Hotărârea nr. 224/2010

Hotărârea 224/2010 - Însuşirea unei documentaţii tehnice de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Mărăşti f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații tehnice de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații tehnice de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49.804 din 09.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea unei documentații tehnice de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/ 1991, republicată;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/ 1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/ 2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/ 1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști f.n., identificat cu nr. topo. 4360/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 34.383 mp, după cum urmează:

parcela cu nr. topo 4360/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 30.888 mp. drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca.

parcela cu nr. topo 4360/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 3495 mp, drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști f.n., întocmită de S.C. THEOGON SERVICII S.R.L. prin ing. Mihai Boacă, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 224 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 224/ 2010

PROIECTULUI

MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII CLUJ NAPOCA, ZONA PIAȚA MĂRĂȘTI F.N. - LOCAȚIE MAGAZIN SC PROFi ROM FOOD SRL, JUDEȚUL CLUJ PENTRU

’                 J

ANALIZA A C.L. CLUJ NAPOCA Și EMITERE HCL CU SCOPUL DEZMEMBRĂRII TERENULUI SITUAT ÎN CLUJ NAPOCA, PIAȚA

ÎN MĂRĂȘTI F.N., IDENTIFICAT PRIN NR. TOPO. 4360/1/1/1/1/1/1 ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 34 383 mp ÎNSCRIS ÎN CF 252561 CLUJ NAPOCA - PROVENIT DIN CONVERSIA CF 1431 SERIAL 738, ÎN


DOUĂ PARCELE, CU ÎNSCRIEREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE

ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 41/20.XI.2001 ÎNCHEIAT CU CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3495 MP Șl A ÎNSCRIERII ÎN EVIDENȚELE FUNCIARE A CONSTRUCȚIILOR EDIFICATE ÎN FAVOAREA SC PROFI ROM FOOD SRL PE ACEASTĂ SUPRAFAȚĂ DE TEREN’

}

DENUMIREA BENEFICIARILOR : MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA PRIN

CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

SC PROFi ROM FOOD SRL


BORDEROU DE PIESE

 • - Fișa proiectului

 • - Borderou de piese

 • - Memoriu tehnic

 • - Adresă mun. Cluj, Serv. Asocieri, nr. 73122/421/28.10.2004-copie xerox

 • - Extras C.F. 252561 Cluj Napoca- original

 • - CF 1431 Cluj Napoca- desfășurat-copie xerox

 • - Plan de situație cu situația'veche de CF suprapusă cu sit. actuală,

sc 1:1000-copie xerox

 • - Contract de asociere în participațiune nr. 41/20.11.2001-copie xerox

 • - Autorizație de construire nr. 298/22.03.2002-copie xerox

 • - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor,

nr. 12400/26.09.2002-copie xerox

 • - Dovadă de luare în folosință nr.11/28.01.2004- copie xerox

 • - Pian de amplasare în zonă, scara 1:10000-copie xeox

 • - Plan cu situația de lucrări , scara 1:500- din proiect, copie xerox

 • - Plan PUD, scara 1:500 -din proiect, copie xerox

 • - Plan parter „Magazin tip Profi”, sc. 1:100- din proiect,copie xerox

 • - Plan fațadă E și V, sc. 1:100- din proiect, copie xerox

 • - Plan de încadrare în zona, sc 1:5000

 • - Plan de amplasament și delimitare al imobilului-propus avizare OCPI Cluj

( anexa nr. 11) , scara 1:500

 • - Inventar de coordonate - (anexa nr. 14 la regulament)

 • - Calculul suprafețelor

 • - Declarație de impunere- copie xerox, din 2006

 • - Certificat de înmatriculare -Registru Comerțului

MEMORIU TEHNIC / JURIDIC

 • 1. Denumirea lucrării: Măsurători topografice în Cluj-Napoca. Piața Mărăști f.n.

 • 2. Beneficiarul lucrării : Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Moților nr.1-3, județul Cluj și SC. PROFI Rom. Food S.R.L., cu sediul social în localitatea Timișoara, strada Miresei nr. 1, județul Timiș, prin consilierul jurid c Smolean Dan.

 • 3. Executantul lucrării: S.C. Theogon Servicii S.R.L. Cluj, aut. A.N.C.P.I. cu seria B, nr.636, clasa II, prin ing. Mihai Boacă autorizat O.G.R. cu nr. 594, gradul I .

 • 4. Obiectul lucrării: S-a solicitat de către beneficiar întocmirea planului topografic scara 1:500 pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, Piața Mărăști f.n., în vederea actualizării informațiilor cadastrale, aferent noilor înscrisuri din CF nr. 252561 Cluj Napoca rezultat prin conversia de pe hârtie a CF vechi 1431 Cluj-Napoca, la „Contractului de asociere în participațiune nr. 41/20.11.2001"- Suprafața contractuală de 4000 mp, și nr. topo aferent, vor^fi modificate conform Adresei nr. 73122/421/28.10.2004., emisă de Serviciul Asocieri, Autorizări Comerț din cadrul Primăriei Cluj-Napoca și conform Documentației de față, în vederea modificării Hotărârii nr. 395/2001.

Pe terenul care se dorește a fi partajat este edificată o construcție individualizată, astfel:

Nr.crt         Destinația             Suprafața la sol            Nr.nivele        Nr. încăperi

C1 Magazin tip PROFI-(CAS) 1148,09 mp              P              18

 • 5. Scopul lucrării: Măsurătorile topografice s-au executat pentru depunerea Documentației tehnice- la Primăria Cluj Napoca , spre dezbatere în cadrul C.L. a unui proiect de hotărâre și emiterea urei H.C.L. în vederea actualizării informațiilor cadastrale referitoare la notarea suprafeței și nr. topografic, actualmente modificate, cuprinse în „Contractul de asociere în participațiune nr. 41/20.11.2001” încheiat între Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Profi Rom Food S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 33-34 din L. 15/1990, art. 251-265 din Codul Comercial Român, art. 38 lit. X și 46 din L. 215/2001 a Administrației publice locale și a Hotărârii Consiliului local al mun. Cluj Napoca nr. 395/2001.

La momentul semnării „Contractului de asociere în participațiune” în anul 2001, obiectul cererii SC Profi Rom Food SRL era exploatarea pentru o suprafață de 4000 mp ca parte din terenul cuprins în CF 1431, serial 483, cu nr. topo 4360/1, cu S=7j892stjp=43493 mp, iar actualmente conform măsurătorilor riguroase efectuate în teren, suprafața propusă pentru exploatare este de 3495 mp.

între timp, nr. topografice cuprinse în CF 1431 au fost modificate- partajate, prin notarea succesivă de încheieri privind reconstituiri a dreptului de proprietate, sau concesionări de terenuri, imobilele nou formate afectând și nr. topo 4360/1 , ce se găsește deja sub forma 4360/1/1/1/1/1/1 cu S=34383 mp, înscris sub rang serial 738 în CF 1431 Cluj-Napoca, teren ce vom propune în continuare a fi dezlipit.

Apoi în baza HCL nou emise și a actelor inițiale, se dorește depunerea și obținerea avizelor la OCPI Cluj, a unei Documentații de înscriere în evidențele funciare- în conform cu L. 7/2006 a Cadastrului și Publicității imobiliare, republicată și a normelor de aplicare, înregistrarea ce se va efectua în două etape de cf, astfel:

Etapa l-a- Dezlipirea imobilului din CF 252561 Cluj Napoca rezultat prin conversia CF vechi nr. 1431, ser. 738., nr. topo 4360/1/1/1/1/1/1, cu S=34383 mp în două loturi noi cu suprafețe distincte de 30888 mp, respectiv 3495 mp - ce se vor înscrie în Cf-uri noi , pe actualul proprietar cu drept de proprietate și dezlipire;

Etapa a ll-a în urma dezlipirii ( din etapa l-a), pe terenul înscris în CF-ul nou cu S=3495 mp - în favoarea Municipiului Cluj -vom propune înregistrarea „Contractului de asociere în participațiune” împreună cu înscrierea construcției edificate cu drept proprietate în favoarea SC Profi Rom Food SRL drept exploatare, administrare și construire cu drept de folosință asupra terenului

 • 6. Amplasamentul imobilului: Terenul este situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, zona Piața Mărăști f.n., județul Cluj și are ca vecinătăți : la Nord -Stația de distribuție carburanți O.M.V., la Est- Bloc de locuințe în str. Dorobanților nr.109, bl. 16, la Sud-strada Dorobamnților, la Vest- Piața Mărăști.

 • 7. Situația juridică a terenului în Cartea Funciară: Terenul în cauză face parte din imobilul semnalizat astfel:

 • A) - Foaia de avere:

A1- Teren în intravilan- adresa localitatea Cluj Napoca (zona Piața Mărăști f.n.) înregistrat în CF 252561- provenită prin conversia de pe hârtie a CF nr. 1431 Cluj Napoca (serial 738) - cu nr. topografic 4360/1/1/1/1/1/1, cu nr. cadastral 252561, categoria de folosință „Arabil"- și suprafața măsurată identică cu cea din acte , S=34383 mp.

 • B) - Foaia de proprietate:

-1- întabulare, drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 p.

1) -în favoarea Municipiul Cluj- încheiere nr. 3640/08.03.1938.

 • C) - Foaia de sarcini:

-1-întabulare. drept de ipotecă, valoarea 44,000,000/ ROL

1) — în favoarea Casa de Economii și Cecuri poștale (C.E.C.) Bucyrești-

- încheiere nr. 4875/28.03.1938.

 • 8. Operații de Carte funciară: Pentru înregistrarea în baza HCL a „Contractului de asociere în participațiune” cu evidențierea construcției edificate în evidențele funciare, sunt necesare următoarele ope'ații de carte funciară:

  • 8.1. ETAPA l-A Operația de dezlipire (partaj voluntar)-

   • 8.1.1 Propunem ca parcela cu nr. topo. 4360/1/1/1/1/1/1, în suprafață de S=34383 mp, a se dezlipi- partaja în 2 loturi noi, cu nr. topo. noi, astfel :

parcela cu nr. topo. nou 4360/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 30888 mp

- parcela cu nr. topo. nou 4360/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 3495 mp

 • 8.1.2 Apoi parcelele cu nr. topo. Nou 4360/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 30888 mp, respectiv cu nr. topo. nou 4360/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 3495 mp , ambele având categoria de folosință « Arabil », propunem a se înscrie în C.F-uri noi și în favoarea actualului proprietar, Municipiului Cluj-Napoca- cu drept de proprietate dobândit prin Lege și dezlipire.

 • 8.2. ETAPA A ll-A Operația de înregistrare « Contract de asociere în participațiune » cu înscrierea construcției edificate :

  • 8.2.1 în conform tate cu prevederile art. 33-34 din Legea nr. 15/1991, art. 251-256 din codul Comercial Român, art. 38 lit. X și 46 din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale și a Hotărârii Consiliului Local al muncipiului Cluj-Napoca cu nr. 395/2001, s-a încheiat un « Contract de asociere în participațiune » între Consiliul Local Cluj-Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca , strada Moților nr. 1-3, reprezentat prin dl. dr. ec. Funar Gheorghe- pe de o parte și S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L . cu sediul, în localitatea Timișoara , strada Miresei nr. 1, județul Timiș, ( adresa din contract fiind- strada Putna , nr. 14A, loc. Timișoara) reprezentată de dl. dir. gen.- Rino Tizzanini, pe de altă parte.

  • 8.2.2  Obiectul contractului îl constituie- Asocierea în participațiune a părților contractante, în vederea exploatării , administrării și construirii terenului situat în localitatea Cluj-Napoca, Piața Mărăști f.n., teren cuprins ca parte din C.F. 252561 Cluj Napoca, prin conv. CF nr. 1431, cu nr. topo inițial 4360/1/1/1/1/1/1 sub rang serial 738.

  • 8.2.3 Suprafața contractuală de 4000 mp, și nr. topo aferent, au fost modificate în Etapa l-a, conform Adresei nr. 73122/421/28.10.2004., emisă de Serviciul Asocieri, Autorizări Comerț din cadrul Primăriei Cluj-Napoca și conform Documentației de față, în vederea modificării Hotărârii nr. 395/2001.

  • 8.2.4 Propunem astfel, ca parcela rezultată din dezlipire-partajul voluntar, având nr. topo. nou 4360/1/1/1/1//1/1/2 în suprafață de 3495 mp , cu folosința « Arabil », să se înscrie într-o coală funciară nouă , cu nr. Cadastral alocat și categoria nouă de folosință « Curți, construcții », pe seama Municipiului Cluj-Napoca, în adm. Consiliului Local Cluj-Napoca, drept proprietate dobâdit prin lege și dezlipire și pe seama S.C. PROFI Rom.Food S.R.L., cu drept exclusiv folosință și exploatare a terenului, cu drept de construire precum și drept de proprietate asupra construcțiilor edificate .

  • 8.2.5 In urma cererii adresate de Consiliul Local Cluj-Napoca . investitor cu drept de folosință, S.C. PROFI Rom. Food S.R.L.,s-a obținut- Certificatul de urbanism -iar pe baza “Proiectului -Executarea Lucrărilor de : Magazin tip PROFI” cu nr. 118/2000 elaborat de S.C. Arhimar S.R.L. Cluj, s-a obținut Autorizația de construire nr.298 la data de 22.03.2002.

  • 8.2.6 La terminarea tuturor lucrărilor, executate în cadrul unui Contract de antrepriză nr. 7047/10.06.2002. încheiat între S.C. PROFI Rom. Food S.R.L., cu sediul în loc. Timișoara- în calitatea de beneficiar (investitor) și S.C.C. Napoca S.A., cu sediul în loc. Cluj-Napoca în calitatea de antreprenor, execuția fiind autorizată prin A.C. nr. 298/22.03., s-a solicitat prezența Comisia de recepție, din cadrul Serviciului de Urbanism al Primăriei Cluj-Napoca, care în urma constatărilor la fața locului, a dat avizul favorabil pentru noul edificat și s-a eliberat Procesul verbal la terminarea lucrărilor, nr.12400/26.09.2002, iar ulterior s-a întocmit Procesul verbal de recepție finală nr. la data 25.09.2003.

  • 8.2.7 Anexăm și Declarația de impunere, nr. 359/2601/2006, pentru stabilirea impozitului pe clădiri cu taxele aferente achitate la zi.

  • 8.2.8 In final, la cererea proprietarului și a investitorului, s-a eliberat de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, Direcția de urbanism, Serviciul Autrjrizări Construcții- “ Dovada de luare în folosință” nr.11 la data de 28.01.2004., prin care se confirmă următoarele:

- Terminarea lucrărilor de construire Magazin Tip PROFI, realizată pe terenul din Cluj-Napoca, Piața Mărăști f.n., înscris în C.F. Nou Cluj-Napoca, cu nr. topo. nou 4360/1/1/1/1/2 si suprafața măsurată de 3566 mp, corectat- cu S=3495 mp și nr. topo 4360/1/1/1/1/1/1/2: Construcția se compune din:

PARTER : wind-fang, sală de vânzare, seif, sas recepție marfă, birou recepție marfă, spațiu depozitare, 2 camere frigo, oficiu, 2 vestiare, 2 cabine duș, grup sanitar, hol, compresor, centrală termică.

A fost realizată din : fundații beton, ziduri Poroterm, șarpantă din ferme metalice, învelitoare din tablă lindab tip țiglă și lindab ondulată.

 • 8.2.9 Propunem astfel, înscrierea în C.F. nou , a noii construcții , Sc=1148 mp, Su=987,86 mp, conform descrierii de mai sus, pe terenul cu nr. topo. nou 4360/1/1/1/1//1/1/2 în suprafața de 3495 mp, în favoarea S.C.PROFI Rom. Food S.R.L cu drept de proprietate asupra construcției și drept de folosință exclusivă asupra terenului

întocmit,

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

 • A.) Situația conform C.F.

'                          5

Nr. C.F.

Nr. crt.

Nr. cadastral/ Număr topo

Suprafața mp

Categoria de folosință

Observații/

Referințe

Proprietari

C.F.

252561

Cluj-Napoca (prin conv.

C.F. 1431

Cluj-N.

ser.738)

A1.

Nr. cad 252561

Nr. Topo

4360/1/1/1/ 1/1/1

34383

mp

c

Arabil

în Cluj Napoca, intravilan-

Teren

 • B) - Foaia de proprietate:

-1- întabulare, drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1p.

1) -în favoarea Municipiul Cluj-încheiere nr.

3640/08.03.1938.

 • C) - Foaia de sarcini:

-1-întabulare, drept de ipotecă,        valoarea

44,000,000/ ROL

1) - în favoarea Casa de Economii și Cecuri poștale         (C.E.C.)

București- încheiere nr. 4875/28.03.1938.

Total

34383 mp

 • B.) Situația propusă după dezlipire (partajul voluntar) - ETAPA l-a

  Nr. C.F.

  Nr. crt.

  Nr. cadastral/ Număr topo

  Suprafața mp

  Categoria de folosință

  Observații/

  Referințe

  Proprietari

  Nou

  Cluj-N.

  A1.

  30888

  mp

  Arabil

  Teren

  Bj- Foaia de proprietate: în favoarea Municipiul Cluj- încheiere nr. 3640/08.03.1938.

  drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 p

  Nr. Topo

  4360/1/1/1/1

  /1/1/1

  Cluj Napoca, intravilan-

  C)- Foaia de sarcini:

  -1-intabulare.     drept     de

  ipotecă, valoarea 44,000,000/ ROL

  1) - în favoarea Casa de Economii și Cpcuri poștale (C.E.C.) București- încheiere nr. 4875/28.03.1938.

  Nou Cluj-N.

  A1.

  Nr. Topo 4360/1/1/1/1 /1/1/2

  3495 mp

  Arabil

  Cluj Napoca, intravilan-

  Teren

  B)- Foaia de proprietate: în favoarea Municipiul Cluj- încheiere nr 3640/08.03.1938 -drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 p

  și drept dezlipire, în baza HCL............................

  C)- Foaia de sarcini:

  -1-întabulare.     drept     de

  ipotecă, valoarea 44,000,000/ ROL

  1) - în favoarea Casa de Economii și Cecuri poștale (C.E.C.) București- încheiere nr. 4875/28.03.1938.

  Total

  34383 mp

 • C.) Situația propusă după înregistrarea Contractului de asociere în participațiune și a construcției edificate, în - ETAPA a ll-a

  Nr.

  C.F.

  Nr.      Nr.

  crt.     cadastral/

  Număr topo

  Suprafața măsurată

  mp

  Categoria de folosință

  Sc mp

  Observații'

  Referințe

  Proprietari

  C.F.

  Cluj N.

  1

  A1.

  Topo

  4360/1/1/1/

  1/1/1/2

  3495

  mp

  Arabil-

  Curți,construcții

  în Cluj Napoca, intra vilan-

  (zona Piața Mărăști f.n.)

  Teren

  c

  • B) - Foaia de proprietate: Asupra A1. în favoarea Municipiul Cluj-încheiere nr.

  3640/08.03.1938 drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 p și drept dezlipire, în baza

  HCL............................

  Asupra A1.1

  S.C. PROFI Rom.

  Food S.R.L. drept de proprietate

  -AC nr.298/22.03.2002, -Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.

  12400/26.09.2002, -Proces verbal de recepție finală din 25.092003,

  -Dovada de luare în folosință nr.

  11/28.01.2004.

  • C) - Foaia de sarcini

  - S.C. PROFI Rom. Food S.R.L. - drept de folosință exclusiv și superficie conform

  -„Contract de asociere în participațiune” nr. 41/20.11.2001

  A1.1

  Cad:C1,

  Construcții administrativ sociale

  1148

  Construcție ..Magazin tip Profi”, cu parter compusă din :

  wind-fang, sală de vânzare, seif, sas     recep-ție

  marfă,birou recepție marfă, spațiu     depo

  zitare, 2 came-re frigo, oficiu, 2 vestiare, 2 cabine duș,        grup

  sanitar, hol,compresor, centrală termică

  A fost realizată din       fundații

  beton,     ziduri

  poroterm, șarpantă     din

  ferme metalice, învelitoare    din

  tablă lindab tip țiglă și lindab ondulată.

  (Sc=Sd =1148,09mp,

  Su=987,86

  mp)

  Total

  3495

  mp

  1148

  mp

p!

&

ANCEI

■ l X 1 I •.       ’ N ' • ' •

Nr. cerere

23953

Ziua

02

Luna

03

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 252561

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca f                                                                f (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431 )

TEREN

Adresa:

:..... " ”• ........

' ■ - -___ ' ' ' - :...... '' '■

fi                  ■'     . ir.' ’«

Top: 4360/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1

34383

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 252561 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431 )

3640 / 08.03.1938

Act act

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 1431)

1 | MUNICIPIUL CLUJ

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 252561

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431 )

Im

scrii

Observații / Referințe

4875 / 28.03.1938

Act contract de ipoteca, 09.10.1937

1

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 44,000,000 / ROL

Al

(provenita din conversia CF 1431)

1 |CASA NAȚIONALĂ DE ECONOMII ȘI CECURI POȘTALE (C.E.C) BUCUREȘTI

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 252561

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

(provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431 )

PARCELE

.. .1 :■ '■

f          îhî            j

- ■

nu

T...... .    1

< ■ ’ ; '

1

arabil

-

43|60/l/l/l/l/|/l

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 100 RON, chitanța nr. 905/02-03-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Asistent - registrator, ADRIANA-RALUCA SABAU

444 &&. .4^4 i

Z^7|.

i C'^1 2 3 4-'C</ <4e/fifiZhd. fit '/£-

7/1/ Z "fii fa. 4wy CfiiC<fi4 *-*.          (X? y,. /

1 1 !                                                                     /'VJ/C',

y45 Ztâi 40. 1 4/(7 z/dS5]!4'1.    fitfifilfij

-“fir. szr/v -


-ȚT


7ir          44

!///, $6?$/3, ! ^Z^u.


-----------------------—-----------i------•j^'i’țr 1444ti47/l ■ ■ ■ ' “fiotslfiXwix C^fi             e'tr, Lff. —    • fi4s~. -.

If iaC- /4o^ /f)            ^(o Cf^yL, -'•     ,-■— c/AT           -   * -/Kc

4^'3 ■ /ffidfif/-/ a    arfr<J fifi/C&Ht,         <^LtU,%i/c.i’y)ac< °’f -/ -—______''7'6

^'l^'2- 4Jfi?j/3~Ț'f   </’&! &L ififi Cu £fy\       / Hl,_____________<4    fi'& 5~ £3 26/

4rg. fit, fivlfi' fi fir            2-2    —    44f - <-

____7/7. —_____7 2 A C. r-u-c fie     fi"fi, fir. 44<>.4u 4?-.            — fi.f~ ''-

l.4.            fifi /a._     —    fi7-/"

/j7 Jofr/zg/f       de ewff £ fff.

—Țfi 4țfi


.r—                              ~

</'£'? ga,       lu ,p/"_        / 2**-.                fi    4/ £ S~

7^3, /O/fi /W/z   '/•0'e. fie, fimfi fifir/fiM.ertfie. 22

444.4OW31/3 ■

/-,--------£---------»-<-------

7(4 ./t’fo’j/zi/r fi

b? Jo'fJY2#//   4re fio ^fqj^ £ fi3.                  _

4y Jo/M/t^/z. 47c fir 47 fi/ fa, fi. ?d

74^1^/^x ' 7-4 fi*. ^<rfi“ fi/,7âu^ .         „ .-'fâezff't.             ,<&- fi. fir. g

Șj'Tfty ^33^^436ff4^. <^c fiifiafi fi fi-fiu-pt-efiZ■.____

7^y '/dl fotty'/' ^4 C^A <3^a. fi fi/ efâătfie<<rtJ-'>n.2^

44 <6/


I                          •<

Wt. ț4f.

i


yn

i

L,, -----... ... -ft,


Coala Cărții, Funduare

! -wi.rj ? ' ' ,b


\r,-----4?1»

'■■ ■; fti4z' -v .


Comuna


A) Foaia de avere


'V

C O

3 °

z-


Suprafața cadastrală

Notă

jugăre-

stâng-mi

-^9

7c 7-?

C74

4.

24-2/.

WZ


G’v^i


6 rj

.1» C?i.


I

■ " /-'■


kjx. — 2>\'UC-'Zl, \1 <sAkjSv _ 'f , ,''/f

! -------------------------------


TQaMa.

*’ /


4<T^ln


(( 3 4 L/6


"(L~

7 ZC*M


55V|U.i \<xp^'f\

r$>. 4 tlk


\ '

\

_      _____X___

I <’ <x «ic /~' *> f-tî i h’n ti rl ti ti i’r»

/(J'2 !                                                           r-               &'/)     ,,                        -' l

No. ' P.P'.L—                                         Comune. ........fe^y.r...<fcaft:a?....................x"

A) Foaia de avere


. jyv .15^'


jy

5 o

Z C.

Z C

Numărul topografic ---I

ACW*/.'

'l/t ^qÂ/g-,  /■£  $,


Suprafața cadastrală în jugăre de 1600 slănjini □

Notă

1 Uânjint. //e i --^r

S5- I


4^3/&   ’A/C- lFi4OtX xx/ h

w. J.


■<Af)zW>_______,______

XX/ PPPtt/jpp'


V-


------, .f <----------------------

6JP        W/Ic ț/er-tcc-6 ____

($■ JSfi»itlA

-fam

fh ji/, / >           £q XcZîcd


R-Țg

~ lup          i

 • -             -jp

 • - </M.?l0Zuy> ^lh- \

i .                                            '                                        !


i p)o (kp

x .bM5p5#w-=5 lrcOp\

 • -  'ip. PP

 • - Pbî-Mfi'p-lț.

|                                   - —,y •£


£/if /AW/HS ■■'

pjt ' - 7^        '

7îa&4S_____w-

SA


•335? fi< felu. £ 33 ■ /m£ . £3C l.f/n/i £. gaW X Msifa/uA^_________-------


__l.


<^lpL~ /LX Ș

1^65

3a^_L

I


j 'C.yUccC


----------7------*-ț-------------------------------------i---------------------------------------------------------------- f<c ?i).acA


,'V.^P Lf        U?

/]       ’ L' /£

UW'S'CL- JoCtQ.
OA       < o   \ Cl4.CC^
_   —
+63(V>\ ^paAtvnC, țar^'A.cfc L_(a \, Ck_A_ C_p£\^

^3.23 z3(r>GTI o P »—*« p

X

b^

i K>


CLUJ


No. serial


V — . /

v drwr -'.n. '


NOTĂ


x

"-JJ

l?

 • — b-c       i'y .             J.urr*<. «*-liuat-4.L-4.- du . . .

 • — fu m. £yt. -         ■£•)-£. r£tiAur£ ia -FRr ^7ryrrju££ du

-".Za <*--/’'-^-I/C f/j ~be di dori ur.fir rrrfueacduJ.        .d; ufr.fZ..

y/^x <^fc. f“^^reu. /0<eaSsiM /TT^frc. 'ur?..d'.dj^.. ~-<d -/IA.             ~^rc x£tf4rd £. J*r, £%zjta~.d £a

 • — .Cu. ■nr-.^c, j-iSfflt ■&'&*'£' Fl>. xȘdj£u.sr »>-■ iy. du. . .. -Z-Jd^

 • — /r ™£fi.               c. -td&Fddce^ £u                ,

 • — X«                -£f du. rrd *■* Fir.         *-r £. rds^r

~ ^4 -tur      . y3 £g^3 -!-<>U d/mo~ a, iir_ Z^T^/tzZcZ* *<*'^

 • —      fy, dfo/t j£ dj /dd dfi£ -ifyjff,

" £"■' Zffc ■        £rrC rtr. fard £< jFr ,/?zffr*uxXF£ -£r

 • — -fu. ua. 'uf . y ?S£ti-c dj &&<Ff Fir.          ■&£ d< rjțf JJft

-^4 <d. 'fyț,         .Cer dj ta^F <* jir. iffrtu/idd Jr d£

—fu. '41. <^4., ZZFcfjr £«-c -*z^      fu                 (i

 • — fu 'Hr&f. 4)(Sofa -Fd^<£. fard ■£ ef&l djfrzurF d> dc. S4ț£ Jfya

■Fu -fy'.                        J^r- /fynjd’. fj -'. <#-£ jff,

—z-Czz 'X ■ ^bo/iî^ Jd^'de.fad£u J&-. /frjwjț: ff •£• rie<rjp ---hr. Fjfi.. .          Jrx du ~-£ J^r.          rf, £x /idff

 • — rtuc -nu ifp . y Za-G/iȘi) dor dr^FaTr' a. iZr             £u

 • — fu 4vi. <rf.. iFifff^i^dvr du fuLrJ~Uu-Fir.irtfr^AuFX3 fFu/F'j .f, —fu Un -ty. yidof-fF ~£r-e dl fauiu. jir■Fff 1.of.«uf «K dfff fff fff

 • — Fu 'vr -tfii . jlbfjf <or "dFfMfJu iZ~. faptiud♦«. Zf £ș -ifFs^jo

-LCu                        £. £uZF. duLO- ^/a.   ....._  -4^ Z^e,

 • —     UxirJ. .           Jrij-M.fu UUridarc. ^£<3. . . ^ . . '        f/f3

—,«*. hr, .irtâydf                       fFț. .. .____... ffjf

 • — C* 'ltr‘ bf».                   ‘Av rruFLdfrr. ț^. ..........-iF

Foaia tfe proprietate.

■ • XX.’

• ■ 1 . %

LUJ


B


DTĂ


No. serial


NOTĂt


1


c

y

Z^_lmpx. F. C F. Cluj. 641—1957


Foaia tio propriatate.


No. serial

• - .TZe c(- ■/■ '~L/ti' ii      ^2)(eO///Z <?®4- ‘-A^'/' c‘',' -'T‘ *

NOTĂ

c                                                                î           /      ..'T       ■' ’ 2j t ’h

3'J                         CL/-C' te/ <-•/ Â-^' '

A       /                      —.

/      <                 '                 7

r-tW/î-L^-    /JCLLc^         Z

66?

/u/xc^.,/ fS oiț. /.CC/. /Uf- <0&$'<f cj ,

’zL-         ^cid/cd-Ci         a/ 2OZ2./S'.0i Ci .

/t<tV cYcz/^y^sr

țcZ cu          Mccum/'/'' } Zm            67

fe              cZ-Zu. cec ~c yf p ' y>          c/tfe

’F

c

o

-///• /<Dj~>0 ^i^o/c////

<”' C? be/uJUt' / /idr~/? •■* 6 <f &

6țo-

- /CJ C l(f. h /ti)                                 C^i

ix.y7 jq * frecare ■     c~Z. /^zZ^Z     yczV

Lc-i'        ik L/i'c.’/cUcr.

c

lîtuD- n Jc 0- / Z          cc. GX 00

Je _ AcC’-Ze^â                   Ce LC 7<

/'^L^Pî??^cC m -tQ- ccp .ftztV /v=> oâ’ fefc< ^efezefc< 3c

i/nridu' ' /rf , a 4c.  64 <Jh te^ 0/ ce^c^Ui ’ c£Z

-C'LiLLk-/ târUivcO. ZlcC’G-

â?Z.

A . ce of.       , Vr, /Gfyj.oj'

1!/} boia c^/eioJ' Cc( pr. de nete' &U.Z) A. ÂDC . ^^bUQji. (ILcexaJji ) O-■Ț). \J■ <$-/   % bifa* « //6 /1 / 9, OO. 2ee>r _

3 Ccu2. ced , CLci' t ct Gref cZLt

°c Aav afich-c cG /freo-(r/\^crh. , /lut^ln £bJ- QyJ 'fl/fy GZ ^G. vG'^t’ue aCJLy^ C £■•     £<■

I iXixjo <o x 4c     C>. 11 \--°- - >

Foaia de proprietate

!ac. CăMJ 'Vfif’oca.


B

Intrat la .Âk...Qub..5uC..C. . t'- Jb^.b.Cb.       C F

O^ă?5"5

aj..y..j.^j.                                                 ,, j ^Aeuu.'Srie,

MM cb âu? r*

.UU5Cui........cUlM Ml.'.........JJJMlL£a$â .

In favns/na;                    V                                              *-

-w ou. b)/p u&u       /i/b

uucMi M bpjMâ cb .5-555 tup i țM 5Op mu          5ub^b |

Xxî ^A^[/GCv^x>6(%         bf - bb C LUp) (/~C

c5 4f I

£<K & bfw, oi&uM:

~. -Cu ^,-bop 4^      b,/Z

5pk'c55 ob 555

hccobbb/z

cbjL 5^5 Lup 5 5

C5 t^QU / '!C-/ /Zr^J rM / 55)

(ucca^c

b’CQyCdcu____

Intrat la.....2-D..-.J..Q..:.....bcOb,!' ■.....

în baza,sentintcdcivil' *

dosar                                                __________

asupralttie^ 5--M. cb /u_Q? ^5 5^5.......</,£,

s^iW4.€a'e UA C5 Lc^u .Itâ&h-.............~........’1       .................4...     ...

in favoarea: IflCCU. '[uCLCCUU 5ă5ăJM bduA.CMJ >

CâO-CCL(


în baza sentinței civile >• dosar ..Jl <5k)I.Mă) -asupra j

se intabulează d

r               4


I

-5jăj in favoarea:


notă


C.£


,u executorie,

r\         A           /-—■--x-».. z\         i525Cuca',


Comuna; Oraș/ Municipiu

B. Partea a ll-a

/ o /

/ /7Z) y

/ ^7 (7?

artea funciară cu nf.............

i Nf-.crt. I        .

înscrieri privitoare la oroprietate

Observații

l^y

i----------------------------------------------------------------------------------------

i

i “"‘77^.....■7"r"b^7"7^«

In bnzdX / AA / '~~~~-—— .....<'<Ț"r/--

/77.a -a . -ro/?


ii


ta favoaiui:

fo-                         '              i

Ă,

Qe              fa'                             r  j,

------/ *- z-----

Ăm-               W'îfy, &

' W)


$ M-A Meu.    ’

' £       . Of « 'il&îimoCfltf.I

4- tef/ ~zl


./.'„.Oii?             4W.......7-cK

....             cxicctic^^'f <7

v /» ■ •t/S'          /' \ î              / .. . ..mV'JI !S,

feb iiiJJp-cP1- \/   /       r

# /iaxt&tu?


țllg


in favGi


•f ••j.
Nr.c:


Ci

Op

■)

3

1

^l~4•  ^44//: ¥36&/7P 7r/C fie. Carti~ / fir. fi-fiț^rT *4

2

/fi- ^3fi>//7 Mfi/fi 4rc fie ț^e'a'3fir^^»eu^44. 4, 1/4           fifi// <144 ^fi-ZexTiT^,/fi —            -*'■■

£j? 4) 4fi4>/         '4. .0^3 &Z&4 fi fir.          kt. fi ~     fi03L. fi~

4 Xv             ^^4   *~          '        fi- 4^. [4t

3

7    ^7/3        <7fi fie. ț4.>a~ fi fir.              3fi ~ ___^0 - I fi.

4

7jfifâ......                       *~ *             ^4/\-^-

5

1^3          _ ' ar/ifi_______           ~ ' "~ ~/-fi/4-—yfi

6

1/4^     6^44       4re Ăr^/ Ă f2>. /fi/tvefi rfs. fi. '34/7.^-/