Hotărârea nr. 222/2010

Hotărârea 222/2010 - Vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cepei nr. 7.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Â R Â R E

privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Cepei nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Cepei nr. 7 proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Sandu Mihai, Popa Liviu. Suciu Marcelus Lucian. Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 73088 din 07.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea unui teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Cepei nr. 7;

Reținând prevederile II.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată și ale Hotărârii nr. 339/2009. astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 550/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Ă Ș I E :

Art.l Se însușește Raportul de evaluare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Cepei nr. 7. întocmit de ing. Mărie Sergiu Sever, raport care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vânzarea către dl. ZAGONI-SZABO MIKLOS și soția ZAGONI-SZABO ROZALIA a terenului aferent locuinței, identificat în C.E. nr. 256378. nr. topo 6203/2. în suprafață de 542 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Cepei nr. 7.

Art.3 Prețul de vânzare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Cepei nr. 7. este de 56.368 curo, care include TVA (104 euro/mp. care include TVA, potrivit procesului-verbal al ședinței Comisiei de vânzări terenuri din 12.01.2010).

Art.4 Cumpărătorii vor achita integral prețul de vânzare a terenului (echivalentul în lei la data plății). în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 222 din 25 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 222/2010

ADRESA: St*. Ciocârliei nr.42/3, Cluj Napoca, juc. Cluj

PUNCT DE LUCRU: Str. Henri Sarbusse nr 59451 etaj 1, cam. 14.

Cluj Napoca, juc. Cluj (cfewima Pc.ROM)

EXECUTAT prin Vuîea Ovidiu Daniel Autorizatei 0132

DENU MIRE A LUCRARII: PLAN TOPOGRAFIC

BENEFICIARUL LUCRĂRII:


ZAGONI SZABO MIKLOS

ZAGONI SZABO ROZALIA

Cluj Napoca - str Cepei nr 7 jud. cluj

AMPLASAMENT:   Cluj Napoca - str Cepei nr 7 jud. cluj

DATA EXECUTĂRII:   Octombrie 2009MEMORIU TEHNIC

1. Denumirea lucrării:

PLAN TOPOGRAFIC

 • 2.  Beneficiarul lucrării:

ZAGONI SZABO MIKLOS

ZAGONI SZABO ROZALIA

Str. Cepei. Nr. 7 , Cluj Napoca, jud. Cluj

 • 3.  Executantul lucrării:

Vulea Ovidiu Daniel P.F.A autorizate Nr. 132 CLUJ

4.  Obiectul lucrării:

întocmire documentație topografica in vederea instrainarii unor terenuri in baza Hotarari 339/2009

5.  Scopul lucrării:

Obținerea avizului O.C.P.I. necesar la primărie.

6. Mențiuni:

Hotararea 339 /2009 privind modificarea si completarea Hotărârii nr.406/2007 (privind vanzarea unor terenuri) a fost publicata in ziarul “Jurnalul Municipal Cluj Napoca” nr. 44 iulie 2009 pagina 13 si pe site-ul primăriei Municipiului Cluj Napoca la adresa “ http://www.primariacj.ro/HCL/2009-339.aspx “

Imobilul este ingradit si se afla in folosința beneficiarului in baza contractului de închiriere nr 141344 din 14.08.2008

7. Amplasamentul si situația juridica a corpului de proprietate:

Str. Cepei nr. 7, Cluj Napoca, jud. Cluj.

Imobilul este inscris in CF 256346 cu nrtopo. 6203/1 proprietar Zagoni Szabo Miklos si

7agoni Szabo Rozalia

CF 256378 cu nr. topo 6203/2 proprietar Statul Roman


8.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Faza I (lucrări de teren)

Au fost culese date privind actele care se dețin. S-a trecut la recunoașterea terenului. Legarea măsurătorilor la sistemul național de proiecție “Stereo 70” s-a realizat cu un aparat marca LEICA GPS900 (de dubla frecventa L1-L2 ) cu ajutorul sistemului ROMPOS prin metoda RTK (Real Time Kinematic).

Pentru realizarea măsurătorilor s-au folosit un aparat de tip statie total marca LEICA TC407. Prin metoda drumuirii si radierii s-au determinat punctele caracteristice ale terenului.

Faza ll(lucrari de birou)

S-a făcut calculul drumuirii si a coordonatelor punctelor radiate

S-a determinat suprafața corpului de proprietate prin metoda analitica

A fost elaborat planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate scara 1:200;

Prelucrarea datelor si a planului s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrări topografice.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARAR E

privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 406/2007 (privind vanzarea unor terenuri)

Consiiiu'i ioca'i a) muriicipiu'iui Cluj-Napoca întrunit in sedirrta ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privnd modificarea si completarea Hotărârii nr.406/2007 (privind vanzarea unor terenuri)- proiect din inițiativa primarului si a consilierilor locali: Laszlo Attila, Sandu Mihai, Popa Liviu. Suciu Marcelus Lucian. Anastase Claudia Chira Manuel.

Analizând Referatul nr. 119157 din 09.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului si evidenta proprietății, prin care se propune privind modificarea si completarea Hotărârii nr.406/2007 (privind vanzarea unor terenuri;

Ținând cont de cererile depuse de proprietarii locuințelor:

Vazand avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozitiunilor art. 36 al. 2 lit. c 39 al. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se modifica si completează art.1 al Hotărârii nr 406/2007,care va avea următorul conținut:

Art.f Se aproba vanzarea terenurilor curți aflate in proprietatea privata a Municipiului Cluj-Napoca in favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate in condițiile Legii nr.112/1995 ale Decretului-Lege nr.61/1990 si ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecventi. Se exceptează de la prevederile prezentei hotarari terenurile aflate in procedura de revendicare administrativa sau judiciara.

Art. II Se modifica art.2 al Hotărârii nr.406/2007, care va avea următorul continui:

Art.2 Prețul de vanzare a terenurilor se va stabili la valoarea de piața, pe baza unui raport de evaluare intocmit de către evaluatori autorizați, care va fi supus spre aprobare si insusire de către Consiliul local si in baza unei documentații topo-cadastrale intocmita pentru fiecare teren care se vinde, in scopul determinării corecte a vecinătăților si suprafețelor, vizata de către Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara

Art.III Se modifica art. 3 al Horararii nr.406/2007. care va avea următorul conținut

Art.3 Se aproba Regulamentul privind procedura vanzarii de terenuri curți apartinand domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca in favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate in condițiile Legii nr.112/1995 ale Decretului-Lege nr.61/1990 si ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecventi, prevăzut in anexa la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta

Art IV Cu indeplinirea prevederilor hctararii se incredinteaza Direcția patrimoniul municipiului si evidenta proprietății si Direcția economica.

Președinte de ședința Ing. Horea ioan Florea

Nr 339 din 7 iulie 2009

(Hotaratea a fast adaptata cu 24 voturi)

Contrasemnează: Secretarul municipiului. Jr. Aurora Tarmure

ANEXA NR. 1 la Hotararea nr. 33912009

REGULAMENT

privind procedura vanzarii de terenuri curți apartinand domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate in condițiile Legii nr.112/1995 ale Decretului-Lege nr.61/1990 si ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecventi

Vanzarea directa de terenuri curți apartinand domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca in favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate in condițiile Legii nr.112/1995 ale Decretului-Lege nr.61/1990 si ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecventi se va face cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

1 Terenurile curte se vând către proprietarii de locuințe cumpărate in condițiile Legii nr.112/1995, ale Decretului-Lege nr.61/1990 si ale Legii nr 85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecventi, in cota indiviza, corespunzătoare cotei deținute in baza contractului de vanzare-cumparare a locuinței, respectiv in baza actelor adiționale la acestea, după caz

 • 2. Proprietarii locuințelor, moștenitorii acestora sau cumpărătorii subsecventi. in calitate de chiriași, titulari ai contractelor de închiriere, pot sa isi exercite un drept de preemtiune la cumpărarea cotei de teren care corespunde locuinței aflate in proprietate privata.

 • 3. In exercitarea acestui drept cei interesați vor înregistra o cerere de cumpărare a terenului.

4 La cerere se anexeaza următoarele acte:

 • - date de identificare civila a titularului contractului de vanzare-cumparare a locuinței, in copie:

 • - contractul de inchiriere a terenului, in original;

 • - contractului de vanzare-cumparare a locuinței, in copie,

 • - ridicare topo vizata de O.C.P.I. privitoare la terenul solicitat in vederea cumpărării, in cazul in care primăria nu deține acest inscris;

 • - raportul de evaluare al terenului intocmit de un evaluator autorizat.

 • 5. Documentația depusa se va transmite Comisiei de vanzari terenuri insotita de Fisa terenului, prevăzută in anexa 1 la prezentul regulament si de nota Direcției Urbanism si dezvoltare urbana, referitor la reglementările urbanistice din zona

 • 6. Președintele comisiei va repartiza documentația depusa, nominal, evaluatorilor interni ai instituției, pentru verificarea si formularea eventualelor obiectiuni. In urma analizei documentației, se vor prezenta comisiei in forma scrisa obiectiuni, după caz

 • 7. Comisia va analiza documentația urmând a invita, in scris, chiriașul la negocierea prețului de vanzare a cotei de teren

 • 8. După finalizarea negocierii, comisia propune intocmirea unui proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii.

 • 9. Termenul de achitare a prețului integral de vanzare a terenului este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

10 In cazul nerespectarii termenului de plata, respectiv 30 de zile de la data comunicării hotărârii, aceasta isi inceteaza valabilitatea.

 • 11. Modelul contractului de vanzare cumpărare este cel prevăzut in anexa 2 la prezentul regulament.

 • 12. Termenul eliberării contractului de vanzare cumpărare este de 15 zile de la data achitării integrale a prețului de vanzare a terenului.

 • 13. Terenurile aferente construcțiilor apartinand unor proprietari diferiți, se vor dobândi prin cumpărare in cota ideala, proporțional cu intinderea dreptului de proprietate asupra construcțiilor, care vor fi predate in baza unui proces-verbal de primire-predare, ce se va constitui in anexa la contractul de vanzare-cumparare.

ANEXA NR. 1 la Regulamentul privind procedura vanzarii unor terenuri

FISA TERENULUI CURTE

 • A. Serviciul ADMINISTRARE LOCUINȚE

Adresa terenului: str______________________nr.______________

Numărul de inregistrare a cererii de cumpărare__________________________________________

Titularul contractului de inchiriere__________________________________________________________

Nr. contractului de inchiriere_______________________________________________________________

Informații privind situația juridica daca exista informații la nivelul serviciului (notificări, sentințe)______________________________________________________________________________________

SEF SERVICIU.

GHEORGHE CHIRILEAN

INSPECTOR,

DATA______________

 • B. Serviciul: EVIDENTE PATRIMONIU,

Modul de preluare Statul Roman______________________de la________________________

Exista documentație de intabulare______________________________________________________

Nr. C.F. din dosar juridic, din documentația de intabulare_______________________________

Nr topo______________________cota indiviza_____________________teren atribuit_______________

Daca este revendicat apartamentul in baza Legii nr. 10/2001 sau Legea nr 501/2002

INSPECTOR

Este intabulat in C.F._____________nr. C.F.colectiv__________nr. C.F. individual___________

Nt. topo____________cota indiviza___________________teren atribuit__________________________

Intabulat in favoarea___________________in administrarea________________________________

Alte situații__

Proprietari anteriori_______________________________________________________________________________

SEF SERVICIU.

SIMION TUSA

INSPECTOR,

DATA_______________

 • C. Serviciut JURIDIC CONTENCIOS

Exista proprietar _____________________________________________________________________

îndeplinește condițiile juridice de vanzare__________________________________________________

PENTRU SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS.

DATA______________

D Repartizat d-lui/d-nei__________________in data de____________, in vederea prezentării in Comisia de vanzari terenuri

SEF SERVICIU,

SIMION TUSA

 • E. Discutat in ședința Comisiei de vanzari din data

de __________

 • F. Aprobata vanzarea prin HCL nr.______/_________

 • G. CONTRACT DE VANZARE CUMPĂRARE NR______DIN_____________

SEF SERVICIU

GHEORGHE CHIRILEAN

INSPECT OR

DATA________________

ANEXA nr. 2

la Regulamentul privind procedura vanzarii unor terenuri

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

NR.______________DIN______________

In temeiul HCL nr._______din_______________adoptata de Consiliu! local a! municipiului Cluj-Napoca privind aprobarea insusirii

raportului de expertiza tehnica, a prețului de vanzare si a vanzarii către,__________________________________________a cotei de

_____________teren curte aferent imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str.____________________________________nr._____________, s-a incheiat prezentul contract intre:

Municipiu! Cluj-Napoca, cu sediul in Calea Moților nr. 3, cont______________________, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod

fiscal______________________reprezentat prin Sorin Apostu primar si Olimpia Moigradan director economic in calitate de vanzator si

____________________________________________cu domiciliul in Cluj-Napoca. str.____________________________________________nr. __________identificata prin C.l. Seria_________. nr.______________, CNP____________________________in caiitate de cumpărător, ca urmare a cererii____________________din_______________. a intervenit următorul contract:

CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 1 Obiectul prezentului contract este terenul curte in cota ideala de________I________reprezentând suprafața de_________mp

teren curte aferent casei de locuit, evidențiat in C.F. nr._______________nr. cadastral/nr topo_______________situat in Cluj-Napoca.

str._____________________________________nr._________

CAP II. PREȚUL CONTRACTULUI:

Art. 2 Prețul terenului care face obiectul prezentului contract este in suma de_________________

CAP. III.MODALII ATI DE PLATA.

Art.3 Cumpărătorul va plăti prețul integral de vanzare a terenului echivalent in lei la data plătii in termen de 30 zile de la data comunicării hotărârii.

Art.4 Plata se face in lei , la cursul de schimb comunicat de BNR din ziua plătii, respectiv_______________lei/euro dovada achitării

prețului s-a făcut cu chitanța /ordin de plata nr ___________din__________, valoarea_____________________lei.

CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGAT ILE PÂRTILOR

IV. 1. Obligațiile vânzătorului

Art. 5 Vânzătorul vinde cu buna credința imobilul-teren supus vanzarii

IV.2. Obligațiile cumpărătorului

Art.6 Cheltuielile legate de autentificarea prezentului contract, precum si plata taxelor pentru transcrierea imobilului in C.F.. cad in sarcina cumpărătorului.

CAP. V. FORȚA MAJORA

Art 7 Forța majora exonerează părțile contractante de indeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza

Art. 8 Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor

CAP.VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 9 Prin semnarea prezentului contract părțile confirma ca sunt de acord integral si necondiționat cu clauzele inscrise in prezentul contract.

Art. 10 Prezentul contract a fost incheiat azi, la data de_____________________,

in temeiul Hotărârii nr.__________din____________și in baza prevederilor Codului civil in materie , in 5 (cinci) exemplare din care 3 se

inmaneaza cumpărătorului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETĂȚI)

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.          DIN

pentru terenurile aferente imobilelor

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 .încheiat azi, data de mai sus, între Primăria municipiului Cluj-Napoca cu sediul în str. Moților nr. 3 reprezentată prin PRIMAR EMIL BOC pe de o parte dl.(a) ^7}&c>/vs                            cu domiciliul în Cluj-Napoca str.

___<2 £3°^_____nr. ¥ ap___pe de altă pane, în condițiile stipulate mai jos.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

An.2. Inchirirea terenului în suprafață de        ex=> mp. situat în str.

<2£P£7____nr.^- ,avand destinația de curte, proprietatea Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, conform C.F. __________________și nr. topo

 • III. TERMENUL

Art.3. Termenul de închiriere a suprafeței menționate mai sus este stabilit pe perioada /2-£><P               £>'’*              conform cererii nr.               din

Z2.

Art.4. Terenul închiriat fiind proprietate de stat, la expirarea perioadei de închiriere, prelungirea contractului se va face la cererea chiriașului , dar numai cu acordul proprietarului.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.5 Proprietarul se obliga:

-sa predea chiriașului terenul, aflat in indiviziune, in stare normala de folosința

Art.6 Chiriașul se obliga :

-pentru suprafața închiriata sa achite la casieria Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca chiria legala, conform fisei de calcul.

-se interzice extinderea de către chiriaș a exercitării folosinței peste limita suprafeței închiriate

-se interzice constmctia si orice fel de alte amenajari fara autorizație de construire

-pentru eventuale daune cauzate de chiriaș din culpa sa acesta va răspunde conform prevederilor Codului Civil Roman.

-terenurile inchiriate de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nu pot fi subinchiriate

•j


CĂTRE


. - S’tr .Moților, nr. 1-3 •

PRIMĂRIA MUNICIPIULUZ CLUJ-NAPOCA


__domiciliat ...     nr.^ap. —

y' mgirea contractului.de închiriere și recalcularea chiriei 'i- terenul aferent locuinței, conform 1ELG.310/2007. • e a anexa copie după cartea de.identitate sau buletin de ta te; . '            ’      .

NP:/ • • •    .     •Semnătura


Nr. cerere

92671

Ziua

15

Luna

09

Anul

2009

0

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)


  CONSTRUCȚII

  Al.l

  CAD: CI

  Top: 6203/ 1-C  Observat» / Referințe

  Cluj-Napoca, Strada Cepei, nr. 7

  Casa din cărămidă, fundație din piatra, invelitoare din țigla, compus din 2 camere, 1 bucătărie, 1 antreu, 1 camara, pivnița, suprafața utila 52.02 mp


  B. Partea II. (Foaie de proprietate)


  CARTE FUNCIARA NR. 256346


  Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


  din conversia de pe hârtie a CF Nr. 127646 )


  Ea


  4301 / 11.03.1998

  Act contract de vanzare-cumparare, 34147, 03.04.1997, emis de SC

  _ CONSTRUCTARDEALUL SA CLUJ ____________

  1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept cumpărare în baza Legii 112/95, dobândit prin Convenție, cota inițiala 1/1, cota actuala 1/1


  Al, Al.l ]____

  (provenita din conversia CF 127646)


  • 1 ZAGONI SZABO M1KLOS și soția      _________

  • 2 ZAGONI SZABO P.OZALIA bun comun____________

  2 se notează interdicția de instrainare timp de 10 ani de la data cumpărării conf.art.9 L112/1995


  Al, Al.l       |

  (provenita din conversia CF 127646)


  C. Partea III. (Foaie de sarcini)


  înscrieri priylttțgț^fa șbțtIHI -j < LL.


  CARTE FUNCIARA NR. 256346 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 127646 ) s


  |NU SUNT


  Pagina 1 din 2

Nr.de Nr. nivele Apartament


Topografic


Observații / Referințe


CAD: CI

Top: 6203/ 1-C


construcții de locuințe


6203/1-C


Casa din cărămidă, fundație din piatra, invelitoare din țigla, compus din 2 camere, 1 bucătărie, 1 antreu, 1 camara, pivnița, suprafața utila 52.02 mp


Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 0007029/15-09-2009, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,


ygp

sr

ANCEI

Nr. cerere

92678

Ziua

15

Luna

09

Anul

2009


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 256378

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 11286 )


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cepei, nr. 7

~ TI TI.....IIP! ISIHII»

1    Al                 Tbp: 6203/ 2

- - - -_542        ____L

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 256378

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca din conversia de pe hârtie a CF Nr. 11286 )

Im

Act decizie, 95.1977, emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular Cluj

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota inițiala 1/1, cota

Al              I

actuala 1/1

(provenita din conversia CF 11286)

1 | STATUL ROMÂN în administrarea operativă a G.I.G.C.L. a Județului Cluj

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 256378

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr, 11286 )

înscrieriprivitoare la itațcinl                                                       „ obiervatli / Referințe?.


|nu sunt


PARCELE

CARTE FUNCIARA NR. 256378

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj- Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 11286 )

Nr. Crt. Categoria întravllâH SuUfâfâftfl foloainta            M

Nr.

Topografic

Observații/ Referințe

1      | altele |     DA          542

6203/2

Teren

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 0007028/15-09-2009, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Asistent - registrator,
AMALIA MINTEUAN

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

BENEFICIAR : ZAGONI SZABO MIKLOS si solia

ZAGONI SZABO ROZAL1A dom.in Cluj-Napoca str Cepei Nr.7 EXPERT TEHNIC:ing.Mărie Sergiu Sever,dom.in Cluj-Napoca Aleea Snagov Nr.3 apt.3,expert tehnic judiciar si expert tehnic ANEVAR avand legitimația Nr. I 1092/2009

OBIECTUL EXPERTIZEI TEHNICE

Evaluarea terenului situat in Cluj-Napoca str Cepei Nr.7

La baza întocmirii prezentului raport de expertiza tehnica a stat următorul material: -constatările si măsurătorile efectuate la fata locului

-Buletinul CET-R

VALOAREA TERENULUI

Calculul se face in baza buletinului CET-R unde avem:

Vp = K x (A+S+G+T+E+Tf+D+B+R+C+V+P) x M x FxGsx Hx GoxCrxUxZ

K-coef.inflatie = 4,2961 Ron/Euro(in ziua de 11 nov. 2009): 3,5084 = 1,22

A= 198 Ron/mp

S-inst.sanitare=l 6,7A       =33,066

G-gaz = 6,7A             = 13,266

T-termoficare = 16,7A      =33,066

E-electrrcitate = 6,7A       = 13,266

Tf-telefon = 3,4A           = 6,732

D-drum asfaltat = I6,7A     = 33,066

B- favorabil = 0

R-restrictii de folosire conf PUG = 0

C-suprafata adecvata -sub 150 mp = 0

V-aspect urbaniste si estetic imobile vecine-favorabil = 0

Pe-poluare - circulație rutiera = - 5A = - 9,90

M-coef.privind marimea terenului construibil-sub 45% = 0,75

F-teren normal= 1,0

Gs-grad seismic=l,0

H -regim inaltime permis de teren - P+3 E = 1,0

Go-nu necesita dezafectări =1,0

Cr -procese in curs = -

U-utilizarc teren - locuințe = 1,0

Z-coef.de zona = 1,5

Rezulta:

Vp= 1,22 x( 198 + 33,066 + 13,266 + 33,066 + 13,266 + 6,732 + 33,066 - 9,90 ) x 0,75 x 1,0 x 1,( x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,5 = 439,97 Ron/mp = 440 Ron/mp

VAL. TEREN liber fara casa(in Ron) = 536 mp x 440 Ron/mp = 235.840 Ron In EURO

Cluj-Napoca I I nov 2009PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA
SCARA 1:5000


—   -----------------------------------:____t

Hotărâri de Consiliu Local

Capitolul VI

Dispoziții finale și tranzitorii

 • 1. Serviciul public pentru administrarea parcărilor este un serviciu public dc interes local cu personalitate juridică, funcționând în subordinea Consiliului local.

 • 2. Serviciul public pentru administrarea parcărilor va tuncționa cu personalul transferat în interes dc serviciu, conform Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. cu respectarea prrvcdcnior Legii nr 182/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și coroborată de Legea nr.215/2001. precum și personal nou încadrat în limita fondurilor bugetare alocare.

 • 3. Serviciul public pentru administrarea parcărilor își va organiza arhiva proprie in care va păstra, în conformitate cu prevederile legale, documente specifice activității sale curente.

 • 4. Personalul Serviciului public pentru administrarea parcărilor este obligat

 • • să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament;

 • • să manifeste griji, disciplină,' inițiativă și o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;

 • • să răspundă personal pentru conținutul, forma și legalitatea actelor și u materialelor scrise pe care le întocmește în cadrul competențelor sale;

 • • are obligația de a informa cetățenii asupra tuturor serviciilor care pot fi ofencc și a tuturor drepturilor și sâ-i trateze cu respect și demnitate, păstrând daaâe'ctritapete șr dciiiuiufc, pascranu confidențialitatea informațiilor.

 • 5. MJsvriie de răspundere disciplinară și materială sc aplică de către:

 • • Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la propunercsuPrimarului în ceea cc privește direuoiul executiv,

 • • Directorul executiv pentru personalul din subordine.

 • 6. Prevederile prezentului Regulament se completează dc drept, cu prevederile actelor normative în vigoare.

 • 7. Anexele cuprinzând organigrama Serviciului public pentru administrarea parcărilor și sucul de funcții fac parte integranta din prezentul Regulament de organizare și funcționare, aprobat de Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin Hotărârea -nr. 258/2009.ArxJ Se aprtoă modificarea Anexri I la Hotărârea nr. 35/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 539/2008, în semul completării numărului de străzi din zona centrală a municipiului unde se instituie parcări plată cu orâ, conform anexei care face parte integrantă din prezența hotărâre.

ArtU Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Dirccua trh-nică. Direcția economică, Ffoliția rutieră șt Direcția poliția comunitari

Hotărârea a fostzdopnd cu 25 voturi

•_____

Anexa I la Hotărirea

1». 267/2O(W

ZONAI

21 Decembrie - Orange - 32

21 Decembrie Stanca - 57 Aleea învățătorului - 1T ‘ BJLD. - 45

Baba Novac - 24

Barițiu - 55

Bolyai - 26

Clinicilor - 141

• Regele Ferdinind - 25 Dorobanților • 190

E.de Martonn: - 22

Emil Isac - 30

Eroilor - 112

Horea - 161

l.C.Brâtunu -59

luliu Mamu - 60

-Kogâlniceanu - 40

Opera Maghiară - 36

Octavun fttrovict - 17

P-ța M.Viteazul - 52

P-ța Unirii - 120

P-ța Unirii, Latura Vest - 76

Samuil Micu - 2!

Sc. O. fosil* - 15

Herm.in Obenh - 10

Universității - 35

Republicii - 30

7ic:or Fulicca - 13

lașiior - 40

Paul Chinezii -

V Alecsandri - l1

Avram lancu - 48

Piața Avram lancu - 45

Piața Sccrân cel .Marc - 58

Andrei Saguna - 47"

Victor Babeș - 30

Piața Cipanu - 68

Bisericii Ortodoxe - 51

Deccbal - 38

Iraian - 57

Dacia - 18

Dragolina-Camcra de comerț - 16

TOTAL-2055

ZONA II

Academici - 14

Brassai - 11

David Fcrcncz - 21

Dobrogeanu Gherea - 53

Emile Zola - 10

Gaal Gabor - 14

I.Micu Klein - 32

Mihai Eninescu - 32

N.Bâkescu - 23

Pavel Roșea - 13

Pttofi Sondor - 33

Pitești - 18

Ploiești - 64

Potaisa - 12

Tipografia - 24

Republicii - 30

Traian Moșoiu - 92

Rubin Patițiu (Bacău) - 20

AranyJanos - 40

Cișmigiu - 23

Nuferilor - 27

Croitorilor - 20

Sindicatelor - 20

Coșbuc - 31

Mihai Eminescu - 20

Emil Racoviță - 86

Marinescu - 57

Ceahlău - 33

Hașdeu - 32


Deva -17

Cnșan ■ 52

TOTAL - 1104

NOTA: în Anexa L străzile de la poz 1-26 (Zona I) și străzile de la poz. 1-16 (Zona II) au fose aprobate prui Hotărârea nr. 35/2008. Străzile de la poz. 27-57 (Zona I) și străzile de la poz 17-26 (Zona II) au foit aprobate prin Hotărârea nr. 559/2008.


Art_L Se modifică șf completează arul al Hotărârii nr. 406/2007, careva avea următorul conținut:

"Artl Se aprobă vânzarea terenurilor curți aflate in proprietatea privau a Municipiului Cluj-Napoca în favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr.l 12/1995, ale Decrecului-Lcge nr.61/1990 și ale Legii nr.85/1992. a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor sub-secvtnți. Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri terenurile aflate in procedură de revendicare administrativă sau judiciară."

Art. IL Se modifici art.2 al Hotărârii nr.406/2007; care va avea urmă-C torul conținut:

’XrTz Prețul’ de vânzare a terenurilor se va stabili la valoarea de piață, pe bara unui raport de evaluare întocmit de către evaluatori autorizați, care va fi supus spre aprobare si însușire de către Consiliul local și în baza unei documentații topo cadastrale întocmită pentru fiecare teren -care se vinde. în scopul determinării corecte a vecinătăților și suprafețelor, vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliara."

Art_m, Se modifică art. 3 al Hotărârii nr.406/2007, care va avea următorul conținut:

“Art.3 Se aprobă Regulamentul privind procedura vânzării de terenuri curți aparținând domeniului pnvat al Municipiului Cluj-Napoca in favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995. ale Decrecului-Lcge nr.61/1990 și ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenp. prevăzut în anexa b prezenta hotărâre, care face pane integranta din aceasta."


ArtlV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărâm se încredințează Direcția patrimoniul municipiului 51 evidența proprietății și Direcția economică.

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi

ANEXA la Hotărârea

nr. 339/2009

REGUlJVvtENT pnnnd procedura vânzării de terenun-curți aparținând domeniului pmai al Municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuințe cumpărare in condițiile Legii UT. 112/1995, alfc Decrrtului-Lrge nr.61/ l$90 și ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvent

Vânzarea directă de teicnuri-curți aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca in taxarea proprietarilor de locuințe cumpântr in condițiile Legii nr. 112/1995. ale Decrecului-Lcge nr 61/1990 și ale Leg» nr 35/1992. a moștenitorilor acestora -ju cumpărătorilor subsecvenți se ra 5c: cu respectarea prevederilor prezentului regula rnenc.

 • I. Terenurile cunc se vând către aro-□rc'-ari dc Icejtnțc .umpârec ‘n .orJiți-;le Leg:i nr.l !2<395. ale Decreruiui-Lcg’.-nr.61/1990 și uc Legii nr 35/199L j moștentior.lor icestora sau .umuărito-rtlor >ubsc’?.-en:L in cotă T.divrJ. corespunzătoare .otci deținute :.i baza :oc-craccului de vânzare-cumpirare j locuinței, respectiv în baza actelor adiționale hacestcx după caz.

2 Proprietarii locuințelor, moștenitorii acestora sau cumpărătorii subsecvenți. în calitate de chiriași, aculan ai contractelor dc închiriere, pot să își exercite un drept de preempune ia cumpărarea cotei de teren care corespunde locuinței aflate în proprietate privata.

1 In exrrciarca acestui drept cei interesați vor înregistra o cerere dc cumpărare a terenului

 • 4. La cerere se anexează următoarele acte:

 • • date de identificare ovilă a tinilam-lui contractului de vânzare-cum parare a locuinței, in copie;

 • • contractul dc închiriere a terenului, in originai;

 • • contractului de vânzare-cumpărare

a locuinței. în conic- ______

 • • ndiore topo vizară dc O.CPL

privitoare, la terenul sobatat in vederea / cumpărăm, în cazul în care primăna nu I deține acar înscris;                         J

raportul de cvahrare a terenului întocmit de un evaluator autorizat

 • 5. Documentația depusă se va trans mite Comisiei de vânzări terenuri însoțită > de Tișa terenului", și dc nota Erecției Urbanism și dezvoltare urbană, referitor

la reglementările urbanistice din zonă.

6 Prtșcdincr’.e comisiei va repartiza documentația depusă, nominal, evaluatorilor interni ai insutuțici, pentru verificarea și formularea cvrncuaJelor obiecțiu-nl In urma analizei documentației, se or prezenta-comisiei în formă scrisă obicc-□uni, după caz.

7. Comisia va analiza documentația urmând a invita, in sens, chiriașul la negocierea prețului dc vânzare a cotri dc teren.

8 După finalizarea negociem, comisia propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării.

 • 9. Termenul de achitare a prețului integral dc vânzare a terenului este dc 30 dc zile dc la data comunicării hodrâni

 • 10. In cazul ncrespectini termendui de plată, respeenv 30 dc zile dc la dac comunicării hotărâm, aceasta își încetează valabilitatea

 • II. Modelul contraCTului de vân zare -cumpărare este cel prevăzut în anexa 2 b prezentul regulament

12 Termenul eliberăm contractului dc vânzare cumpărare este dc 15 zile dc b data achităm integrale a prețului dc vânzare a terenului.

13.Tcrcnunle aferente construcțiilor aparținând unor propneon diferiți. sc vor dobândi pnn cumpărare în cocă ideală, proporțional cu întinderea dreptului dc proprietate asupra conscrucțrilpr, care vor fi predate in baza unui proces-verbal dc pnmire-predare, ce se va constitui in anexă b contractul dc vânzare -cumpărare.PLAN TOPOGRAFIC

SCARA 1:200


JUDEȚUL :CLUJ

UNITATEA ADM -TERIT.:CLUJ NAPOCA COD SIRUTA :54975

ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE STR. CEPEI NR 7; CLUJ NAPOCA

C.F. 256346 NR TOPO 6203/1

C.F. 256378 NR TOPO 6203/2


DENUMIRE BENEFICIAR: ZAGONI SZABO MIKLOS ZAGONI SZABO ROZALIA DOMICILIUL: CLUJ NAPOCA.

STR. CEPEI NR. 7. | JUDEȚUL CLUJ


NR TOPO 6203/2

Sx536mț>


Nr ift înr^f.i.

verificat și recăpțio


SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA 595 mp din care

nr. topo. 6203/2 are suprafața de 536 mp nr. topo 6203/1 ere suprafața de 59 mp