

Hotărârea 228/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 395/2001 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 395/ 2001 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 395/ 2001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 108358 din 19.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 395/ 2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 395/ 2001, în sensul diminuării suprafeței de teren care face obiectul asocierii cu S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L, situată în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști f.n., de la 4.000 mp. la 3.495 mp., teren identificat prin numărul topografic 4360/1/1/1/1/1/1/2.

Restul prevederilor Hotărârii nr. 395/ 2001 rămân neschimbate.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


r-atfemnează:


1 municipiului, -^fTĂuroțaȚărmure

Nr. 228 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)