Hotărârea nr. 22/2010

Hotărârea 22/2010 - Aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7919/413 din 13.01.2010 al Direcției economice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, începând cu data de 1 februarie 2010, tarifele pentru transportul urban de călători, practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 855/2007.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Președinte de ședință,


X

Contrasemnează: egreta rul municipiului, Jr. Aurors^Țărmure l/

Nr. 22 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 22/2010


Tarifele la transportul în comun practicate de R.A.T.U.C. Cluj-Napoca începând cu data de 1 februarie 2010

Nr. crt

Felul călătoriei

Tarif aprobat

BILETE

1

Oraș o călătorie

1.75

2

Oraș două călătorii

3.50

3

Mănăstire

5.00

4

Baciu

2.50

5

Transport noapte

2.00

ABONAMENTE ORĂȘENEȘTI

1

Zilnice

10.00

2

1 linie oraș

50.00

3

73 00

4

Toate liniile nominalizat

106.00

5

Toate liniile nenominalizat

135.00

6

1 linie /I săptămână

14.00

7

2 linii/1 săptămână

24.00

8

Toate liniile / 1 săptămână

35.00

9

Bilet suprataxă

25.00

10

Tichet călătorie

1.00

ABONAMENTE REDUCERE

1

1 linie oraș

25.00

2

2 linii oraș

36.50

3

Toate liniile nominalizat

53.00