Hotărârea nr. 220/2010

Hotărârea 220/2010 - Vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 11B.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca.

str. Sălajului nr. 11 B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 11 B proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila, Sandu Mihai. Popa Li viu, Suciu Marcelus Lucian, Anastase Claudia și Chira Manuel:

Analizând Referatul nr. 6686 din 07.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea unui teren cu destinația de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 11B;

Reținând prevederile ll.C. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, republicată și ale Hotărârii nr. 339/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 550/2009:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. "c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l Se însușește Raportul de evaluare a terenulu isituat în municipiul Cluj-Napoca. str. Sălajului nr. 11B. întocmit de „Dorian Rom Suisse” SRL. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vânzarea către dl. AȘCHILEAN DORIN și soția AȘCHILEAN DOCA a terenului aferent locuinței, identificat în C.F. nr. 176865 . nr. topo 12686 în suprafață de 458 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 11B.

Art.3 Prețul de vânzare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Sălajului nr. 11B este de 38.930 curo care include TVA (85 euro/mp. inclusiv TVA, potrivit procesului-verbal al ședinței Comisiei de vânzări terenuri din 16.12.2009).

Art.4 Cumpărătorii vor achita integral prețul de vânzare a terenului (echivalentul în lei la data plății), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 220 din 25 mai 2010 (I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

®DARIAN’

ȚINTA NOASTSĂ ESTE VALOAREA

Anexă la Hotărârea nr. 220/2010□ARIAN ROM SUISSE SRL, Nr reg corn )12/59S/l<»i, CUI: RO 20102U, IBAN: RO9IBTRL 1)13012U29CO86RXX, Banra Transilvania, Capital sodal: 3S.0D0 Le

NR. 5935 / 29-09-2009

Raport de evaluare al proprietății imobiliare

TEREN

adresa: Cluj - Napoca, str. Sălajului, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Solicitant:

AȘCHILEAN DORIN

Proprietar:

STATUL ROMÂN

Destinatar:

AȘCHILEAN DORIN

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris si prealabil al Societății Comerciale DARIAN ROM SUISSE S.R.L., a destinatarului si al clientului

Septembrie 2009 ■

CLUJ NAPOCA BUCUREȘTI TIMIȘOARA CONSTANȚA IAȘI

BRAȘOV SIBIU

GALAȚI ARAD

CRAI OVA


str. Nkotae Cristea 25; tei/fax: 0264/438 033(034), 0372/706 SSO SUCEAVA


nr. I. Câmptreanu 11; td/fax: 021/312 2786(3062), 0372/706 5SS          ORADEA

MV.N VHearul XX>; tel/TJx: 0256/432872. 0372/706 S6O              TG. MUREȘ

b-dul Mamaia 135-137; teVtax: 0241/S08 4CO, 0372/706 577               ALBA IUI IA

sU Ștefan cd Marc 8; teVfox: 0232/216 073, 0372/706 579                DCVA

sic Erelor 17; trf/îax: 0268/474 770, 0372/706 575                       BAIA MARf

str. Școala de Înot 3/47; tet/tax: 0269/244 243, 0372/706 56S               REȘIȚA

str. BrMcr 7-9; td/fax: 0236/494 969 . 0372/706 570                       BACĂU

str. CiugJrert 3; tei/tax: 0257/272 428. 0372/706 561                    PLOIEȘTI

Calea Brjarețd bl A3 sc 2; aVfax: 0251/315 478, 0372/706 567            PITEȘTI


str str. «r. str


Ștefan od Mare 26;       0230/522 168. 0372/706 578

G. Enescu 21; teVfax. 02597414 242, 0372/706 562 r.neretuAi 3; trt/Tn: 0265/264 068, 0377/706 566 LC. BrâtUnu 20; teVtfcC 0258/B12 250, 0372/706 553 1 OxxmtxK M; td/to: 0254/232 822, 0372/706 564

; td/fcx: 0262/221 199, 0372/706 551

212 155, 0372/706 563 1X000, 0372/706 573

12B, 0372/706 556

8»,X)372/7O6 557
©DARIAN

ȚINTA NOASTRĂ ESTE VALOAREA


DARIAN ROM SUISSE SRL, Nr reg eoni: 1 12/595/1991, CUI: RO 201020, IBAN R091tfîRL013012029008&fiXX, Banca Transilvania, Capital social: 35.1)00 Le»

Către: AȘCHILEAN DORIN

Consiliul Local Cluj

Prezentul raport de evaluare se referă la proprietatea imobiliară “Teren " situată în Cluj - Napoca , str. Sălajului, Cluj-Napoca, jud. Cluj. Terenul de evaluat este practic o cotă parte indiviză de 458/1000 mp care face parte din proprietatea de la adresa menționată mai jos.

întreg terenul de 1000 mp are utilizarea de curte a proprietății imobiliare rezidențiale situată în Cluj - Napoca, str. Sălajului, nr. 11 și nr.11 b, compusă din 2 construcții: C1 la nr. 11b, casă de locuit cu regim de înălțime S+P+M și C2, la nr.11, casă de locuit cu regim de înălțime P.

Terenul subiect este în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local. Construcția de la C1 este cu drept de cumpărare bun comun al lui Așchilean Dorin, căsătorit cu Așchilean Doca (familia Așchilean fiind proprietara casei de pe str. Sălajului numărul 11b descrisa mai sus) precum și asupra C2, cu drept de uzufruct viager în favoarea d-lui Petric Gheorghe și soția Petric Magdalena. Terenul este situat în zona Dâmbul Rotund, zonă rezidențială a municipiului Cluj -Napoca.

Terenul este înscris în Cartea Funciară nr. 176865 nr. top 12686.

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a terenului aferent proprietății construite pentru informarea clientului in vederea achiziționării cotei de 458/1000 mp care este acum proprietatea Statului Român.

Metodologia de calcul a "valori de piață” a ținut cont de-scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările Standardelor Internaționale de Evaluare.

Conform standardului definiția valorii de piață este următoarea:

UJ Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Raportul a fost structurat după cum urmează :

(1) Partea introductivă (2) Premizele evaluării - în care se găsesc principalele elemente cu caracter specific care delimitează modul de abordare al evaluării (3) Prezentarea datelor - în care sunt prezentate proprietatea imobiliara analizata, datele juridice și studiul de vandabilitate (4) Analiza datelor - conține aplicarea metodei de evaluare, rezultatul obținut și opinia evaluatorului (5) Anexe - conțin elemente care susțin argumentele prezentate în raport - extras CF etc.

în urma aplicării metodologiei de evaluare mai sus expuse, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piață (cu restricțiile amintite) a proprietății imobiliare evaluate - cota de teren de 458 mp din 1000 mp, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este de 85 eur/mp respectiv o valoare globală de :

38.900 EUR

(echivalent 166.000 RON )

o Valoarea este una globală (include TVA), conform tranzacțiilor încheiate pe piață având ca vânzători persoane fizice-majoritatea participanților pe această piață.;

o Opinia de mai sus nu reprezintă valoarea pentru asigurare;

o Cursul de schimb RON / EUR considerat este de 4,2658 . Valorile estimate in EUR sunt valabile atât timp cat condițiile în care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii și ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o dată cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul dolarului sau euro nu este liniară);

o Valoarea este subiectiva;

o Valoarea reprezintă o predictie asupra unei valori;

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor internaționale de evaluare.

DARIAN ROM SUISSE

//

 • 1.1 Certificare

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte.

De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice, menționate pe parcurs;

Ele sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

în plus, certificăm că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului raport de evaluare și nici un interes sau influență legată de părțile implicate.

Suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România) și standardele Comitetului Internațional de Standarde în Evaluare (IVSC).

Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.

Proprietatea a fost inspectată personal de către reprezentantul evaluatorului, în prezența solicitantului și a reprezentantului legal al solicitantului. în elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistență semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara evaluatorilor care semnează mai jos.

Prezentul raport se supune normelor ANEVAR și poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris și prealabil al evaluatorului) și verificat, în conformitate cu Standardul Internațional de Practică în Evaluare GN11- Verificarea evaluării..

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care se semnează mai jos sunt membri ANEVAR, au îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și au competența necesară întocmirii acestui raport.

Firma DARIAN ROM SUISSE și membri săi ao-ÎQcheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ-TIRIAC

ASIGURĂRI S.A.
Tudor PLOSCARIU Evaluator aspirant

CUPRINS

1. INTRODUCERE

SCRISOARE DE TRANSMITERE

 • 1.1    Certificare

 • 2  PREMIZELE EVALUĂRII

  • 2.1    Ipoteze și condiții limitative

  • 2.2    Obiectul evaluării. Scopul evaluării. Instrucțiunile evaluării

  • 2.3   Drepturi de proprietate evaluate

  • 2.4    Bazele evaluării. Tipul valorii estimate

  • 2.5    Data estimării valorii

  • 2.6   Moneda raportului

  • 2.7   Modalități de plata

  • 2.8    Inspecția proprietății

  • 2.9    Informațiile utilizate si surse de informații

  • 2.10  Clauza de nepublicare

 • 3  PREZENTAREA DATELOR

  • 3.1   PREZENTARE GENERALA A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

   • 3.1.1     Situația juridica

   • 3.1.2     Utilizarea existentă

   • 3.1.3    Descrierea amplasamentului................

   • 3.1.4    Accesul

   • 3.1.5      Utilități

  • 3.2    Studiu de vandabilitate (Analiza pieței imobiliare)......................................................................-

   • 3.2.1     Analiza cererii

   • 3.2.2     Analiza ofertei competitive

   • 3.2.3     Echilibrul pieței...............................................................-

 • 4  ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

  • 4.1    CEA MAI BUNA UTILIZARE

  • 4.2   Evaluarea terenului

   • 4.2.1     Tehnica reziduală a terenului

   • 4.2.2     Verificări si analize ale valorii estimate

  • 4.3   Rezultatele obținute. Opinia evaluatorului

 • 5  ANEXE

  • 5.1    Fotografii ale proprietății

  • 5.2   Documente ale proprietății

  • 5.3   Extras analiza de piața

  • 5.4    Prezentarea evaluatorului

 • 2.1 Modalități de plata

Valoarea exprimata ca opinie in prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral in ipoteza unei tranzacții fără a lua in calcul condiții de plata deosebite (rate, leasing etc.)

 • 2.8    Inspecția proprietății

Inspecția proprietății a fost realizată de către Tudor Ploscariu, în prezența doamnei Așchilean Doca și a doamnei Anca Urcan data: septembrie 2009.

Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluata, s-au realizat descrieri, s-a fotografiat proprietatea etc.

Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări / infestări ale terenului subiect sau amplasamentelor învecinate.

 • 2.9    Informațiile utilizate si surse de informații

Informațiile utilizate au fost:

o situația juridică a proprietății imobiliare și suprafeța amplasamentului;

o informații privind piața imobiliara specifica (preturi, nivel de chirii etc.)

o alte informații necesare existente in bibliografia de specialitate;

Sursele de informații au fost:

o reprezentantul proprietarul pentru informațiile legate de proprietatea imobiliară evaluată (situație juridica, istoric) care este responsabil exclusiv pentru veridicitatea informațiilor furnizate;

o presa de specialitate si evaluatori care își desfășoară activitatea pe piața locala;

o baza de date a evaluatorului

o informații furnizate de către agenții imobiliare (Edil, Metropolis, Nobila Casa, Casa Pitas, etc.) privind tranzacții similare;

o informații existente pe site-urile www.piața-az.ro, www.imobiliare:ro,www.mix-up.company.imobiliare.ro,www.edil.ro, etc.;

o revistele de profil: Piața de la A la Z;

o piața imobiliară referitoare la oferte si cereri de proprietăți imobiliare similare din Cluj - Napoca și din zona în care se situează proprietatea imobiliară supusă evaluării.

 • 2.10 Clauza de nepublicare

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către solicitant, corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. In conformitate cu uzanțele din România valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentata in raport și încă un interval de timp limitat după aceasta dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate.

Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general ( septembrie 2009) când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței imobiliare din mun. Cluj - Napoca și scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifica semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si destinatarului menționați la pct. 2.2. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanță.

3 PREZENTAREA DATELOR

 • 3.1   PREZENTARE GENERALA A PROPRIETATll IMOBILIARE

Prezentul raport de evaluare se referă la proprietatea imobiliară “Teren ” situată în Cluj - Napoca , str. Sălajului, Cluj-Napoca, jud. Cluj. Terenul de evaluat este practic o cotă parte indiviză de 458/1000 mp care face parte din proprietatea de la adresa menționată mai jos.

întreg terenul de 1000 mp are utilizarea de curte a proprietății imobiliare rezidențiale situată în Cluj - Napoca, str. Sălajului, nr. 11 și nr.11 b, compusă din 2 construcții: C1 la nr. 11b, casă de locuit cu regim de înălțime S+P+M și C2, la nr.11, casă de locuit cu regim de înălțime P.

Terenul subiect este în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local. Construcția de la C1 este cu drept de cumpărare bun comun al lui Așchilean Dorin, căsătorit cu Așchilean Doca (familia Așchilean fiind proprietara casei de pe str. Sălajului numărul 11b descrisa mai sus). Terenul este situat în zona Dâmbul Rotund, zonă rezidențială a municipiului Cluj - Napoca.

 • 3.1.1    Situația juridica

Terenul aferent proprietății construite, în suprafață de 1000 mp. este înscris în Cartea Funciară nr. 176865 nr. top 12686, Cluj - Napoca. Din acesta, subiectul evaluării îl face cota de 458/1000 mp aparținând Statului Român.

înscrierile privitoare la proprietate conform CF nr. 176865 :

Cu nr. 61013/22.05.2008 în baza HCL nr. 197/15.04.2008, a HCL nr. 838/18.12.2007 și a documentației tehnice cadastrale, asupra imob. de sub A+1, se întăbulează dreptul de proprietate astfel:

Asupra construcției:

CI: AȘCHILEAN DORIN, căsătorit cu

AȘCHILEAN DOCA, cu titlu de drept de cumpărare si construire, castigat in rang serial cu nr. 3057/2004

Asupra terenului:

AȘCHILEAN DORIN, căsătorit cu

AȘCHILEAN DOCA, cumpărare, ca bun comun, cota de 500/1000 parte

Asupra cotei de 458/1000 parte teren, drept de proprietate, in favoarea:

STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUN. CLUJ

Transcrierea din cf nr 14256

Cu nr 58689/07.08.2007 se noteaza respingerea cererii inaintate de Petric Gheorghe pt. Intabularea v-c cu nr 34194/07.04.1997 si doc.

Cu nr. 58689/07.08.2007 se noteaza plângerea impotriva încheierii cu nr de mai sus

AȘCHILEAN DORIN și soția

AȘCHILEAN DOCA, asupra construcției C2 si cota de 42/1000 parte din teren,

Cumpărare, ca bun comun, Act: 2566/2008

Noteaza interdicția de instrainare si grevare, asupra construcției C2 si cota de 42/1000 parte din teren de sub B13-14, in favoarea:

PETRIC GHEORGHE si soția PETRIC MAGDALENA

încheiere 105721/01.09.2008

Valoarea proprietății a fost determintă în ipoteza că proprietatea este liberă de sarcini.

 • 3.1.2    Utilizarea existentă

Terenul are utilizarea de curte. Este parțial ocupat cu construcții și amenajări exterioare. Necunoscându-se modul de dezmembrare, nu se pot face mai multe precizări privind utilizarea terenului.

 • 3.1.3   Descrierea amplasamentului

Terenul este amplasat în zona Dâmbul Rotund, municipiul Cluj-Napoca pe str. Sălajului. Strada Sălajului este amplasată în imediata apropiere a străzii Comeliu Coposu. Zona este alcătuită din proprietăți rezidențiale.

Strada Sălajului este sistematizată superior, utilitățile aferente existente pe amplasamente sunt cele uzuale, necesare: apă, canalizare, energie electrică, gaz metan, telefonie, TV cablu, Internet. Zona este caracterizată ca una cu grad mare de ocupare.

Terenul evaluat are utilizarea de curte și grădină a proprietății imobiliare rezidențiale situată în Cluj - Napoca , str. Sălajului nr. 11b și nr. 11, compusă din 2 construcții: C1,la nr.11 b, cu regim de înălțime S+P+M și C2, la nr.11, cu regim de înălțime P.

Terenul subiect - cota de 458/1000 mp este în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local cu drept de cumpărare, ca bun comun al lui Așchilean Dorin, căsătorit cu Așchilean Doca (familia Așchilean fiind proprietara casei de pe str. Sălajului numărul 11b descrisa mai sus).

Terenul de 1000 mp de la această adresă are o forma dreptunghică - o mare parte a acestuia pe latura lunga putând fi considerată zona de circulație.

Principalele avantaje ale locației: accesul facil, actractivitatea zonei, vecinătățile și distanța față de proprietăți complementare.

Pentru cazul de evaluat însă, cotă indiviză de 458/1000 mp, neindividualizată, dezavantajele sunt restricțiile de utilizare, ocuparea cu construcții și amenajări ale altui proprietar, statutul juridic de cotă indiviză care nu permite utilizare și dispunere după bunul plac, dezvoltarea individuala a acestui teren ca srteren construibil.

 • 3.1.4   Accesul

Accesul la proprietatea imobiliară situată pe str. Sălajului nr. 11b și nr. 11-se poate asigura facil pietonal și rutier de pe strada Comeliu Coposu. Accesul este facil iar mijloacele de transport în comun sunt la distanță relative medie. Distanța față de proprietăți complementare (piețe, magazine, instituții de învățământ etc.) este relative medie.

 • 3.1.5    Utilități

Terenul dispune de toate utilitățile -zona este una matura si dezvoltata din punct de vedere al urbanismului si rețelelor de drumuri si utilitati -caracteristica normala pentru zona in care se afla amplasamentul.

 • 3.2 Studiu de vandabilitate (Analiza pieței imobiliare)

Piața terenurilor este în scădere pronunțata pe fondul crizei generale pe piața imobilara criza cunoscuta in toate mediile, de afaceri sau sociale.

Piața imobiliara se definește ca un grup de persoane sau firme care intra in contact in scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la aceasta piața schimba drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale si locale.

Cererea si oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic si rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere si oferta. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvolta greu iar cererea poate sa se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori sa existe supraoferta sau exces de cerere si nu echilibru. Cumpărătorii si vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc in mod frecvent.

De multe ori, informațiile despre preturi de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile si pot fi privite ca investiții. Sunt puțin lichide si de obicei procesul de vânzare este lung.

In cazul proprietății evaluate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății.

Aceasta este o proprietate imobiliară de tip teren situat în zona Dâmbul Rotund a mun. Cluj - Napoca. Este un teren ocupat cu construcții și amenajări și în plus este o cotă indiviză, cu poziționare și formă neindividualizate.

 • 3.2.1    Analiza cererii

Pe piețele imobiliare, cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifesta dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preturi, pe o anumita piața, intr-un anumit interval de timp.

Pentru ca pe o piața imobiliara oferta se ajustează încet la nivelul si tipul cererii, valoarea proprietăților tinde sa varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influențată de cererea curenta. Cererea poate fi analizata sub cele doua dimensiuni ale sale: calitativ si cantitativ.

Pentru proprietatea subiect există unele limitări ale cererii, proprietatea fiind ocupată de construcții aparținând altui proprietar și fiind cotă indiviză cu alt proprietar - cel mai probabil cumpărător este astfel chiar utilizatorul terenului și proprietarul construcțiilor, cererea fiind astfel foarte limitată.

 • 3.2.2   Analiza ofertei competitive

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.

Oferta de loturi de teren de casă în zona unde este amplasat terenul evaluat este redusă, gradul de ocupare fiind mare. Comparabilitatea cu alte terenuri insă, in opinia noastră, este redusă datorită situației terenului evaluat și caracteristicilor sale descrise anterior, care îi limitează atractivitatea.

 • 3.2.3    Echilibrul pieței

In ceea ce privește echilibrul pieței imobiliare, față de ultimii ani raporturile s-au inversat pe piața imobiliară, aceasta devenind o piață a cumpărătorului începând cu ultima parte a anului 2008. Numărul tranzacțiilor a scăzut drastic iar nivelul prețurilor s-a redus.

Transformarea pieței imobiliare într-o piață a cumpărătorului s-a realizat in contextul penuriei de capital și a creșterii costurilor cu acesta - context de criză cunoscut în mediile de afaceri și de participanții pe piață coroborat cu scăderea numărului tranzacțiilor pe segmentul imobiliar și previziunile de accentuare a continuării trendului descendent a evoluției prețurilor pe piața menționată.


■)


4 ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

 • 4.1 Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:

o cea mai bună utilizare a terenului liber

o cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie:

o permisibilă legal

o posibila fizic

o fezabilă financiar

o maxim productivă

Practic, ținând cont de tipul proprietății, cea mai bună alternativă posibilă pentru proprietatea evaluată este cea de teren construit pentru dezvoltare rezidențială, respectiv utilizarea actuală. Prin prisma criteriilor definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

o este permisibilă legal;

o îndeplinește condiția de fizic posibilă.

o este fezabilă financiar.

o este maxim productivă se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

 • 4.2 Evaluarea terenului

Abordarea prin comparații își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat".

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție. Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente.

Metoda este o abordare globală, care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piață, reflectate în mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se bazează pe valoarea unitară rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile similare sau asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcător.

Pentru a stabili valoarea de piață a imobilului subiect s-a procedat la un studiu de piață în general la nivelul localității și în special în zona de amplasare a imobilului subiect.

Analiza pe criterii de piață a caracteristicilor și a datelor disponibile, calculul și aplicarea corecțiilor de comparație prezentate au urmărit (cuantificarea pentru ajustare) elementele de comparație:

-dreptul de proprietate

-restricții legale

-condiții de finanțare

-condiții de vânzare

-condiții de piață

-localizare

-caracteristici fizice

-utilități disponibile

-zonarea

-cea mai bună utilizare

Pentru aplicarea metodei s-a utilizat analiza comparativa - termen general care identifica procesul care folosește analiza pe perechi de date și analiza comparațiilor relative. Sursele de informații pentru imobilele de comparație au fost din baza proprie de date, de la agențiile imobiliare colaboratoare și parțial de la instituțiile și persoanele direct implicate în tranzacții.

Având în vedere că nu este individualizată cota de 458 mp s-a aplicat analiza asupra întregii suprafețe de teren de 1000 mp, valoarea unitară rezultată urmând să fie aplicată ulterior cotei evaluate.

Analizele amintite au fost aplicate asupra unor date și informații extrase din tranzacții ale unor proprietăți imobiliare ale căror caracteristici principale sunt prezentate mai jos:

Comparabila A : teren liber intravilan în cart Dâmbu Rotund, str.Sanatorului, suprafața 800 mp, front 19,Om, cu utilități situate in apropiere, amplasat într-o zonă cu mare potențial rezidențial, construcții imobile case/duplexuri ofertă luna septembrie 2009 de 150 EURO/mp.

Comparabila B: teren liber intravilan în mun. Cluj - Napoca, cart Dâmbu Rotund, cu utilități situate la gard, panorama superba asupra orașului, are suprafața de 900 mp, se solicită 140 EURO/mp -ofertă în luna septembrie 2009.

Comparabila C: teren liber intravilan în mun. Cluj - Napoca, cart Dâmbu Rotund, suprafața 470 mp, cu utilitati situate la 150 m, se solicita 100 EURO/mp, ofertă luna septembrie -2009

Elementul de COMPARAȚIE

Proprietatea subiect

Co 1

Co 2

Co 3

Teren situat pe strada Sălajului

Dâmbul Rotund

Dambu Rotund

Dambu Rotund

Dambu Rotund

data

oferta Septembrie 2009

oferta Septembrie 2009

oferta Septembrie 2009

1000 mp

800

900

470

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

o PREȚ VÂNZARE

| Prețul de Vânzare (EUR/mp)

€ 150.00

€ 140.00

€100.00

Tip comparabila

oferta                        oferta                        oferta

Ajustare

-20% -20% -20%

Preț ajustat

€120.00 €112.00 €80.00

1   DREPTUL DE PROPRIETATE

Drepturi de proprietate transmise Corecție pentru Drepturi de proprietate

Preț corectat (EUR/mp)

cote indivize, 2 proprietari

liber

liber

liber

-€2.50

€117.50

-€2.50

€ 109.50

-€2.50

€77.50

2 RESTRICȚII LEGALE

Restricții legale

Corecție pentru Restricții legale

Preț corectat (EUR/mp)

fara

similara

similara

similara

€0.00

€117.50

€0.00

€ 109.50

€0.00

€ 77.50

3 CONDIȚII DE FINANȚARE

Condiții de finanțare Corecție pentru finanțare Preț corectat (EUR/mp)

cash

cash

cash

cash

€0.00

€117.50

€0.00

€ 109.50

€0.00

€ 77.50

4 CONDIȚII DE VÂNZARE

Condiții de vânzare

Corecție pentru condiții de vânzare

Preț corectat (EUR/mp)

cerere limitata tranzacție dezechilibrata

normale

normale

normale

-€30.00

€ 87.50

-€30.00

€79.50

■€30.00

€ 47.50

5 CONDIȚII DE P1AȚÂ

Condiții ale pieței

Corecție pentru condiții ale pieței

Preț corectat (EUR/mp)

0%

€0D0

€ 87.50

0.0%

€0.00

€79.50

0%

€0.00

€47.50

6 LOCALIZARE

Localizare

Corecție pentru localizare

Preț corectat (EUR/mp)

5.7%

€5.00

€ 92.50

5.0%

€3.98

€ 83.48

-5.0%

€2.38

€45.13

7 CARACTERISTICI FIZICE

Formă, raport dimensiuni, construibile

Corecție pentru formă și dimensiuni

Preț corectat (EUR/mp)

0%

€0.00

€92.50

0%

€0.00

€ 83.48

5%

€2.38

€47.50

g UTILITĂȚI DISPONIBILE

Utilittăți disponibile

apa.canaliza re, curent, ga

z

in apropiere

la gard

la 150 m

Corecție pentru utilități disponibile

Preț corectat (EUR/mp)

€2.31

€94.81

€1.67

€85.14

€4.75

€ 52.25

9 ZONAREA

Zonarea

Corecție pentru zonare

Preț corectat (EUR/mp)

similara

0.0%

€0.00

€94.81

similara

0.0%

€0.00

€85.14

similara

0.0%

€0.00

€ 52.25

P CEA MAI BUNA UTILIZARE

Cea mai bună utilizare

Corecție pentru Cea mai bună utilizare

Preț corectat (miilei)

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

0.0%

€0.00

€94.81

0.0%

€0.00

€ 85.14

0.0%

€0.00

€ 52.25

Preț corectat (EUR/mp)

95 €

85 €

52 €

Corecție totală netă

(absolut) (procentual)

-€25.19

-21%

-€ 26.86

-24%

-€27.75

-35%

Corecție totală brută

(absolut)

(procentual)

€ 39.81

49.77%

€38.14

34.06%

€42.00

52.50%

Fiind prețuri de ofertă, toate comparabilele au fost ajustate cu 20% în jos, interval considerat rezonabil pentru discrepanța existentă actualmente pe piață între ofertă și tranzacție pentru tipul de proprietate analizat.

In analiza de mai sus s-au aplicat următoarele corecții, pornind de la prețul ajustat:

 • 1.  Asupra drepturilor de proprietate transmise - corecție negativă, considerând că proprietatea subiect este compusă din cote indivize, neputând fi utilizată fără acceptul tuturor proprietarilor în nici un fel. Corecția este cuantificată prin costuri de documente necesare.

 • 2.  Asupra condițiilor de vanzare - considerând cererea limitată pentru acest tip de proprietate, în condițiile deja descrise în raport - corecțiile negative aplicate sunt cuantificate prin valoarea in timp a dreptului de utilizare asupra suprafețelor aferente construcțiilor

 • 3.  Pentru localizare - deoarece terenul comparabil 1 beneficiază de o localizare mai slaba, iar comparabila 2 beneficiază de o localizare mai buna fata de terenul evaluat

 • 4.   Pentru utilități - s-a aplicat o corecție pozitiva tuturor comparabilelor in ceea ce privește utilitățile disponibile, în funcție de distanța la care se află acestea

A fost aleasă comparabila 2 pentru care nivelul corecției brute este cel mai redus, valoarea corectată fiind de 85 EUR/mp.

Valoarea unitară = 85 EUROț/mp .

Astfel, valoarea terenului evaluat, cota de 458 mp este:

 • V teren = 458 mp. * 85 EUR/mp. = 38.930 EURO

 • V teren = 166.000 LEI

Vcompteren= 166.000 LEI echivalent 38.900 EUR

Rezultatele obținute. Opinia evaluatorului

în urma aplicării metodologiei de evaluare mai sus expuse, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piață (cu restricțiile amintite) a proprietății imobiliare evaluate - cota de teren de 458 mp din 1000 mp, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este de 85 eur/mp respectiv o valoare globală de :

38.900 EUR

(echivalent 166.000 RON )

o Valoarea este una globală, conform tranzacțiilor încheiate pe piață având ca vânzători persoane fizice-majoritatea participanților pe această piață - include TVA;

o Cursul de schimb RON / EUR considerat este de 4,2658 . Valorile estimate in EUR sunt valabile atât timp cat condițiile în care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii și ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o dată cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul dolarului sau euro nu este liniară);

o Valoarea este subiectiva;

o Valoarea reprezintă o predictie asupra unei valori;

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor internaționale de evaluare.

Cu stimă,

ing. Adrian CRIVII, maa,frics Director DARIAN ROM SUISSE Membru al European Expert Alliance


5 ANEXE

5.1 Fotografii ale proprietății

_________________________Strada Sălajului__ti /?j


 • 5.2 Documente ale proprietății

Mr. dcnon

105721/01.09.2038


AN DPI

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea hndars cu nr 176M5 MunWpluUComuna CLUJ HAPOCA A- Partea l-a

Nr

Nr

Descrierea apertarnerlvlui

PK%

L

1»86

Terț® la itr.SaUjatoijw 11 11 1 IA cu 2 a*Knxdl dapa cura arBraxa : CIJ» ar 1        dl»            fundat* din b«Mu»copeylti ro

U^țxcooDpttM di»:

La Lubwl-.ipiJalvik^’^U.MÎnii *i

La purta                      d MttlM

Pvî» tidodeie:cc«i«trn<lM: realiuta din faadatk bctuJixklar k dh» DCA U puiet ti lrwc t» miaiarda.pfcunca di» IcMaJtatdMuut tip ofidMimcxawp»»* dl» t foitei :puaj

MiUMiduo ci»w »

0,11 » llrcM* p» fruMUtli <tm pUrriqwcCfi <tt» <-hUpki.otp»nl> dhi leMCLMOpalU <« tlgU/anțMTu dl» :o atatct» d s»pi>fM» ariii dt A3rop

îSjocip

B. Partea a ll-a

Nf

tmcneri privitoare la preguste»

Ot>»err*di

1. Z

 • 5

 • 6

9.

11

12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

Cu «r «OIJ/ZZ 0530M l> bau HCL sr.HMSMJOWj! HCL »r.4W14 JX W U < dowmrotrflrl tekakv adMiraiusepo tawb dc Mi» AH,»* btabaluai* Urceial d» pcOfMkaatt antet Aev^ra c**u,ucCjii

CIASCHILEAN DORtNxaMtwRcu

ASCH1LEAN DOC Axa litiu <Je drejil cunpaiaie fi ra»rtrulre,«stit*t ta i »{ «craii ca „X'TOR

AWf<» icrm *luU ASCHHXAN DORINxaartaril cu ASCMHXAN RQCa roaioitfie-c» boa caasviurota di SOO/IMO patu

Alcpa Culei dZtlA'KXxJpeUr iriraxllcpl dr p»pil«»lejn tavearra : STATUL BO.MXjrta'Srfwiniurare» apenuh-, a

CONSILIUL fOFULAR AL MLR.CLUJ Tiamcrlcrc dl* cCbi J4X54

Cuw 5SM9/07.M 3407 u nwcara lr»ptaț»rc« cuwii laelaiaia de Prtrk Cheurtke p< IbIaImUmo v-c ce ar MliM.17AI I917 » dac.

Ce ar 5M89/07.0X.2007 >c armau pten*crta împotriva iactaferti ca at dc aul »•« ASCHILEAN DORIN si soția

ASCHILEAN DOCA. asupra construcției C2 sl cota do 42/1000 parto din terori.

Cumpărare, ca bun comun, Act: 2566/2008 netoata interdicția de insbalnoro sl grevare, asupra construcției C2 si cote de 42/1000 parte din teren de sub 013-14, in favoarea : PETRIC GHEORGHE sl șotia

PETRIC MAGDALENA încheiere; 105721/01.09.2008

C. Partea a IH- a

K'r.

înscrieri privitoare la sarcini

Obsenrat*

1

2

se intabulează drept de uzufruct viager, asupra construcției C2 si cota de 42/1000 parte din teren, in favoarea :

PETRIC GHEORGHE sl șotia

PETRIC MAGDALENA

& /PLAN DE SITUAȚIE

»

PLAN DE SITUAȚIE IMOBIL STR. SĂLAJULUI NR. 11B

Nr. TOPO: 20923.


SCARA 1:50Q

f > f f~r> i r3£NffrWASCHILEAN DORIN STR : SoJapJui NR:113

CLUJ- NAPOCA

FAZA ClhFAC

PLAN DE’SITUATE

U EE

2000

PRQIEClAW-

AMH.A5ARE GARAJ ZIDĂRIE

HA.

SC l .-.'JM                 ,.■) .     / .f

—,i:~r

DALA

_____lu-U.i

CERTIFICAT

•5 DE % >tX AUTORIZARE Z

I z Sării) CJ Nr 11 S " 5. Categoria C. Ș > MOLDOVA» IOAN ) ‘ \ /po*« MuțK subinjin '■ sW^/

P R OP Rl ETARI P ETRf&GHEO RG H E

PETRIC MAGDALENA

ASCH1LEAN DORiN

ASCHILEAN DOCA STATUL ROMÂN
i           OFICIUL DE CADASTRU Ș| PUBLICITATE IMOBILIARA QLUJ

!               EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

>                                                  p«ntru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr 1TS865 MuniapluMComuna CLUJ NAPOCA


l«r

>                             Cle-sc. iere s apartamer.tvlus

PK%

cri

NV

i

i

1

1

12636

Teren m trr SnJMfukhnr 13 xill/b cu 2 cotixiructit după cum urseau i CIJa nr. CPbx&Să din curamid^^ic hiDtUcil din beCoa.ncoperit» cu tiuln.corapma di» :

La subsol:spnlfltfiric.piink^națreu sî debut»

La partef :2c.i(nfrir,t«uot3;icxJnixrx ii aucteu

P/bi Ctftbi«!err?c-oo,4rwctiv realizata itln faudatîc bclon.zhlzi Ir d1rt VCA 3» parter s» leton la maosarda,pb«ifru dfn IrmnJnvfiitortre rlp Oilduline.COrnp'j'iâ din i

Pâttertț&rM

Manur0a;o enmtrn                                               »

CtU tu llîcsxu pe (endurll din pWiru pcreUl din chirpitl,-Mtpanta che î lenio.âcsprriiu cu tlgl* țvmputt 4 mi :o cmmr.it î o bucatatlemnul •

ICOAmp

1

1

1

___1

iun.      Uliu <!< JJmn

---,----


B, Partea a ll-a__

fnssrft’i xNeor» ia arnpnotatu

■ȚCon»4l9t3/ÎJ4<2<lwTn săra HUI l»r I W.9 IN’W* n HCl nr SJ&fS I’ 300T »> . ‘doc uni cotat kf rthnler        £)Fc.>tu|h 3 Imob de »ud X-i jc litra bttfra/u Uttptul d<

jp/tiprieCut» QFlfrl.* j Xfupra «MltUWlitk

jet \$C HM. E X\*                cu

‘•XSCKILE Vi DO< X ru tiîJu dc drept c»ni;u>ne $• coruri uirt.canl*»; /ti rti>j H* .»»» < u z>r JOS’.. 2004

[C^mRJC c 111ORCHI.c4X31 unt cu

’Pl* fHIC M XCO XL EN k.cti tutu d<r cumpăt are ru bun coitiUi»

Xlupr.i tar®H111 uk

1 x*tC'W!l.£AN OOPJS,ca»as>rh tu

I xSCHHrKAS t/OC X.vumpârurr.t a bun wa* /jU tic JdD îOtK1 2 pat’r

jt*MR!C GHEOftCHB.cas.iWfU te

jPETftt'C MAGDHES x ct»»iip-n>r<,m Vun<;♦•«»«tufj tfc *2/1000 puric

j \ți>prț <u<«a| dv     000pa* tu țc»«n Oispr <i« Of«p*»naifr,»n Gnoar^s ;

iSt 171 l, RO\| A\ in adnnniitrorri op'ratN* •

COXSltîlL WVL XR XL MV* Cil /

11uflscrkrc d»n el nr I43S6

Ca *r          0^.20071C notează reipingere^ etretii înaintate de P<!i L'Glicorgbt

pcJittabukrfi K-ccuttr JIMH-’O? (H. 19$> >!»•**

//JJNSIIII'L li >1 Al Al MlNICIPKH’l Cil 1-Kll’OC.


anexa l v cc-ntr ac na de is.cmr.ii re n«               r),x Ui O)


FISA DE CALCUL

X Jiuici ptiiiiu icicuul ukfcin imobilului LH I S siiuca in

MiosR\_hqru.mî m H


chiria*..-            GVE-CB-GiWc:


CRI.


DESTINA I i V


Sl I’RAfAț \


ClRlF


GRAVI* A


1>A I A CHIRIEI:         2_o<SH-


iAi:ir
coirictiM zona^ toi ci

r»-?zn:s l*o «le lUîu! 1occ pod: mic^anw din cnnrr3."ii*i de inchiiîeyc cu nuHotui d« mc: ju* srn,« im lixul nicstuiu

2 C hiiir. eric ^aiahilita crt baza <»L ni 4i) USW 199$ si «chim pana u\ data dr ?<• c- lunii h ca^ni^ Consiliului Rk>I n! laimkipîulti Ciuj-bhpnc.i $u MpiîInm 3

Ctâifațt iwjilicn dup» caz conftHiinwoedetlloi lcțlc in țăpoaie

J              ta plata chinei «e pcnolizciza caofniin kpzfaitfe: in *ifosne


I.QC ATOR,INFOCMHMP


l>
//


 • 5.3 Extras analiza de piața


Teren intravilan (construcții) 900 mp de vanzare Cluj-Năpcca zona Dâmbul Rotund

1 40 EUR / mp

Prețul este negociabil

10: X0DL1302I

Caracteristici

» Tip teren:                construcții

» Clasificare teren:         intravilan

* Construcție pe teren:    Nu

» Suprafața construia:   —


» Suprafața teren:       900

>’ Front stradal:

8 Nr. frontul:

» Lățime drum acces:

8 Înclinație teren:

Destinație

- rezidențial

Alte caracteristici

 • - Oportunitate de investiție

Alte informații

 • - Alte detalii: CF.PUZ SI PUO in desfășurare .panorama superba asupra orașului,utititati la marginea terenului,front la strada in curs de asfaltare 16m

ID: 1010

TEREN INTRAVILAN DE VANZARE

L F C') D Ca. '

I CARACTERISTICI

f i vj k S A LE

Localizare:

Cluj Napoca. Cluj. Romanla

__•_     .....SrssîLL

Cartier:

Dambu Rotund

Preț:

€100

Tip Proprietate: Condiție:

Teren

Buna

Deschidere la strada:

18

Tip Teren:

Intravilan

Distanta fata de utilitati:

150 m

Suprafața:

470 m2

Teren:

470 m2

Distanta de aeroport:

30 min

Mărește imaginea

DESCRIERE

DÂMBUL- ROTUND

Teren pentru construcție casa de vanzare, cu suprafața (te 470 mp, front la drum de servitute 18 ml. uttfitâti la aproximativ 150 m distanta, ușor înclinat, acte la zi, unic prorietar, CF Preț: 100 EuroAnp. Pentru mai multe informații, va rugam contactat! 0730 588 033 sau (0264) 430 477

ID: 1306


1 CARACTERISTICI                                                   |

! Localizare:

Cluj Napoca, Cluj, Romania

i Cartier:

Dambu Rotund

Preț:

€92

Tip Proprietate:

Teren

Tip Vanzare:

Revanzare

Condiție:

Excelenta

Tip Teren:

Intravilan

Utilitati:

apa, gaz, curent

Distanta fata de utilitati:

100 m

Suprafața:

500 m2

Teren:

500 m2


DESCRIERE

DAMBU ROTUND

Teren de vanzare cu panorama deosebita asupra orașului, suprafața 500 mp, utilitati la aproximativ 100 m. drum asfaltat pana la teren in curs de finalizare, acte la zi. preț 92 EURAnp - 46.000 BJR/500 mp Pentru mai multe informații, va rugam contactați 0730 690 870 sau 0264 430 477.


Teren | Vanzare | DIMBU ROTUND | Cluj-Napoca

31800 EUR

Detalii: Teren de Vanzare in cartierul DIMBU ROTUND, orașul Cluj-Napoca. Suprafața imobilului este de 635 mp.

Descriere: Teren intravilan zona Lombului, 2 parcele, 635+70, 565+62, front la 2 srtazi, cu utilitati lalOOm, zona de case

Telefon: 0264-590677, 0721-290522, 0744-684458

Email: gffiuțg’edi!J2


635 mp

' '• t '

70 mp


=£5 mp K

62 mp

Lombului


Prezentarea evaluatorului

"DARIAN ROM SUISSE" S.R.L. a luat ființă ca societate româno-elvețiană în anul 1990. în perioada 1990-1993 firma s-a orientat spre consultanță în implementarea de sisteme informatice de gestiune economică iar din 1993 s-a focalizat pe activitatea de evaluare și consultanță în domeniul economic, management și consultanță financiară. Actualmente firma are capital integral romanesc, fiind liderul pieței de evaluare în România cu o cifra de afaceri de peste 3,5 milioane Euro în 2007, realizând in cei 15 ani de existenta peste 50.000 de rapoarte de evaluare.

începând cu anul 2000, activitatea noastră se desfășoară pe plan național și este orientată în principal spre evaluare (afaceri, elemente intangibile, proprietăți imobiliare, mașini și echipamente, evaluări pentru raportări financiare, fuziuni, achiziții asistență și training în domeniul evaluării), consultanță în decizii investiționale si management (proiecte de finanțare, planuri de afaceri, studii de fezabilitate în vederea contractării de credite, consultanța în procesul de privatizare, restructurare de societăți comerciale și regii).

Darian este din anul 1994 membru asociat ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), lucrând în conformitate cu metodele și standardele acestei asociații profesionale, care sunt în concordanță cu standardele Comitetului Internațional de Standarde în Evaluare (IVSC) și cu cele europene ale Grupului European al Asociaților de Evaluatori (TEGOVA).

Resursele de care dispune DRS (umane si materiale) sunt repartizate în 20 birouri principale situate în Cluj-Napoca, București, Timișoara, Sibiu, Oradea, Suceava, Alba lulia, Deva, Arad, Craiova, Târgu Mureș, Brașov, lași, Constanța, Galați, Bacău, Reșița, Baia Mare, Pitești, Ploiești și în alte zone din țară prin intermediul colaboratorilor.

Echipa Darian este formată din peste 50 evaluatori cu experiență, membri titulari și acreditați ANEVAR, cinci fiind lectori la cursurile de evaluare organizate de ANEVAR/IROVAL.


DARIAN ROM SUISSE are certificat sistemul de asigurare a calității conform ISO 9001: 2000, prin SGS-ICS din anul 2003, certificat HO6/2089.

Date de identificare ale societății:

Cluj-Napoca - Str. Nicolae Cristea , nr. 25 , Tel / Fax: - 40 - 2641438033, 438034

București         - Union InCI Center, str. I. Câmpineanu 11, eb 6, Tel / Fax: 40 - 21-3.12.27.86, 0723-574.000

Timișoara        - Str. Mihai Viteazu nr. 30 C, Tel/fax 40 - 256-432822, mobil 0726-755.620

Constanta - B-dul. Mamaia nr. 135-137, Tel/fax 40-0241-508400, mobil 0726-755.625 lași                -Str. Ștefan cel Mare nr. 8, etaj 1, Tel/fax 0232-216073, mobil 0726-755.627

Brașov           - Str. Eroilor nr. 17, Centrul MODAROM, etaj 4, Tel/fax 0268-474770, mobil 0726-755.624

Sibiu             - Str. Școala de înot, nr.3 , ap 47., Tel/fax 0269 - 244243, mobil 0722- 524.236

Galați             - Str. Brăilei, nr. 3-9 (incinta Vox Center), et. 3, camera 317 - Tel/fax 0336-103.646,

Arad’              - Calea A. Vlaicu, Bl 21, ap 7, etaj 1, tel. 0257-272427 , mobil 0729-885407

Craiova           - Str. Calea București, bl. A3, sc. 2, ap.2, tel. 0251-315478

Ploiești            - Str. Maramureșului, nr. 21, jud. Prahova, tel 0730-277050

Pitești              - Str. Teilor nr. 49, jud. Argeș, tel. 0722-600875

Suceava          - Str. Ștefan cel Mare, nr. 26, ap. 1, tel./fax 0230-522168, mobil 0722-765274

Oradea           - Str. Pescărușului, nr. 14, ap. 2, tel. 0359-418648, fax 0259-474242, mobil 0720-440009

Tg. Mureș         - Str. Tineretului nr. 3, ap. 1 b, mobil 0729-885409

Alba lulia         - Str. I.C. Brătianu nr. 20, tel. 0358/101759, 0258-812250 mobil 0730-011092

Deva              - Str. 1 Decembrie nr. 14, etaj 2, tel. 0730 - 011093

Baia Mare         - Str. Transilvaniei, nr. 10, ap. 56, et. 1, tel. 0724576572, 0262-221199

Reșița              - Str. Fântânilor, nr.2, loc. Reșița, jud. Caras Severin, tel.0255/212155

Bacau            - Str. Energiei, nr. 32, 0234/517000, jud. Bacau

mail:    darian@darian.ro

web:    www.darian.ro

Membru al:


ANEVARCĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPILUI CLUJ NAPOCA

Subsemnatii ASCH1LEAN DORIN si soția ASCHILEAN DOCA,ambi domiciliati in Cluj Napoca, str. Sălajului nr. 11B, in calitate de proprietari tabulari ai impbilelor situate in str. Sălajului nr. 11 si 11B, conform CF nr. 176865 Cluj Napoca, prin prezenta solicitam aprobarea in vederea cumpărării suprafeței de 458 mp teren reprezentând curtea imobilului situat in str. Sălajului nr. 11.

In fapt, suprafața de 1000 mp de teren, inscrisa in CF 176865 Cluj Napoca , este detinut, in cota parte indiviza comuna de către:

 • • Aschilean Dorin si Aschilean Doca dețin in proprietate 500/1000 parte;

 • • Aschilean Dorin si Aschilean Doca, cu drept de cumpărare in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2566/29.08.2008 de către Biroul Notarilor Publici Asociati Buta si Iorga de la Petric Gheorghe si Petric Magdalena dețin in proprietate 42/1000 parte

 • • Statul Roman, in administrarea operativa a Consiliului Locai cluj Napoca deține 458/1000 parte. Subliniem ca imobilul c^a aparținut sotiior Petric Gheorghe si Petric Magdalena a aparținut fondului locativ de stat.

Având in vedere cele menționate mai sus, ne exprimam intenția de~a achiziționa de la Primărie suprafața de teren de 458/1000 paite, care reprezintă curtea imobilului achiziționat de subsemnatii de la soții Petric Gheorghe si Magdalena.

Atașat va inaintam extrasul CF 176865 Cluj Napoca, precul si copie a Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2566/29.08.2008 de către Biroul Notarilor Publici Asociati Buta si Iorga.BENEFICIAR: ASCHILEAN 'DORIN

STR.: Sălajului NR:113 CLUJ- NAPOCA

FAZA

CU+PA

PLAN DE'SITUATE

DEC-

2000

PROIECTANT

SC 3ENEA IMFEX SRI

AMPLASARE GARAJ ZIDĂRIE

AUT.

- p : A A

DATAr.PLAN DE SITUAȚIE

IMOBIL STR. SĂLAJULUI NR. 11B SCARA E5OQ


- AÂ / i

i fc/ /

-- —*--------: -7-1?—f


Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Nr. cadastral

Suprofoto mosuroto

Adreso imobilului

/zCi'G

986 mp

MUN. CLUJ-NAPOCA.

STR. SĂLAJULUI. NR.' 11.

Corleo funciara nr.

14256    uai

CLUJ-NAPOCAA. DA TE REFERITOARE LA TEREN

Nr. porcelo

Colegorio de lolosinto

Suprofoto (mp)

Voloore de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

986

Tolol

986

B. DATE REFERITOARE LA CONSTA UCT/JMențiuni


EXTINDERE
1

t'.u n r .Sgdyfl/TK 4# ȚUO 7 sr noreajra p langcr ța UiipQțriya incl-i ejjc J»i tu nr.de     >v

___r_______C, Partea * QJ>£ ~_________ fnuofipn pri’/ita.ve la garetn..

t NU SUNT SARCÎNt

2

f