Hotărârea nr. 221/2010

Hotărârea 221/2010 - Vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Decebal nr. 27

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr. 27 proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlb Attila. Sandu Mihai. Popa Li viu. Suciu Marcelus Lucian. Anastase C'laudia și Chira Manucl;

Analizând Referatul nr.73187 din 07.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea unui teren cu destinația de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr. 27;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată și ale Hotărârii nr. 339/2009. astfel cum a fost modificată prin I lotărârea nr. 550/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Â R Ă Ș T E :

Art.l Se însușește Raportul de evaluare at erenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27, întocmit de lndrei Romulus Fabian, expert evaluator, membru ANEVAR. având legitimația nr. 889. raport care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vânzarea către S.C. BINAR 1MPEX S.R.L. a terenului locuinței, identificat în C.F. col nr. 74998. CE ind 74999. nr. topo 9840 în suprafață de 178 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr. 27.

Art.3 Prețul de vânzare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27. este de 48.950 euro care include și TVA (275 euro/mp. inclusiv TVA. potrivit procesului-verbal al ședinței Comisiei de vânzări terenuri din 07.04.2010).

Art.4 Cumpărătorii vor achita integral prețul de vânzare a terenului (echivalentul în lei la data plății). în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


nnează:

municipiului. ror^Tărmure


Nr. 221 din 25 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 221/2010

IRF CONSULTING SRL C.U.I. R 8782000 R.C. J12/1518/96

Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie, nr. 135,ap. 18 tel : 0264-41 34 08 0722- 98 38 84 Cont RO39 DAFB 1017017A4004R001 Leumi Bank sucursala Cluj-Napoca

RAPORT DE EVALUARE

TEREN- CLUJ- NAPOCA, str. Decebal, nr. 27


Proprietar: STATUL ROMAN

Client: SC BINAR IMPEX SRL Otopeni

Destinatar : Primăria Cluj- Napoca

Valoarea de piața:

255.200 EUR echivalent a 1.055.000 LEI

Valoarea terenului închiriat este:

V= 178 mp x 275 EUR/mp= 48.950 EUR, adica 202.000 Lei

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terți fara acordul scris si prealabil al S.C. IRF CONSULTING SRL, al clientului, si al destinatarului — BRD- GSG-sucursala CLUJ-NAPOCARAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE- teren pentru vanzarea proprietății

1.

EVALUATOR

SC IRF CONSULTING SRL

Legitimație ANEVAR

Nr. 889/1995

Reprezentant

INDREI ROMULUS FABIAN

Expert evaluator

INDREI ROMULUS FABIAN

Parafa

Nr. 889 - valabilă 2009

Adresa evaluatorului

 • ■  Orașul: CLUJ-NAPOCA

 • ■   Strada 21 Decembrie, nr. 135, apartament 18

 • ■   Telefon 0264- 413 408, 0722- 983 884,

 • ■   E-mail: irfcons@yahoo.com

CLIENT

Persoană juridică: SC BINAR IMPEX SRL

Sediu

 • ■   OTOPENI, str. Horea Cloșca si Crisan, nr. 43

 • ■   Județul ILFOV

 • ■   Telefon: 0745 530 960

 • ■   Nr. inreg J23/400/2004, CUI RO 583254

DESTINATARUL RAPORTULUI

Primăria municipiului CLUJ-NAPOCA

3.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate compusă din:-TEREN - suprafața 178 mp

-regim juridic- proprietate a statului roman in administrarea Primăriei Cluj-Napoca

-terenul este inchiriat către SC BINAR IMPEX SRL in baza Contractului nr. 2214252/21.01.2009- vezi Anexa 1

Proprietar

Statul roman- in administrarea Primăriei Cluj- Napoca

Adresa proprietății

■   Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 27, inscris in CF 157120, nr. Topo 9840/1

Condiții limitative deosebite

Teren in cota parte indiviza de 30/100 din suprafața totala de 928 mp, adica 278 mp din care 100 mp sunt sub construcția Apt. 1- proprietar SC BINAR IMPEX SRL si 178 mp teren liber inchiriat

4.

PR

DECLARAREA VALORII

VALOAREA DE PIAȚĂ

ESTIMATĂ

IN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

255.200 EUR echivalent a

1.055.000 LEI

Valoarea terenului inchiriat este: V= 178 mp x 275 EUR/mp= 48.950 EUR, adica 202.000 Lei

VALOAREA INCLUDE T.V.A.

Page 25

BAZA DF, EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzarea proprietății

DATA INSPECȚIEI

PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată de către INDRE1 ROMULUS FABIAN la data de

31.01.2010.

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

09.02.2010

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4.1325 LEI

6

DATE PRIVIND DREPTUL DE

PROPRIETATE

 • ■   Descrierea proprietății- teren inscris in CF 74998 (Anexa 2),suprafața totala de 928 mp din care 30/100 cota parte indiviza este in folosința Apt. 1 inscris in CF 74999 proprietate a SC BINAR IMPEX SRL- Anexa 3.

 • ■   Apartamentul 1 a fost vândut de Primăria Cluj in baza Legii 112 iar Ia aceasta data este inscris la OPCI Cluj- Napoca pe numele actualului proprietar.

 • ■   Odata cu vanzarea imobilului terenul de sub imobil (100 mp) a intrat in posesia proprietarului apartamentului iar 178 mp s-au inchiriat- vezi Anexa 1

Proprietar-   STATUL ROMAN.

 • ■   Nu sunt sarcini, conform CF partea a lila

Dreptul de proprietate: Deplin

Număr topo: 9840/1

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: Nu e cazul

MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea Funciară

" Proprietate nu este grevata de sarcini

MENȚIUNI 2; Abateri de la înscrierea din Cartea Funciară

■ Nu c cazul

7

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA

CADASTRALĂ

• Suprafața înregistrată în extras CF: 928 mp din care 30/100 revine apt. 1, nr. topo 9840/1 din care 100/928 mp proprietate a SC BINAR IMPEX si 178/928 mp proprietate a statului roman

■ TEREN DE EVALUAT: S = 178 mp:

în ANEXA 4 este prezentată copia planului de situație, iar in anexa 5 planul de incadrare in zona.

8

UTILIZAREA

ACTUALĂ A PROPRIETĂȚII

Teren construit, cu casa cu un număr de 4 apartamente cumparata in baza Legii 112.Suprafața totala a terenului- 928 mp

9

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Terenul din Cluj-Napoca este amplasat in zona centrala a municipiului Cluj-Napoca, str. Decebal, la cca. 300 m fata de Piața Mihai Viteazu. In vecinătate sunt proprietăți de tip rezidențial si administrative iar vis-a- vis este sediul Politiei municipiului Cluj- Napoca. In zona majoritatea clădirilor sunt vechi, edificate cu cca. 60-80 ani in urma dar in ultima perioada s-au edificat clădiri noi cu destinație rezidențiala si de birouri.

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

Auto:str. Decebal- artera importanta de circulație rutiera Feroviar: stația Cluj- Napoca- la cca. 600 in

Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL

Tipul zonei

EDILITAR AL ZONEI

Zona de case vechi in care s-au edificat si clădiri noi cu destinație rezidențiala sau de birouri

în zonă

exista rețea de transport în comun în apropiere - pe străzile Traian si Horea si in Piața Mi hai viteazu

exista unități comerciale în apropiere- cele mai multe in Piața Mihai Viteazu

exista unități de învățământ (mediu/superior)

Unități medicale- in apropiere- Medicala III

Cursuri de apă- râul Someș traversează localitatea Cluj- Napoca

UTILITĂȚI EDILITARE

Rețea urbană de energie electrică: existentă

Rețea urbană de apă: exista

Rețea urbană de termoficare: inexistentă

Rețea urbană de gaze: la marginea terenului

Rețea urbană de canalizare: fosa septica

Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV

Poluare fonica mare

AMBIENT

Poluare datorata zgomotului stradal

CONCLUZIE PRIVIND

Zona de referința in dezvoltare imobiliara redusa din lipsa terenurilor

AMPLASAMENTUL

construibile, amplasare favorabilă- zona centrala,

Dotări și rețele edilitare complete,. Poluare accentuata. Ambient civilizat.

ÎMPREJMUIRE

■ Spre strada este zidul ciadirii-si poarta de acces auto si pietonal din metal, pe latura nordica este zidul clădirii si parțial gard din lemn, pe celelalte laturi este împrejmuire din lemn si parțial zidărie pe latura sudica

ALTE DOTĂRI ȘI AMENAJĂRI

Pe teren este o clădire cu 4 apartamente, la aceasta data nelocuite, clădirea este in stare tehnica foarte slaba, a fost edificata in perioada interbelica, in opinia mea este casa demolabila

EREN

10.

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

• Amplasare

 • ■  Suprafața S = 928 mp din care 750 sunt proprietate a SC BINAR 1MPEX Srl si 178 mp proprietate a statului roman

 • ■   Deschiderea la stradă cca. 27 ml

 • ■   Tip drum acces: asfaltat, acces direct din strada

DESCRIERE

■ Forma: dreptunghiulara vezi plan de situatie(Anexa 4)

• înclinare: teren plan- favorabil pentru construire.

11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

FJăge 4

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI


NATURA ZONEI


OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

CEREREA DE ~

PROPRIETĂȚI

SIMILARE__

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)


PREȚURI IN ZONA PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE


Piața terenurilor din municipiul Cluj-Napoca si zonele limitrofe- activa. Se constata pe piața imobiliara din municipiul Cluj in particular si in general in intreaga tara o modificare a evoluției preturilor la imobile fata de anii anteriori in sensul ca daca pana acum am fost obisnuiti cu o creștere continua, de la inceputul anului 2008 acestea au stagnat, iar de la inceputul ultimului trimestru al anului 2009 odata ce s-au făcut simtite efectele crizei financiare am constatat o scădere a preturilor si reducerea drastica a numărului de tranzacții reale. Aceasta evoluție a preturilor este o consecința a diminuării cererii datorita accesării tot mai dificile a creditelor de către potențialii cumpărători.

La aceasta data piața imobiliara este instabila pe fondul crizei economico- financiare mondiale. In ultimele 16-18 luni numărul tranzacțiilor s-a diminuat drastic, atit vânzătorii cat si cumpărătorii stau in espectativa, primii spera in revenirea pieței la nivelul de dinaintea declanșării crizei iar investitorii asteapta scăderea continua a preturilor.

Sunt expuse la vânzare un număr foarte mare de proprietăți comparabile acestea nu se tranzactioneaza decât in situații speciale- vând numai cei care au probleme financiare dar la preț mult sub cele 'înregistrate in prinuivara- vara anului 2008.Se intilnesc oferte de teren care au fostexpuse la vânzare si inainte de 2008, valorile actuale sunt la cca. 30-50% din cele de oferta de dinaintea declanșării crizei. Am intilnit cazuri in care s-au tranzacțional la 25-30% din valorile din 2008- posibil ca vânzătorii sa fi fost constrinsi financiar.

In negocierea prețului la proprietăți comparabile s-a ajuns la diminuarea valorii de oferta pana la 10-20%- oferte din toamna 2009- iarna 2010.

In zona centrala a orașului sunt foarte puține terenuri libere pentru construire. In marea majoritate a proprietăților expuse la vanzare sunt de tipul casa demolabila+ teren.

Terenul din Cluj-Napoca, zona centrala, nr. topo 9840/1 este amplasat in apropierea Piața Mihai Viteazu, cartier cu clădiri cu preponderenta de tip rezidențial dar si numeroase clădiri de birouri sau comerciale. In imediata apropiere este sediul Politiei municipiului Cluj- Napoca. In zona sunt citeva imobile nou construite sau renovate unele clădiri vechi.

Ritmul lent de dezvoltare a zonei se datoreaza lipsei terenurilor libere pentru construire iar demolarea clădirilor vechi si edificarea altora pe aceste amplasamente este dificila- in general sunt locuințe in curți comune pentru mai multi proprietari

Din punct de vedere edilitar: zona în dezvoltare imobiliara lenta

Din punct de vedere economic: cel mai mare centru economico- financiar din Transilvania în scădere- puține terenuri libere pentru construire in zona dar proprietarii asteapta o relansare a pieței imobiliare superioara ofertei de proprietăți similare dar investitorii asteapta scăderea preturilor.

Dezechilibru în favoarea CERERII- este cerere peste nivelul ofertei dar sunt rare cazurile de tranzacționare- piața in criza, atit vânzătorii cit si cumpărătorii sunt in espectativa si urmăresc, primii la relansarea pieței iar ceilalți la scăderea preturilor.

Minim: 275 EURO/mp- valori de oferta

Maxim: 500 EURO/mp

Valorile sunt pentru terenuri libere penii u comui uire < u case demolabile


CHIRII ÎN ZONĂ

PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ exista foarte puține informații despre terenuri închiriate in Cluj- Napoca.

CONCLUZII ȘI TENDINȚE

PRIVIND PIAȚA

PROPRIETĂȚII

 • ■   Dezechilibru în favoarea CERERII; Tendință de creștere în favoarea CERERII dar tranzacțiile sunt foarte rare-. Piața in criza.

 • ■   REZULTATUL CERCETĂRII: posibilitatea descreșterii prețurilor dar in măsură mult mai mica fata de ultimele 10-12 luni.

• Pentru locuințe —apartamente - preturile au crescut cu pina la 10-15% in perioada iulie- octombrie 2009 ca efect al programului „prima casa” după care s-au redus cu ccca. 5-10%.

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE

INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA A VIII-A, 2007

 • ■   IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■  IVA 2 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului

 • ■   GN 1 — Evaluarea proprietății imobiliare

ALTE REGLEMENTĂRI

12.1. Analiza celei mai bune utilizări

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății imobiliare selectata din diferite variante posibile, care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de Jucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit, care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Pentru a fi luata in considerație, cea mai buna utilizare trebuie sa îndeplinească patru criterii, ea trebuind sa fie legal permisa, fizic posibila, financiar fezabila si maxim profitabila.

Ținând cont de tipul construcției aferente proprietății imobiliare, de dotările existente si de amplasarea acesteia, cea mai buna alternativa posibila pentru proprietatea analizata in situația actuala(teren intravilan) este de teren construibil, construcții locuințe individuale sau colective.

Analizând aceasta alternativa prin prisma criteriilor amintite, rezulta:

-este permisibila legal: este conforma cu avizele existente ;

-indeplineste condiția de fizic posibila: este dotata cu utilitati specifice, capacitatile acestora fiind suficiente, imobilul are acces favorabil;

-criteriul fezabil financiar presupune ca veniturile provenite din exploatarea proprietății acopera cheltuielile de exploatare, condiție care este indeplinita;

-maxim productiva, referindu-se la valoarea proprietății imobiliare in condițiile exploatării in varianta aleasa.

12.2 Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

Metoda comparațiilor de piața utilizează analiza comparativa: estimarea valorii de piața se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare si compararea celei care trebuie evaluata cu aceste proprietăți. Premisa majora a metodei este aceea ca valoarea de piața a unei proprietăți imobiliare este in relație directa cu preturile unor proprietăți competitive si comparabile.

Analiza comparativa se axeaza pe asemănările si diferentele intre proprietăți si tranzacții, care influențează valoarea. Acestea ar putea cuprinde diferentele in drepturile de proprietate evaluate, motivație cumpărătorilor si a vânzătorilor, condițiile de finanțare, situația pieței la momentul vanzarii, dimensiunile, amplasamentul, caracteristicile fizice si economice, utilizarea, componente non-imobiliare.La valorile ce se compară se aplică corecții asupra prețului de vânzare cunoscut ținându-se seama de intervalul de timp dintre data tranzacției și data evaluării precum și de unele particularități privind echiparea terenului cu utilități.

în cazul proprietății analizata s-a putut aplica metoda comparației de piață deoarece există informații despre imobile asemănătoare tranzacționate (înaintea declanșării crizei globale) sau expuse spre vânzare la aceasta data.

Dintre ofertele la vanzare cu parcele amplasate in zona s-au retinut următoarele:

Comparabila A-

Teren intravilan (construcții) 1.729 mp de vanzare in Cluj-Napoca, Central - X091131UD Cluj-Napoca, zona Central

475.000 EUR
275 EUR/mp
Prețul este negociabil

Caracteristici

Suprafața teren: 1.729 mp                           înclinație teren:—

Nr. fronturi: 1                                            Lățime drum acces:—

Front stradal :25 m

Construcție pe teren :Nu

Suprafața construita:—

Utilitati-Apa,Canalizare,Gaz,Curent

Alte caracteristici-Oportunitate de investitite

 • •  La sosea

 • •  Acces auto

 • •  Teren împrejmuit

Detalii zona-

 • •   Amenajare străzi: asfaltate

 • •  Mijloace de transport

 • •   Iluminat stradal

Alte informații-: Terenul se afla in intravilanul municipiului Cluj Napoca, in apropierea Parcului V. Babes (zona de agrement), cu front deschis de 25ml la artera principala.


deasupra solului pe P+4e,cu posibilitatea organizării parterului cu orice destinație admisa prin urbanism, la care se mai adauga un nivel de parcari la nivelul subsol 2 si inca un nivel de spatii diverse la nivelul subsol 1 necontabilizat in P.O.T.,aceste 2 nivele pe o suprafața mai mare decit P.O.T.= 30 %. Toate acestea se incadreaza in P.U.Z. existent ceea ce inseamna ca se va putea obține A.C. in acești parametri fara P.U.Z.sau P.U.D.

De asemenea, exista acordul vecinilor din partea stingă a terenului pt construcție la o distanta de 4 m de limita de proprietate.

In cazul in care se dorește modificarea parametrilor din PUZ, acest lucru se poate realiza in anumite limite si condiții.

In ceea ce privește utilitățile acestea se găsesc la limita terenului, după cum urmeaza : apa, canalizare, curent electric, gaz metan si rețele telefonice.

adaugata la: 20/03/2009, actualizata la: 20/01/2010

MIX IMOBILIARE

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 7 ap. 12, 400110

0264.591992

0740.539253

www.mix.imobiliare.ro

Comparabila B-

Nr. anunț: 197047

Absolut ocazie, teren central Cluj, str Avram Iaircu, aproximativ lOOOmp reali. Text anunț $e pot construi aproximativ 1800mp. Preț inainte de criza lOOOEZmp.....acum

500E/mp. Accept si parteneriat in vederea construirii. Poze si detalii la cerere. Rog seriozitate. Mihai 0730.589.670

Categorie: Imobiliare

Tip: Vând

Subcategorie: Teren

Județ: Cluj

Adaugat de: Particular

Adaugat la: 29-01-2010 ora 14:00

Valabil: 29-04-2010

Telefon: 0730589670

E-mail: click aici pentru E-MAIL

Comparabila C-

TEREN C-TIl CIVILE DE VANZARE IN CENTRU

Cartier Centru, Orașul Cluj Napoca

Preț: 390000 EUR

ID anunț:f13120

Agenția Imobiliara Casa Pitas din orașul Cluj Napoca oferă spre vanzare teren avand destinația de construcții civile cu suprafața totala de 1300 mp situat in localitatea Cluj Napoca zona Centru la prețul de vanzare de 390000 EUR.

Terenul de vanzare in Cluj Napoca este recomandat pentru construcții civile, are un front stradal de 30 m

dispune de construcție pe teren, situat in intravilan.

z

fjț \wAfVt'■ Page 8

li     "/>■>        .                 O'z •■'N» _•   •.

Palane 1    /

Terenul de vanzare oferit de agenția imobiliara Casa Pitas are un preț de 300 EUR/mp.

Terenul de vanzare din Cluj Napoca, Centru are certificat de urbanism disponibil. Extras CF, PUZ, PUD,POT,CUT, autorizație de construcție pe teren d+p+4e, apa curenta, curent electric, gaz, canalizare. Alte informații suplimentare despre acest teren de vanzare găsiți in partea de jos a paginii.

►Destinație: Construcții Civile

►Locație Teren: Intravilan

►Suprafața: 1300

►Unitate suprafața: mp

►Front Stradal(m): 30

►Construcție pe teren: Da

►Preț (mp): 300

►Certificat de Urbanism: Da

►Extras CF: Da

►PUZ: Da

►PUD: Da

►POT: Da

►CUT: Da

►Autorizație Construcție: D+P+4E

►Apa: Da

►Curent electric: Da

►Gaz: Da

►Canalizare: Da

Alte informatiiEX

Agenția Casa Pitas vinde teren cu o suprafața de 1300 mp, in Centru, zona P-ta Avram lancu, autorizație de Hotel P+4 E, 28 camere, restaurant crama 180 mp ,.bucătărie + sala mic dejun 180 mp, 22 parcari.Pret 390.000 Euro

Persoana contact : Marius Seiche

Telefon : 0788704393

Fax :0264439004

Email : marius.seiche@casapitas.ro

Adresa : Str. Gh Bilascu nr. 109, etaj 5, complex Sigma Center, Cluj Napoca

Comparabila D

Loacalizare


Oraș: Cluj-Napoca

Zona: Centru

Detalii

Tip teren: Intravilan

Tip acces: drum principal

Parcelabil: NU

Suprafața: 828

Front: 20

Gaz: DA

Curent Electric: DA

Descriere suplimentara

casa modesta pe teren, toate utilitățile, situat pe strada Ploiești, preț 490 euro mp.

Preț: 490 euro

Comparabila E -


Loacalizare

Oraș: Cluj-Napoca

Zona: Centru

Detalii

Tip teren: Intravilan

Tip acces: drum principal

Parcelabil: NU

Suprafața: 2164

Front: 28

Gaz: DA

Curent Electric: DA

Descriere suplimentara

zona parcului central, pe Pavlov, carte funciara, urbanism, posibilitate D+P+3.

Preț: 350 euro

Plaja foarte larga de valori este explicabila prin prisma amplasamentului fata de principalele artere de circulație, marimea suprafețelor, apropierea de principalele zone comerciale, etc.

Terenul analizat are forma dreptunghiulara, are front convenabil la strada asfaltata- 27 ml, dar din punct de vedere al atractivitatii factorul important de neatractivitate este ca este cota parte dintr-o proprietate, este construibil numai cu acordul coproprietarilor. Din acest punct de vedere este de consemnat ca proprietatea este vandabila numai in condițiile in care proprietarii/proprietarul celorlalte cote parti dorește achiziționarea. Terenul de evaluat este construibil numai cu acordul coproprietarilor.

Corecțiile aplicate au tinut seama de:

 • •  Valorile comparabilelor sunt cele de oferta sau diminuat funcție de data ofertei si datorita caracterului de « piața in criza »- corecție negativa de -10%

 • •  Situația juridica a terenului- teren cota parte dintr-o parcela de teren in suprafața de 928 mp, cu front la strada de cca. 27 ml, ocupat de clădiri pe cca. 40%, sunt 2 proprietari

 • •  Localizare- corecții in plus sau minus funcție de amplasament- comparabilele sunt din aceeași zona cu proprietatea analizata cu mici diferențieri- zona centrala a orașului, sunt mai bine cotatedecit comparabila de pe str. Ceahlau.

 • •   Am retinut oferte de vanzare a unor parcele cu suprafețe de teren de 828- 2164 mp -pretabile pentru locuințe colective

 • •  Dreptul de proprietate transmis prin vinzare- terenurile care au Certificat de urbanism si eventual Autorizație de construire sunt cele mai cautate de către dezvoltatorii imobiliar

 • •  Regimul de inaltime admis si Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT)- cele mai bine cotate cele cu cel mai mare CUT

 • •   Frontul la strada si/sau raportul laturilor- parcelele cu raport al laturilor de 1/1 pina la 1/3 sunt cele mai favorabile construirii

 • •   Dotarea cu utilitati- depărtarea fata de utilitati are influenta asupra valorii terenului prin prisma costurilor pentru aducerea utilităților pe teren

In baza ipotezelor prezentate anterior s-a intocmit Anexa 6, valoarea estimata prin comparații de piața este in opinia mea valoarea corectata a Comparabilei B, la care ponderea corecțiilor brute in valoarea totala este cea mai mica, la prețul unitar de 275.40 EUR/mp, rotunjit 275 EUR/mp.

Vteren= 928 mp x 275 EUR/mp= 255.200 EUR, adica cca. 1.055.000 LEI

•5 XVALOAREA I)E PIAȚĂ A TERENULUI

DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

Vteren= 1.055.000 LEI echivalent a 255.200 EUR

VALOAREA CONȚINE T.V.A.- valorile de oferta sunt cu TVA inclus

12.3. Evaluarea terenului. Metoda extracției

Se utilizează în estimarea valorii terenului atunci când nu sunt disponibile date privind parcele similare de teren liber. Având în vedere suprafața terenului liber din această proprietate regimul de inaltime a proprietăților vecine- clădiri cu D+P+2E - cu un procent de ocupare a terenului POT= 40% si coeficient de utilizare a terenului de 1.2 (CUT mediu determinat)- cazul Blocului edificat pe str. Decebal, nr. 110 in anul 2009, mai departe se va estima valoarea terenului liber prin metoda extracției. Pentru informare, ofertele de vânzare pentru spatii de locuit din zona Cluj- Napoca, in funcție de localizare, ofertate la prețuri cuprinse între 870 EUR/mp (apartamente semifinisate) și 1400 EUR/mp (spatii de locuit in stadiul de „finisat”), cu valoarea medie de 1.157 EUR/mp - vezi Anexa 7.

Etapele ce se parcurg sunt:

-se determină construcția ipotetică care reprezintă cea mai bună utilizare a amplasamentului, în cazul analizat se consideră construcția finalizata;

- se determină costurile de construcție;

-se estimează prețul de vânzare al proprietăților luându-se în calcul comparabilele identificate.

• Estimarea costurilor de realizare a clădirilor potențiale

Pe parcela având suprafața totală de 928 mp se edifică imobil tip “bloc de locuințe” având regimul de înălțime P+2E sunt clădiri in apropiere cu acest regim- inclusiv sediul Politiei municipiului). Se realizează imobil a cărei suprafața construita este de 178 mp x 0.0.65= 120 mp, la un procent de ocupare a terenului de POT= 65% si CUT= 1.2. Suprafața construita..totala Scd= 928 mpx 1.2 (CUT)= 1 I 10 mp si suprafața utila de Scd/1.2= 975 mp. Construcția se realizează cu materiale de calitate superioară, structură din beton armat și zidărie, acoperiș șarpantă, încălzire cu centrală termică proprie, la stadiul de spatii finisate complet. Costurile de edificare a proprietăților imobiliare sunt valori medii intilnite Ia firmele de construcții- OMNICONSTRUCT, PRIMA ROM, EURO TREND, NAPOCA Constructii).Costurile aferente realizării construcției de mai sus, în baza datelor de piață deținute, sunt:

[EUR]

Cheltuieli proiectare, amenajare și construcție spatii de locuit

1110 mp 1 450 EUR/mp

499,500

Cheltiuieli neprevăzute (5%)

49,950

Onorariu diriginte șantier (1,5%)

7,493

Cheltiuieli promovare și marketing-agenție imobiliara

0

Profit promotor imobiliar (40%)

199,800

Cheltuieli totale de construcție

756,743

Suprafețe utile destinate vinzarii

EUR

Spatii de locuit- apartamente semifinisate- 1100 EUR/mp

925 mp utili

1,017,500

Valoarea determinata este in ipoteza ca terenul in suprafața de 928 mp este liber pentru construire si se poate obține autorizație de construire.

V teren met.extracției= 260.750 EUR, adica cca. 1.077.000 LEI (valori rotunjite)

13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1 DEFINIȚII

■ VALOR.EA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

13.2 IPOTEZE Șl CONDIȚII LIMITATIVE:

 • 1.  Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în căzui în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8.  Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și LEI, conversia în alte valute urmând a fi efectuată de către destinatar.

 • 13.4. SURSE DE INFORMARE

■ Valorile comparabilelor din Anexa 1 au fost preluate din următoarele surse:

pentru COMPARABILA 1: site-ul -www.imobiliare.ro

pentru COMPARABILA 2: persoana fizica- tel. 0730 589.670

pentru COMPARABILA 3: site-ul www.casapitas.ro.

pentru COMPARABILA 4: agenția imobiliara Luxwil.

pentru COMPARABILA 5: agenția imobiliara Luxwii.

Informații de piața la vanzarea proprietăților - site-ul www.imobiliare.ro

Valorile pentru costuri de construire si amenajare teren sunt de la SC OMNICONSTRUCT SRL, SC PRIMA ROM SRL si SC NAPOCA Construcții S.A.- societăți de construcții din Cluj- Napoca.

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

1.


Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 18.01.2007.

2.


Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

3.


Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea-unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.


 • 5.  Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6.  Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE, A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

255.200 EUR echivalent a 1.055.000

LEI

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST

COMPARAȚIEI DIRECTE

DETERMINATĂ PRIN METODA

VALOAREA ESTE CU T.V.A.

l'r ■'

EXPERT EVALUATOR

Ț                            ■

\\ >-          ’■. • z j , ; <

INDRE1 ROMULUS FABIAN

/

SOCIETATEA COMERCIALĂ

SC IRF CONSULTING SRL

,    ,         (A? 4

Valoarea terenului inchiriat este:

V= 178 mp x 275 EUR/mp= 48.950 EUR, adica 202.000 LeiANEXE

ANEXA Nr. 1:

Contract de închiriere

ANEXA 2

Extras carte funciara colectiva

ANEXA 3

Extras Carte Funciara individuala

ANEXA 4:

Plan de situație

ANEXA 5:

Plan de încadrare in zona

ANEXA 6:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA 7

Informații de piața - vanzari apartamente zona centrala

ANEXA 8:

fotografii


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL: ADMINISTRARE LOCUINȚE

NR. 107553 din 07.01.2010

ACT ADIȚIONAL

Nr.l la contractul de închiriere nr. 214252 din 21.01.2009

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l Municipiul Cluj Napoca, cu sediul în str.Motilor nr.3, reprezentat prin primar SORIN APOSTU, și director economic OLIMPIA MOIGRADAN în calitate de locator și S.C. BINAR IMPEX S.R.L CUI 5832154 cu sediul în Oraș OTOPEN1 , str. HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN nr.43 , jud. ILFOV, în calitate de locatar.

In baza prevederilor HCL nr. 432/2009 și a H.G. nr.310/2007, a OUG nr.40/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001 cu modificările și completările ulterioare și a cererii nr. 107553 din 25.05.2009 s-a încheiat prezentul act adițional.

II OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

Art.2 Se modifică art.3 din capitolul III din contractul de închiriere care va avea următorul cuprins: “se prelungește durata contractului de închiriere privind suprafața de teren aferentă apartamentului vândut în baza Legii nr. 112/1995, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute de art. 1437 din Codul Civil, până la data vânzării pentru cele care îndeplinesc condițiile de vânzare, dar nu mai mult de 1 an , până la data de 08.09.2010”.

Art.3 Se completează Cap. IV, art.6 cu următorul alineat:

“Chiriașul are obligația , conform Codului fiscal, de a achita taxa fiscală pe terenul închiriat care reprezintă sarcina fiscală a chiriașului în condițiile similare impozitului pe teren ”

Art. 4. Chiria lunara este de 24,92 lei.

Art. 5. Restul prevederilor contractuale raman neschimbate

Art. 6. Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de închiriere nr. 214252 din 21.01.2009 și se încheie in 2 exemplare din care 1 exemplar la locator si 1 exemplar la locatar.


LOCATOR

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA P R I M,A R SORIN/APOSTU

I


SORIN fa

T DIRECTOR ECOM OLIMPIA MOIGi                         ‘'i <

.N

1      ? ■ I fth

I

j         Pv-lBîv CC

:ONTENCrOS;


SERVICIUL JURIDIC COMPARTIMENTUL ÂVIZARE EXECUTARE CONTRACTE Consilier juridic.

FEREZAN RALU

ÎNTOCMIT, PETREA MARIN

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR. 214252 DIN 21.01.2009

pentru terenurile aferente imobilelor

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l .încheiat azi, data de mai sus, între Primăria municipiului Cluj-Napoca cu sediul în str. Moților nr. 3 reprezentată prin PRIMAR SORIN APOSTU pe de o parte dl.(a) S.C. BINAR IMPEX S.R.L cu sediul în localitatea Otopeni, str. Horea, Cloșca și Crișan Județul Ilfov, în condițiile stipulate mai jos.

«.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. închirirea terenului în suprafață de 178 mp. situat în str. DECEBAL nr.27 ,avand destinația de curte, proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform C.F. 74999 și nr. topo 9840/2.

 • III. TERMENUL

Art.3. Termenul de închiriere a suprafeței menționate mai sus este stabilit pe perioada 02.12.2008-08.04.2009 conform cererii nr. 214252 din 02.12.2008 .

Art.4. Terenul închiriat fiind proprietate de stat, la expirarea perioadei de închiriere, prelungirea contractului se va face la cererea chiriașului , dar numai cu acordul proprietarului.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.5 Proprietarul se obliga:

-sa predea chiriașului terenul, aflat in indiviziune, in stare normala de folosința

Art.6 Chiriașul se obliga :

-pentru suprafața inchiriata sa achite la casieria Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca chiria legala, conform fisei de calcul.

-se interzice extinderea de către chiriaș a exercitării folosinței peste limita suprafeței închiriate

-se interzice construcția si orice fel de alte amenajari fara autorizație de construire

-pentru eventuale daune cauzate de chiriaș din culpa sa acesta va răspunde conform prevederilor Codului Civil Roman.

-terenurile inchiriate de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nu pot fi subinchiriate

 • V. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.7. Rezilierea contractului înainte de termen va putea avea loc oricând, prin acordul ambelor părți , sau la cererea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, atunci când un interes public o impune.

Art.8. în cazul în care prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, se concesionează teren, care face obiectul prezentului contract de închiriere, acesta se reziliază de drept, somația fiind cu titlu executoriu.

Art.9. In cazul nerespectarii de către chiriaș a obligațiilor asumate prin prezentul contract

 • VI. ALTE CLAUZE

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, unul la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și un exemplar la chiriaș.

LOCATOR,


P R I M A R

UȘQW APOSTU/


DIRECTO

OLIMPIȘEF SERVICIU,

GHEORGHE CHIRILEAN


ÎNTOCMIT,

PETREA MARINELA

SILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

ANEXA LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

NR. 214252 DIN 21.01.2009

FISA DE CALCUL

A chiriei pentru terenul aferent imobilului D.P.M.E.P situat în

Str. DECEBAL Nr.27

1IRr S: S.C. BINAR IMPEX S.R.L.        DATA: 10.09.2008 - 08.04.2009

T.

DESTINAȚIA

SUPRAFAȚA

TARIF

TOTAL

TEREN CURTE

178

0,04

7,12

JEFICTENT A ZONA TOTAL 178 MP. TOTAL CHIRIE:7,12 X 3,5 = 24,92LEI/LUNĂ

Prezenta fisa de calcul face parte integranta din contractul de închiriere cu numărul de mai sus și nu tine locul acestuia

Chiria este stabilită în baza H.G. NR. 310/28.03.2007 și se achită până în data de 30 a lunii, la c- eria Consiliului local al municipiului Cluj - Napoca, str. Moților nr.3

C. . ia se modifică după caz, conform prevederilor legale în vigoare, întârzierea la plata chiriei se penalizează conform legislației în vigoare.

TRANSCRIERE -fost locatar: PÂNDI IULIANA MARGARETA

Am luat la cunoștință,

LOCATAR,ÎNTOCMIT, PETREA MARINF.LA

Nr. Cerere :

ANCPI

AGIN ri A .VA     AI.A

UI i .> U A J I' * L Șl rrvLir.i'tMC i.muhii iacă


110061/11.09.2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 74999Comuna/ Oraș/ Municipiul: CLUJ - NAPOCA

A. Partea l-a

Nr.crt.

NR top

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații top

1

9840/I

Str. Karl Marx, nr. 27

Apartamentul nr. 1, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 1 camara de alimente, 1 pivnița, cu p.i.c. 30/100 inscrise in cf. col. 74998.

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observați;

9

SC BINAR IMPEX SRL cu sediul in Otopeni

Cumpărare, act: 2607/2008 încheiere: 110061/2008

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt sarcini.

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful taxa dosar /2008 .... pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 773 Asistent - registrator


ANCEI


Nr.cerere

110061/11.09.2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 74998 loc. CLUJ-NAPOCAA. Partea l-a

Nr.crt.

NR

top

Descrierea imobilului

Suprafața in mp.

Observați top

1.

9840

Casă cu 4 apartamente cu părțile indivize comune: terenul, veranda, împrejmuirile, branșamentele instalațiilor electrice, gaze, apă, canal.

928

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observați

14

SC BINAR IMPEX SRL cu sediulfin Otopeni, pic aferente ap. nr. 1 din construcție si 100/928 parte din teren

Cumpărare, act: 2607/2008

încheiere: 110061/2008

I

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observaț

Nu sunt

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful taxa dosar /2008 .... pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 773 Asistent -registrator

■/'-

ANCI’I


A ti KN ȚI .XX ATI O NA LĂ UK f * O 1 > 1 ■ V } I rom IC>V«Tl I wemilAa.XOFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ NAPOCA

Dosar;nr.110061/2008

ÎNCHEIERE Nr. 11OO61/11.O9.2oo8

REGISTRATOR

'•                                                                         .'.tyl ■ *                               ‘ij’ ' “''J ‘Ți.’'' ' '

ASISTENT REGISTRATOR- Meda Cristina Galgau

ii* <*               c.tZ *■■■■ ‘ * ’. L ' -ț*                             '           '■             '-•“S 1 J                        ' 4.1

Asupra cererii introduse de BNP POPA IONUT FLORIN cu sediul in Cluj Napoca CTCiț privind intabularea dreptului de proprietate, in baza contractului de vanzare cumpărare autentificat nr. 2607/20087vazand;referatul asistentului.- registrator, in sensul ca nu exista piedici la înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art.,48 din Legea nr. 7/1996 republicata , tariful achitat însuma de 1736+120 lei, cu bhităfită'/OP nr 47,49/2008 pentru serviciul de publicitate im6biiiarăcucoduihr.7.3.2;+7.4.2.

DISPUNE:

. * ♦ «< ’■ •>

’a localității: r 1 din

,0, proprietatea lui PÂNDI IULIANA

titl,. rin Hror.tr-.....03^ jn

..Totodată se radiaza notarea de


t*L


Admiterea cererii cu privire la imobilul înscris:in .caijea funciara. n^749S. CLUJ NAPOCA, A+1 cu nr. top: 9840/I si Cf col. 74998, asupra pic aferente ap nr construcție si cota de 100/928 parte din A+1, top: 9840, proprietatea !Uî PAMru MARGARETA sa se intabuleze dreptul de proprietate., cu titlu de drept curnpa favoarea: SC BINAR IMPEX SRL cu sediu in Otopeni..'"_‘._                      __

sub B9 si interdicția de înstrăinare conform L112/95 din cf. 74999 CLUJ NAPOCA

Prezenta se va comunica-pârtii.

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la oficiul de cadastru-și publicitate imobiliara, se înscrie.in cartea;funciararși se soluționează de instanța

.       T,.,    .             ......                .            ... i                                                                  ’

competenta din circumăcriptiaun care se afla imobilpl.

bată la data de        09 2008

■.....J ''


S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

încheiat între:----------------------------------------------------------------------------

PÂNDI IULIANA-MARGARETA, având CNP 2490617120674, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Grozăvescu nr. SA, ap. I, jud. Cluj, în calitate de vânzător, pe de o parte și---------------------------------------------------------

S.C. BINAR IMPEX S.R.L., cu sediul social în orașul Otopeni, str. Horia, Cloșca și Crișan (de centură) nr. 43, T 23, PA 318, lot. 4, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J23/400/17.03.2004, Cod Unic de înregistrare 5832154, Atribut Fiscal „RO", reprezentată de mandatar V01CU GHEORGHE, având CNP 1591013400342, domiciliat în municipiul București, str. Feleacu nr. 13, bl. 12B, sc. 3, et. 2, ap. 40, sector 1, împuternicit conform procurii speciale autentificată sub nr. 1545/26.07.2008 de B.N.P. Popa Ionuț-Florin din mun. Cluj-Napoca, județul Cluj, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, convenindu-se asupra următoarelor clauze:Subsemnata vânzător, vând cumpărătorului indicat mai sus, în întregime, dreptul meu de proprietate asupra imobilului situat administrativ municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal fostă Karl Marx) nr. 27, apartamentul nr. 1, județul Cluj, înscris în CF nr. 74999 Cluj-Napoca, A+l, nr. top. 9840/1, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 pivniță, cu cota părților indivize comune în cotă de 30/100-a parte înscrise în CF Colectivă 74998, precum și dreptul meu de proprietate în cotă de 100/928-a parte ce poartă asupra imobilului-teren înscris în CF nr. 74998 Colectivă Cluj-Napoca, A+l, nr. top. 9840.-------------------------------

Subsemnata vânzător cesionez totodată cumpărătorului indicat mai sus beneficiul contractului de închiriere nr. 70189/28.08.2007 încheiat cu Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, precum și dreptul de a încheia un nou contract de închiriere și toate drepturile care decurg din calitatea de chiriaș și de deținător asupra cotei de 178,40/928-a parte din terenul înscris în CF nr. 74998 Col. Cluj-Napoca, A+l, nr. top. 9840.------------------------------------------------------------------

Subsemnata vânzător, declar că am dobândit imobilele descrise mai sus cu

titlu de drept moștenire, conform înscrierilor de sub B.7, respectiv B.ll din CF, ca bunuri proprii, că sunt proprietarul actual al acestora, că imobilele se află în circuitul civil și nu sunt grevate de nici o sarcină reală sau personală, astfel cum rezultă din extrasele de carte funciară nr. 107597/2008 și nr. 107595/2008 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca și din certificatul fiscal nr. 13104/2008 emis de Primăria mun. Cluj-Napoca, județul Cluj și nu fac obiectul vreunei promisiuni de înstrăinare către terțe persoane și nici al vreunui litigiu, iar taxele și impozitele aferente imobilelor ce fac obiectul vânzării sunt achitate la zi.-----------------------


In ceea ce privește interdicția legală de înstrăinare pe o durată de 10 ani de la data cumpărării, impusă de art. 9 alin. 1 și alin. 8 din Legea nr. privind reglementarea juridică a unor imobile cu destinația de locuință t proprietatea statului (astfel cum a fost modificat prin art. 44 din Legea ni privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv), aceasta a încettp

de 18.07.2007, motiv pentru care subsemnatele părți solicităm radierea sa din cartea funciară. In ce privește notarea promisiunii sinalagmatice de vănzare-cumpărare autentificată sub nr. 1343/2006 de B.N.P. Popa lonuț-Florin, înscrisă în CF nr. 74999 Cluj-Napoca sub B.8, subsemnatele părți declarăm că suntem de acord și solicităm radierea acestei notări, fiind lipsită de obiect. -----------------------

Totodată, subsemnata vânzător, declar și garantez pe cumpărător, că imobilele vândute nu fac obiectul vreunui acțiuni în revendicare și nici al vreunei cereri administrative de retrocedare în natură, astfel cum rezultă din adeverința nr.47359/452/2006 emisă de Primăria municipiului Cluj-Napoca, Direcția Fondului Imobiliar de Stat, Serviciul Evidență Imobile, Carte Funciară și din extrasul CF menționat mai sus. ————————————————————————— Subsemnata vânzător mă oblig să garantez pe cumpărător de orice evicțiune conform art. 1337 și urm. Cod civil, precum și de orice eventuale vicii ascunse conform art. 1352 și urm. Cod civil.----------------------------------------------------------

Subsemnata vânzător consimt la întabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului în CF, conform art. 20 și urm. din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată.—————————————————————

Prețul de vânzare-cumpărare este de 97.000 Eur (nouăzecișișaptemiieuro). Prețul a fost achitat în întregime de către subscrisa cumpărător, vânzătorului, anterior autentificării prezentului contract, conform promisiunii sinalagmatice de vânzare cumpărare autentificată sub nr. 1343/2006 de B.N.P. Popa Ionuț Florin, conform actului adițional la promisiunea mai sus menționată autentificat la data de 12.10.2006 de B.N.P. Popa Ionuț Florin, respectiv conform actului adițional la promisiunea mai sus menționată lezalizat la data de 29.10.2006 de B.N.P. Popa Ionuț Florin, în monedă națională la cursul B.N.P. din data plăților efective.-------

Prețul de vânzare-cumpărare mai sus-menționat include și contravaloarea cotei părți de 178,40/928-a parte din terenul în suprafață totală de 928 mp., înscris în CF Col Nr. 74998 Cluj-Napoca, A+l, nr. top. 9840, aflat în prezent în proprietatea Statului Român.-------------------------------------------------------------------

Subsemnata vânzător pe lângă obligațiile asumate, mă oblig și să suport toate cheltuielile care se vor dovedi necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra cotei de 178,40/928-a parte din terenul înscris în CF Col. Nr. 74998 Cluj-Napoca, A+l, nr. top. 9840, astfel:--------------------------------------------

 • - în ipoteza în care terenul va fi achiziționat conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 406/03.07.2007, subsemnata vânzător voi plăti cumpărătorului prețul pe care acesta l-a achitat Consiliului Local Cluj-Napoca. —

 • - în ipoteza în care terenul va fi dobândit printr-un partaj/sistare a indiviziunii - convențională sau judiciară - subsemnata vânzător voi achita cumpărătorului sulta pe care acesta o plătește Consiliului Local Cluj-Napoca, precum și orice cheltuieli aferente se vor dovedi necesare pentru această operațiune. ———————————————————————————————

Plata acestor sume de bani se va face de către vânzător, cumpărătorului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data comunicării către vânzător a actelor care atestă cheltuielile (acute, comunicare care se va face la adresa vânzătorului menționată în preambulul prezentului contract. Este suficientă comunicarea făcută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.-----------------------------------

Subsemnatele părți declarăm pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile legale care incriminează falsul în declarații, evaziunea fiscală și spălarea banilor (art. 292 Cod penal, Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, l/e nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor), că prețul infipa mai sus este cel real.

Din prețul menționat mai sus, suma de 77.000 Eur (șaptezecișișaptemiieuro), reprezintă contravaloarea imobilului-construcție, iar suma de 20.000 Eur (douăzecimiieuro), reprezintă contravaloarea imobilului-teren. (Valoarea menționată a terenului include și valoarea cotei părți de 178,40/928-a parte din terenul înscris în CF Col. nr. 74998 Cluj-Napoca, A + l, nr. top. 9840). ----------------

Subscrisa cumpărător cumpăr imobilele descrise mai sus, cunoscând situația de fapt și de drept a acestora și solicit întabularea dreptului meu de proprietate. —

Subscrisa cumpărător declar că mi s-au pus în vedere dispozițiile legale referitoare la înregistrarea fiscală a proprietății dobândite prin acest contract și mă oblig să efectuez formalitățile necesare acestei înregistrări în termen de 30 de zile de la data autentificării actului. —————————————————————

Cumpărătorul intră de drept în posesia imobilelor descrise mai sus odată cu autentificarea prezentului contract. —————————————

Cheltuielile ocazionate de perfectarea prezentului contract de vânzare-cumpărare au fost suportate de către subscrisa cumpărător, cu excepția impozitului asupra venitulvâ din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (prevăzut de art 771 Cod fiscal), care a fost suportat de către vânzător. Subsemnata vânzător declar că sunt de acord cu calculul și perceperea impozitului menționat.—

Subsemnatul mandatar VOICU GHEORGHE declară pe proprie răspundere că procura specială autentificată sub nr. 1545/26.07.2007 de B.N.P. Popa Ionuț-Florin din mun. Cluj-Napoca, nu este revocată. Totodată, îmi asum răspunderea pentru orice eventuală depășire a limitelor mandatului ce mi-a fost încredințat.-----

Impozitul asupra venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, conform art. 771 Cod Fiscal, taxa de cadastru, precum și onorariul notarial s-au calculat la valoarea de 347.279,40 Ron (treisutepatruzecișișaptemiidouăsuteșaptezecișinouăleișipatruzecibani), calculată la cursul B.N.R. de astăzi data autentificării prezentului contract, de 3,5802 Ron/1 Euro. ——————————————————————————————

Constituie anexe ale prezentului contract de vănzare-cumpărare: extrasele de carte funciară nr. 102973/2008 și nr. 102971/2008 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, certificatul de atestare fiscală nr. 13104/2008 emis de Primăria mun. Cluj-Napoca, județul Cluj, copia certificatului de moștenitor nr. 30/18.09.2006 emis de B.N.P. Popa Ionuț-Florin în dosarul succesoral nr. 34-35/2006, copia promisiunii de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1343/2006 de B.N.P. Popa Ionuț Florin, copia actului adițional la promisiunea menționată anterior autentificat la data de 12.10.2006 de B.N.P. Popa Ionuț Florin, copia actului adițional la promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1343/21.09.2006 de B.N.P. Popa Ionuț-Florin legalizat la data de 12.10.2006 de B.N.P. Popa Ionuț-Florin, copia actului adițional la promisiunea menționată mai sus autentificat sub nr. 405/13.02.2008 de B.N.P. Popa Ionuț-Florin din mun. Cluj-Napoca, adresa nr. 240/17.07.2007 emisă de Direcția județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj, copia adresei nr. 47359/452/20.06.2006 emisă de Primăria mun. Cluj-Napoca, Direcția Fondului Imobiliar de Stat, Serviciul Evidența Imobile, Carte Funciară, certificat constatator de la ORC, procura specială autentificată sub nr. 1545/26.07.2007 de B.N.P. Popa Ionuț-Florin din mun. Cluj-Napoca, precum și copii ale actelor de identitate ale părților contractante.-----------------------------------

Subsemnatele părți declarăm că am citit în întregime contractul de mai sus, că acesta corespunde în totalitate voinței noastre, drept pentru care smnnăm.mai

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC POPA IONUȚ-FLORTN _____________SediuEmun. Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 25, apt. 7, jud. Cluj______ Operator de date cu caracter personal nr. 1016

ÎNCHEIERE DE A UTENTIFICARE NR.

Anul 2008, luna Septembrie, ziua 10

In fața mea, Popa Ionuț-Florin, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

PÂNDI IULIANA-MARGARETA, având CNP 2490617120674, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Grozăvescu nr. 8A, ap. 1, jud. Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr. 112907, eliberată de Poliția mun. Cluj-Napoca la data de 07.12.2000, în nume propriu,

VOICU GHEORGHE, având CNP 1591013400342, domiciliat în municipiul București, str. Feleacu nr. 13, bl. 12B, sc. 3, et. 2, ap. 40, sector 1, identificat prin C.I. seria RX nr. 215161, eliberată de Secția 2 Poliție, la data de 08.09.2003, în calitate de mandatar al S.C. BINAR IMPEX S.R.L., cu sediul social în orașul Otopeni, str. Horia, Cloșca și Crișan (de centură) nr. 43, T23, PA318, lot. 4, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J23/400/2004, Cod Unic de înregistrare 5832154, Atribut Fiscal RO, împuternicit conform procurii speciale autentificată sub nr. 1545/26.07.2007 de B.N.P. Popa Ionuț-Florin din mun. Cluj-Napoca.

care după citirea actului au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat toate exemplarele, precum și cele 15 (cincisprezece) anexe ale sale.

In temeiul art.8 lit.b din Legea nr.36/1995, SE DECLARĂ A UTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

Total impozit 8.682 lei. încasat cu                 V


S-a încasat taxa pentru serviciul de publicitate imobiliară în sumă de 1736 lei, conform

7.3.1.                                                                                                     6

S-a perceput onorariul notarial + T. VA., în sumă de 4488,68 lei, conform ' I \J fROMÂNIA

JUDEȚUL Cluj

Primăria municipiului Cluj Napoca PRIMAR

Nr. 70418 din 21.04.2009

Certificat de urbanism

Nr_____din 4A- 0$~.

Ca urmare a cererii adresate de SC BINAR IMPEX SRL cu domiciliul în Cluj-Napoca , STR. DECEBAL NR. 27, telefon / fax_________________, e.mail__

înregistrată la nr. 70418 din 01.04.2009.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se

Certifică:

Pentru imobilul - teren și construcții - situat în Cluj-Napoca , STR. DECEBAL NR. 27, Nr. Carte Funciară 74998, Nr. topografic/cadastral al parcelei 9840 sau identificat prin plan de situație,

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 225 din 15.12.1998, faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 792/21.12.1999.

 • 1. REGIMUL JURIDIC.

Imobil situat în intravilan, în interiorul zonei protejate

Imobil în proprietate privată.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC.

FOLOSINȚA ACTUALĂ:construcție și teren.

DESTINAȚIA ZONEI: subzona centrală situată în interiorul perimetrului de protecție de 100 m de la monumente sau ansambluri protejate.

Art.1. UTILIZĂRI ADMISE: se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție al clădirilor și anume: birouri diverse, profesionale și specializate, media, edituri, agenții. Funcțiunea de locuire se menține într-o pondere de 30 % din ADC pe ansamblul zonei.

Art.2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: se admit extinderi sau reconstrucții ale clădirilor existente de valoare cu condiția ca funcțiunea să fie compatibilă cu caracterul șk prestigiul zonei centrale și să nu stânjenească vecinătățile.

Art.3. UTILIZĂRI INTERZISE: activități productive poluante sau incomode prin traficul generat, activități care utilizează pentru depozitare spații vizibile din circulații publice, platforme de deșeuri urbane, lucrări de terasament care deranjează vecinătățile imediate.

încadrat în zona de impozitare “A” conform H.C.L. nr.715/2000, modificată cu H.C.L. 209/2003.

 • 2. REGIMUL TEHNIC.

UTR = CP4             S=928,0mp.

POT max = 40 %        CUT max = 0,8

Art.4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI):-se interzice orice schimbare a configurației parcelarului existent prin comasări sau subimpartiri; - in cazul utilizării funcționale a mai multor parcele pentru o noua construcție, se va menține exprimarea in plan si in arhitectura fațadelor a amprentelor parcelarului anterior; - dimensiunea minima a parcelei construibile este de 350 metri cu un front minim la strada de 15.0 metri in cazul fronturilor continue si 18.0 metri in cazul fronturilor discontinue; - se admite relotizarea cu condiția menținerii prin amenajările exterioare a amprentelor pe teren ale parcelarului anterior.

Art.5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT:- se menține neschimbata situația dominanta existenta pe fiecare strada, de dispunere pe aliniament sau de de retragere fata de aliniament la o distanta de cel puțin 4.0 metri; in cazul situației incerte se va favoriza regimul de retragere a clădirilor fata de aliniament cu minim 4.0 metri. Art.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: - in cazul regimului de construire continuu, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 15.0 metri de la aliniament; clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirii masurata la cornișe dar nu mai puțin de 5.0 metri;- in cazul in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latura se invecineaza cu o clădire retresa de la limita laterala a parcelei si avand ferestre pe fațada laterala, noua clădire se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumătate din inaltime dar nu mai puțin de 3.0 metri clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirii masurata la cornișe dar nu mai puțin de 5.0 metri; - in cazul regimului de construire continuu, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.0 metri de la aliniament;

 • - in cazul in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latura se invecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fațada laterala ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumătate din inaltime dar nu mai puțin de 3.0 metri;

 • - clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirii masurata la cornișe dar nu mai puțin de 5.0 metri; - in cazul fronturilor discontinue este obligatorie alipirea de calcanul clădirii situate pe limita de proprietate si retragerea fata de cealalta limita de proprietate cu jumătate din inaltime dar nu mai puțin de 3.0 metri; retragerea fata de limita posterioara va fi egala cu jumătate din inaltime dar nu mai puțin de 5.0 metri; - in cazul regimului de construire izolat distanta fata de limitele laterale ale parcelei va fi egal cu cei puțin jumătate din inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 3.0 metri; retragerea fata de limita posterioara va fi egala cu jumătate din inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 5.0 metri.

Art.7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA: - se mențin caracteristicile țesutului urban existent; daca din necesitați funcționale sunt necesare unele completări, extinderi sau demolări ale construcțiilor parazitare, acestea se vor efectua pe baza unui P.U.Z.. care se va aviza conform legii;

 • - pentru parcelele cu fronturi continue se mențin prevederile regulamentelor anterioare, cu unele ameliorări, prin care se impune ca dimensionarea curților sa tina seama de următoarele:

 • (1) - curțile vor avea o suprafața de minim 18% pentru construcțiile cu maxim P+/, dar nu mai puțin de 30 mp. si o lățime minima de 4.0 metri;

 • (2) - curțile vor avea o suprafața de minim 22% pentru construcțiile cu P+2,3 niveluri

dar       nu mai puțin de 30 mp. si cu o lățime de minim 6.0 metri;

 • (3) - pavajul curții va fi cu cel puțin 0.10 metri deasupra cotei trotuarului;

 • (4) - se admite reducerea suprafețelor curților la 2/3 din suprafața reglementara in cazul percelelor de colt cu suprafața maxima de 600 metri avand un unghi de cel mult 100 grade precum si pentru parcelele cu adâncimi sub 12 metri: in toate aceste cazuri se vor respacta dimensiunile minime specificate anterior; - clădirile izolate de pe aceeași parcela vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la cornișe a celei mai inalte dintre ele; - distanta se poate reduce la 1/4 din inaltime numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala;

Art.8. CIRCULAȚII SI ACCESE: - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate;- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de

deplasare; - in cazul construcțiilor noi inscrise in fronturile continue la strada se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj de minim 3.0 metri care sa permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; - in cazul transformării unei clădiri de locuit sau numai a parterului acesteia in alte funcțiuni, accesul publicului in clădire nu se va face prin intrări noi deschise pe fațada cu modificarea deci a arhitecturii acesteia, ci prin intermediul unor intrări dispuse in gangul de acces si cu menținerea porților caracteristice; in cazul in care curtea nu este accesibila publicului, se va prevedea un grilaj de separare la limita spre curte a gangului care va lașa vizibil aspectul curții interioare;

Ari.9. STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR: - nu se admite parcarea autovehicolelor in curțile clădirilor declarate sau propuse a fi declarate monumente de arhitectura sau in fata acestora; - staționarea vehicolelor se admite in cazul clădirilor care nu sunt monumente de arhitectura numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • - in cazul in care nu exista spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 250 metri.

Art.10. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR: - in zona cu regim inchis, cu excepția monumentelor de arhitectura, inaltimea acoperișului deasupra comisei principale sau a stresinei nu va depăși gabaritul determinat de un cerc cu raza de 7.0 metri si cu centrul situat in planul orizontal al cornișei principale.

Art.11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: - ori ce intervenție asupra fațadelor existente, ca si modul de realizare al fațadelor unor completări sau extinderi, necesita un studiu de specialitate, avizat conform legii; - orice intervenție asupra monumentelor de arhitectura declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai in condițiile legii; pentru restul clădirilor si pentru noile clădiri propuse se va tine seama de caracterul zonei, de exigentele create de o distanta mai mica de 100 metri de monumentele de arhitectura existente si propuse si de caracteristicile clădirilor din proximitate ca volumetrie, arhitectura fațadelor, materiale de construcție, firme, afisaj; in aceste unitati de referința arhitectura se va subordona cerințelor de coerenta la scara Cetatii Clujului si la cea a zonei centrale; - se va avea in vedere caracterul arhitecturii datorat regulamentelor anterioare care prevedeau ca pe linia fațadei sa se permită elemente decorative care pot depăși inaltimea admisa cu inca 3.0 metri pe cel mult 1/3 din lungimea fațadei; aticele sunt permise pe toata lungimea fațadei cu o inaltime de maxim 1.20 metri; - relieful fațadelor va tine seama la nivelul parterului de interdicția de dispunere a treptelor, băncilor sau altor elemente cu următoarele excepții:

 • (1) fata de planul fațadei situat pe aliniament, in cazul trotuarelor de peste 3.0 metri, se admit rezalitari de maxim 0.30 metri (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, jardiniere, etc);

 • (2) față de planul fațadei situat pe aliniament, in cazul trotuarelor de 1,5 -3,0 metri, se admit rezalitari de maxim 0.16 metri (ancadramente, socluri, burlane, pilaștri etc); 1

 • (3) fata de planul fațadei situat pe aliniament se admit in cazul trotuarelor sub 1.5 metri nu se admit nici un fel de rezalitari;

 • - soclurile vor avea inaltimea de minim 0.30 metri;

 • - la nivelul etajelor relieful fațadelor nu va depăși 0.30 metri;

 • - balcoanele deschise sau inchise, realizate din fier forjat, zidărie, piatra sau beton armat vor putea depăși aliniamentul cu maxim 1,00 metri, vor fi retrase de la limita clădirilor adiacente cu minim 2.00 metri si vor avea partea inferioara a consolelor la o distanta de minim 3.0 metri peste cota trotuarului; - in cazul locuințelor care se mențin la parterul clădirilor situate pe aliniament se interzice inlocuirea ferestrelor tradiționale din doua canate de forma unui dreptunghi vertical cu ferestre in trei canate care nu asigura o suficienta intimitate si luminare a spațiului interior si degradează aspectul arhitectural al clădirilor; ferestrele incaperilor de la parter vor avea deschiderea in spre interiorul clădirii iar girlajele de protecție impotriva intruziunilor nu vor depăși linia de aliniament; - in cazul convesiei parterului clădirilor in spatii comerciale, vitrinele de expunere se vor limita strict la conturul anterior al ferestrelor; - se interzice finisarea diferita a parterului comercial al clădirilor cu doua sau mai multe niveluri; - firmele si reclamele vor face obiectul unei avizari speciale privind localizarea, dimensiunile si forma acestora; - se interzice orice dispunere a firmelor care inglobeaza parapetul etajului superior si desfigurează astfel arhitectura clădirii; se admit firme dispuse perpendicular pe planul fațadelor numai in cazul străzilor inguste de 4.0 - 6.0 metri; -acoperișurile vor fi realizate din țigla si vor fi prevăzute cu opritori de zapada; lucarnele vor respecta configurația tradiționala; - se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, pastise, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

 • - se interzice realizarea calcanele vizibile din circulațiile publice sau de pe inaltimile inconjuratoare; - in vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserție pentru noile clădiri si justificări grafice, fotomontaj sau macheta pentru intervenții asupra clădirilor existente;

Art.12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ: - toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice; - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi obligatoriu făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii in zonele intens circulate;

 • - se va asigura captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice din curți in rețeaua de canalizare; - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor catv.

Art.13. SPAȚIILE LIBERE Șl PLANTATE: se va asigura amenajarea peisagistică adecvată a curților vizibile din circulații publice; se va limita în curți ponderea suprafeței mineralizate. Toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice. Se va menține caracterul împrejmuirilor; gardurile spre stradă vor fi transparente cu înălțimea max. 2,2 m și min.1,8 m din care un soclu opac, partea superioară metalică dublată eventual de gard viu.

Art.14. ÎMPREJMUIRI: fără obiect.

NOTĂ:

 • 1. Se vor respecta HG nr.525/1996 republicată, Legea nr.350/2001 modificată, Ordonanța nr.27/2008, OUG nr.114/2007 și toate legile, normativele și hotărârile Consiliului local care reglementează amenajarea teritoriului și construirea în zonă.

 • 2. D.T.A.C. se va întocmi, semna, verifica și aviza conform legislației în vigoare.

 • 3. D.T.A.C. se va prezenta în 2 ex. cu semnături, ștampile și tabelul cu indicatori, în original.

Tabelul cu indicatori va conține și modul de calcul al POT și CUT, conform Ordonanței nr.27/2008.

 • 4. Avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism se vor prezenta în original și în copie.

 • 6. Se va respecta HCL nr.539/2006 privind asigurarea numărului de parcări necesare, în interiorul parcelei.                                                                       )

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru elaborare : D.T.A.D. desființarea construcții exintente și D.T.A.C. construire 9                                   ,                              3

imobil (sediu firmă și locuințe).

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

9

 • a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) -extras C.F. actual în original

 • b)  Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcții

[x] DTAC |X] DTAD □ DTOE

 • c)  Fișele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

c. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: Xj alimentare cu apă

X | canalizare

Țj alimentare cu energie termică


Xj alimentare cu energie electrică

gaze naturale salubritate Altele

XI telefonizare J transport urban


J apărarea civilă

X] sănătatea populației


c.2. Avize și acorduri privind:

0 prevenirea și stingerea incendiilor protecția mediului

 • d) Avizele / acordurile și alte documente ce se asigură de către solicitant

d. 1. Avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • • C.Z.M.I. - 8 Transilvania Vest

d.2. Alte avize / acorduri:

-Acord vecini, exprimat în formă autentică , pentru destinația de sediu firmă.

d. 3. Studii de specialitate:

 • • studiu geotehnic

d.4. Se vor anexa:

 • • plan de situație pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Cluj

 • • cerere pentru A.C. semnata de proprietarul imobilului

 • • deviz estimativ

 • • grafic eșalonare lucrări

-plan organizare șantier.

 • 4.1. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE VA FI INSOTITA DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • - C.Z.M.I. - 8 Transilvania Vest

-fotografii cu imobilul ce se va desființa,

 • - grafic de eșalonare lucrări,

 • - extras din rolul fiscal privind valoarea de impunere si nesechestru (Primărie -Direcția impozite, taxe locale)

 • - cerere pentru A.D. semnata de proprietarul imobilului                           t

-plan organizare șantier

 • e) Documentele de plată ale următoarelor taxe:

 • • pentru autorizația de desființare

 • • pentru autorizația de construire

 • • pentru timbrul arhitecturii

 • • pentru transport moloz la rampa Pata-Rat

 • • pentru foraje geo

- pentru organizare de șantier.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


luni de la data emiterii.

SECRETAR Aurora/Tarmure

-z

ȘEF SERVICIU URBANISM Eugeniu Horodnic

Achitat taxa de 10,00 lei, conform chitanței nr. 204679 din 01.04.2009,

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de

/

Redactat: ing. M ă gufeaff

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de_________________până la data de_________________

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR


SECRETAR

ARHITECT ȘEF


DIRECTOR EXECUTIV (


Data prelungirii valabilității_____________________

Achitat taxa de ._______________ lei conform chitanței nr ___________________ din

Transmis solicitantului la data____________________direct.

Șef serviciu :

Redactat:f.'/Z<Z>ft^CZZ\

i Z^>z^ZZV^/î=<ZZ

\                        /*■ CC

fZJ«9Z/«S’ ...£tcs .-■fyM/'-';'*£/& , ZȚ>4?>5z

<3^:/

!                   -C esc

Ș/Z, ZJ’<Zz>'-fZ?Z7/-x’  /)(-;     /?'.■

ș' <C&.. <Sz>^-z\cr,-jzz/zz <?•'’ xz^c^s,? j         >               KCCxa

i-,                                  ■Șts&f'ZcS <~’''

•■ vV/Z "c'jAWW ,’ fWurc: C-y^ d/A'^C/7JtiCWC; â .&,

O/ .C'Z/VZz-.: j.           CâM' ' J .C4Wf<

< 5.J -W#•CC/A' ' .   ^;t.’Z/z!ltV/r^A^ CO.VSCAIJ .

c&f’svJ        /? ai/^r^ A

• ■ ■'■»'•■ ■ ’". • .’’•• ■-’ '■ '■ -. ,." *

;-? .■ Z/Â''        ///W C O</? x

V-?"< ;           ’'’> '■        ' '          ’ 1

z^z*            rz^ccAC-:

■■'•,^> î ’                -;*■>' *.; ' '

.C/?/  A-; .

• x\.O *-«r^«\-’p.i       Jf irvi V jw |-,î

•■ ••’•••;v4'’

'^jK^Tf ytz-rzy^^?


l Z*^k-

• :>♦/>


■ • țV

• -i , n


■/ rrf


.1:

£gț

•Sțfe?

i ■ Lc_r A,. i'j

i1' ••• -’ ■ */

:-’*i •*• ;.'></•

■-c^c

' -. 1 ;■•!• "'/•.,

■/;

1'.

• <’a. : .•: a


• ■ ■    .--y

W-W

■ '■PZ'.-M',»!


:*-uȚ


Anexa 6GRILA DATELOR DE PIAȚA

Element de comparație

Proprietate de evaluat

Proprietate A, str. Plopilor

Proprietate B,str. A. Iancu-Av.

Badescu

Proprietate C, zona Pta A.Iancu

Proprietate D,str. Ploiești

Proprietate E, str. Pavlov

Preț de ofertă EUR/mp

275.00

500.00

300.00

490.00

350.00

Condiții ale pietii

Feb-10

Feb-10

Feb-10

Feb-10

Feb-10

Preț corectat

247.50

450.00

270.00

441.00

315.00

Drepturi de proprietate transmise

cota indiviza

singur in curte

singur in curte

singur in curte

singur in curte

singur in curte

Corecție

0

-24 75

-45.00

-27.00

-88.20

-31.50

Preț corectat

222.75

405.00

243.00

352.80

283.50

regim de inaltime admis

P+2E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+3E

Corecție

0

-44.55

-81.00

-48.60

-70.56

-42.53

Preț corectat

178.20

324.00

194.40

282.24

240.98

Localizare

mai slaba

mai buna

comparabila

comparabila

comparabila

Corecție

35.64

-48.60

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

213.84

275.40

194.40

282.24

240.98

Acces direct/drum servitute

direct

direct

direct

direct

direct

direct

Corecție

0.00

0.00

0.00

0.00

-24.10

Preț corectat

213.84

275.40

194.40

282.24

216.88

Suprafat mp

928

1,729

1,000

1,300

828

2,164

Corecție

21.38

0.00

19.44

-14.11

43.38

Preț corectat

235.22

275.40

213.84

268.13

260.25

Dotare cu utilități

la front

la front

la front

la front

la front

la front

Corecție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

235.22

275.40

213.84

268.13

260.25

-‘Front la diurn, raport laturi

27 ml, 1/1.5

25 m, 1/2.8

comparabil

30 m, 1/1.44

20 m, 1/2

28 m, 1/2.7

Corecție

11.76

0.00

0.00

0.00

13.01

Preț corectat

246.99

275.40

213.84

268.13

273.27

Corecție totala bruta

186.97

224.60

144.48

235.98

232.89

'Corecție totala bruta%

75.54%

44.92%

48.16%

48.16%

73.93%


ANEXA 7

Persoana fizica vând apartament, 2 camere, in Gara, Burebista, etaj intermediar, decomandat, 47 mp, balcoane: I, bai: 1, finisaje modeme, parchet, gresie, faianța, zugrăvit lavabil, modificări interioare, usa antiefractie, geamuri termopan, balcoane: 1, centrala termica, contoare apa, contoare gaz. Preț 66000 EUR. Apartamentul este situat in bloc nou, vis a vis de fac de Drept Dimitrie Cantemir, superfinisat, mobilier nou, bloc cu lift, la 5 min de centru, compus din: 1 bucătărie, 1 baie, 1 living, I dormitor. Are geamuri spre curtea interioara. MERITA VĂZUT!!!

Județ: Cluj

Oraș: Cluj-Napoca                            S^^reiiinitara- V= 1.404 EUR/mp

Email: mihaela757i6tiyahoo.com                   Data: 14-11-2009, 17:04

Telefon: 0740022077

MEIN HAUS, vinde apartament 2 camere, GARA, zona Șalvari, in construcție noua, superfinisat, contorizat, termopan; parchet; gresie si faiantaPret 55000 EUR.

Județ: Cluj


= 1.060 EUR/mp


Oraș: Cluj-Napoca

Email: mein haus@vmail.com

Telefon: 0742/130055 0752/088200

Apartament 2 camere de vanzare in bloc de apartamente Cluj-Napoca, zona Central

74.000 EL’R
Prețul este negociabil

ID: XIKA00053

Caracteristici


Nr. camere:2

Suprafața utila:56 mp

Compartimentare:decomandat Confort:lux

Etaj:Etaj 1 / 4

Nr. bucătării: 1

Nr. bai: 1

0264.597584

0264.597584 (fax)

0752.223366; 0727.722244


Nr. balcoane: 1

An constructie:2009 (finalizata) Structura rezistenta:caramida Regim inaltime:S+P+4E Suprafața construita:63 mp

Nr. garaje:—

Nr. locuri parcare: 1\  1.321 TI R/mp


Apartament 2 camere de vanzare in bloc de apartamente Cluj-Napoca, zona Central

52.000 EUR Prețul este negociabil

Valoare unitara- V= 870 EUR/mp

Caracteristici

Nr. camere:2

Suprafața utila:60 mp

Compartimentare:decomandat

Con fort :lux

Etaj :Mansarda / 3

Nr. bucătării: 1

Nr. bai:l


Nr. balcoane: 1

An constructie:2008 Structura rezistenta:caramida

Regim inaltime:D+P+3E+M Suprafața construita:—

Nr. garaje:—

Nr. locuri parcare:!Imobiliare

2CAM.NQU.2009.CF.2M1N.MEDICINA ,ZONA CASE

Agenție imobiliara vând apartament, 2 camere, in Centru, etajul 3, decomandat. 60 mp, balcoane: 2, bai: 1, superfinisat, balcoane: 2. Preț 65000 EUR, negociabil. OFERTA UNICA!!!! Apartament finalizat, zona liniștita, de case, ideal investiție, merita văzut, pt. Persoane pretențioase, exclusiv prin Cheia Csaei, ofer si cer seriozitate.

Județ: Cluj

Valoare unitara- V= 1.083 EUR/mp

Data: 27-11-2009, 13:16


Oraș: Cluj-Napoca

Email: ncheiacasei@yahoo.com

Telefon: 0723269719

Imobiliare

Select Consulting vinde apartament 2 camere

COMISION I %. Apartament 2 camere in vila, zona semicentrala, la etajul 2 din 2 etaje, 53 mp, decomandat, fara balcon. Apartamentul este finisat complet, modern, cu centrala termica, geamuri termopan, parchet in camere, faianța si gresie, toate instalațiile schimbate, usa de la intrare si ușile din interior schimbate. Fara acces auto in curtea vilei. Prețul este negociabil. (3 1327) 68000 EU

Județ: Cluj

Oraș. Cluj Napoca                           ^SdăW’Uri’fara- V= 1.283 EUR/mp

Email: office@select-consultmg.ro

Telefon7036TflW5T,’0364-l 16250, 0730-620051, Da,a: 2W '-2009' 12:22 0730-620050

Imobiliare

OFERTA!!! Ap 2 cam in Centru, bloc bou cu CF

OFERTA! Ap. 2 cam in Centru zona liniștita, bloc nou cu CF, 63 MP UTILI + 12 MP BALCON, ap este finisat, etaj intermediar si are loc de parcare subteran. Prețul este de 68. 000 euro disponibil si la Prima Casa.

Județ: Cluj

Oraș: Cluj-Napoca

Email: vali cl983@vahoo.com

Telefon: 0734745859/0744562205


Valoare unitara- V= 1.079 EUR/mp

Data: 27-11-2009, 09:57


Valoarea unitara medie la vinzare este V= 1.157 EUR/mp

Coeficientul de utilizare a terenului mediu CUT= 1.2- zona centrala


DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICA

Plan de situație

BENEFICIAR:   S.C. BINAR IMPEX S.R.L.

OBIECTIV: Imobil situat in strada Decebal nr. 27, Cluj - Napoca, jud. Cluj

-2010-

MEMORIU TEHNIC
 • 1. DENUMIREA LUCRARH:

Documentație topografica „PLAN DE SITUAȚIE”

 • 2. BENEFICIARUL LUCRĂRII: S.C. BINAR IMPEX S.R.L.

 • 3. EXECUTANTUL LUCRARH: Ing. Brie Lucian Calin persoana fizica autorizata, deținător al Certificatului de Autorizare seria CJ - 174 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Lunii nr. 20/6.

Documentația a fost înscrisă în Registrul de Evidență personal al lucrărilor ........./2010.

4. OBIECTUL LUCRĂRII: întocmirea „PLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE”.

5. Descrierea construcțiilor se află în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

DESTINAȚIE

SUPRAFAȚA

1

Casă de locuit

322.51 mp

6. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI: Obiectivul este situat strada Decebal

nr. 27, Cluj - Napoca, jud. Cluj

7. OPERAȚIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE:

In prima etapa s-a efectuat predarea amplasamentului de către beneficiar către executantul documentației, localizarea acestuia pe planul topografic 1:5000, si parcurgerea acestuia cu descrierea detaliilor necesare proiectării.

Lucrările topografice au fost executate in sistem de proiecție local.

Ridicarea topografica a fost executata cu statia totala LEICA TC 407, prisma, statii radio emisie, iar prelucrarea s-a executat informatic folosind soft licențiat.

S-a redactat planul la scara 1: 500.

^LĂN DE ÎNCADRARE IN t SCARA 1:5000


ZONA


ATENTIE»ATOCA

-Zxi_x. u^-ț^z-


4/

B. r Lj*

0

i

R^J- .r<\V

xg>.,Plan de încadrare in zona

SCARA 1:5000DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICA

Plan de situație

BENEFICIAR:   S.C. BINAR IMPEX S.R.L.

OBIECTTV: Imobil situat in strada Decebal nr. 27, Cluj - Napoca, jud. Cluj

-2010-

MEMORIU TEHNIC
 • 1. DENUMIREA LUCRĂRII:

Documentație topografica „PLAN DE SITUAȚIE”

 • 2. BENEFICIARUL LUCRĂRII: S.C. BINAR IMPEX S.R.L.

 • 3. EXECUTANTUL LUCRĂRII: Ing. Brie Lucian Calin persoana fizica autorizata, deținător al Certificatului de Autorizare seria CJ - 174 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Lunii nr. 20/6.

Documentația a fost înscrisă în Registrul de Evidență personal al lucrărilor ........./2010.

 • 4. OBIECTUL LUCRĂRII: întocmirea „PLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE”.

5. Descrierea construcțiilor se află în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

DESTINAȚIE

SUPRAFAȚA

1

Casă de locuit

322.51 mp

6. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI: Obiectivul este situat strada Decebal

nr. 27, Cluj - Napoca, jud. Cluj

7. OPERAȚIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE:

In prima etapa s-a efectuat predarea amplasamentului de către beneficiar către executantul documentației, localizarea acestuia pe planul topografic 1:5000, si parcurgerea acestuia cu descrierea detaliilor necesare proiectării.

Lucrările topografice au fost executate in sistem de proiecție local.

Ridicarea topografica a fost executata cu statia totala LEICA TC 407, prisma, statii radio emisie, iar prelucrarea s-a executat informatic folosind soft licențiat.

S-a redactat planul la scara 1: 500.Plan de încadrare in zona

SCARA 1:50001

Estimarea venitului din vânzarea proprietăților

Față de ofertele identificate în zonă, considerăm prețuri de vânzare uzuale, practicate în mod obișnuit pe piață, adică Valoare medie unitara de 1.157 EUR/mp util pentru spatii ofertate in zone comparabile din Cluj-Napoca- vezi Anexa 8. Valoarea obtenabila este in opinia mea 1100 EUR/ MP - după negocierea valorii de ofertare (valoarea de negociere a prețului este de 5% sub valoarea de oferta)

în aceste condiții venitul ipotetic din vânzarea si costurile aferente clădirii ipotetice sunt prezentate in tabelul de mai sus.

Valoarea terenului prin Metoda extracției este:                                  . ...

V= 1.017.500- 756.743= 260.750 EUR, adica cca. 281 EUR/mp.

> '                                         . V : 4 ■ !1

/ Ia^ț' ,1-' v Rage 11