Hotărârea nr. 225/2010

Hotărârea 225/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare hală agroalimentară piaţa cartier Grigorescu”.

Consiliul local al

Municipiului Cluj-Napoca

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare hala agroalimentară piața cartier Grigorcscu“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici ai obiectivului de investiții “Amenajare hală agroaiimentaă piața cartier Grigorescu“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 106049/1 7.05.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tchnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare hală agroalimentară piața cartier Grigorcscu“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. .39 al. 2 și 45 din l.cgea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IIOI Ă R Ă Ș 1 E:

Ari. 1 - Se aprobă indicatorii tchnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare hală agroalimentară piața cartier Grigorescu“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

An.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr.225 din 25 mai 2010

(Ifotărărca a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLI J-NAPOC A DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr.225/25 mai 2010


CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDIC A PORII TEHNIC0-1 CONOMIC I Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Amenajare hală agroalimentarăpiața cartier Grigorescu"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEEICLAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Mirăslau colț cu str. Paul Ioan

INDICATORI TEHNIC O-ECONOMIC I:

z- Valoarea totală a investiției, conform devizului general, prețuri aprilie 2010 : 1.563.613.70 Ici (fără TVA)

z- Din care C t M:                        1.285.661,45 lei (Iară TVA)

z- Regim de înălțime: parter

z- Hala agroalimentară va cuprinde: spațiu legume fructe, spațiu comercial lactate, spațiu comercial panificație, spațiul comercial carne, ouă, precum și grupuri sanitare, spălător, magazie și spațiu administrativ

z- Suprafața construită: 492.80 mp

z 20 de chioșcuri (2.00 x 3,00 m). pe latura vestică a halei, pe două rânduri față în față.

z f inanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local

z Durata de realizare a investiției: 6 luni

Acești indicatori tehnico-cconomici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.