Hotărârea nr. 219/2010

Hotărârea 219/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice de rectificare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8 ap.12.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de rectificare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, ap. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de rectificare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Memorandumului nr. 8. ap. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44278/45/02.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de rectificare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Memorandumului nr. 8. ap. 12;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 2 lil. „c”, alin. 5 lit. „b”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1, Se aprobă rectificarea imobilului identificat cu nr. topo 364/1 /XIL înscris în CF individuală nr. 133662 Cluj-Napoca. cu părți indivize comune în cotă de 3.90/100 parte înscrise în CF colectivă nr. 133661, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8. ap. 12, în sensul modificării suprafeței de la 69,20 mp. la 78,30 mp. și din parter în subsol.

Art, 2. Se însușește documentația tehnică întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen Cosmin, de rectificare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Memorandumului nr. 8. ap. 12, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 219 din 25 mai 2010

(1 lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA LA HOTARAREA NR. 219/2010

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU RECTIFICARE IMOBIL

AMPLASAMENT:

STR. MEMORANDUMULUI, NR. 8 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 133662 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPO. 364/1/XII

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR. NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

■ •

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului                                                    1 pag.

 • ■  Conținutul documentației                                    1 pag.

 • ■  Memoriul tehnic                                             1 pag.

 • ■ C.F. 133662 Cluj-Napoca                                  3 pag.

 • ■ Tabel de mișcare a parcelelor                               1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

■Plan de încadrare în zonă                            planșa

■Plan de situație conform C.F.                          planșa

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului        planșa

 • ■ Releveu apartament                                planșa

 • ■ Releveu subsol                                      planșa

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru rectificare imobil, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 3/2010.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4.  Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Memorandumului, nr. 8, având ca suprafață măsurată 1144 mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru rectificare imobil.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, str. Memorandumului, nr. 8, între vecinii la:

 • - Nord - Nr. topo. 336, Nr. topo. 337,

 • - Est -Asociația de proprietari Memorandumului nr. 6,

 • - Sud - Memorandumului,

 • - Vest - Asociația de proprietari Memorandumului nr. 10.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe Statul român, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca în C.F. nr. 133662, nr. topo. 364/1/X, având suprafața utilă de 69,20mp. Conform prezentei documentații se propune rectificarea imobilului în sensul rectificării suprafeței utile la 78,30mp și a faptului că imobilul se află la subsol (conform releveu nivel) și nu la parter.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctul de stație 2 cu viză pe punctul 1, cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost elaborat planul de amplasament și delimitare a imobilului;

 • - a fost întocmit releveul apartamentului;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Martie 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

Ar

Lj CERTIFICAI /A

S de autorizare ^\\ jfe SERIA CJ NR-187 l i—          B i C         m


buzea X

EUGEN-COSMINt

funciara individuala


Comuna ..,.?..^r...:„fe„.‘JnJg..G.'?

,. ■APARTAMENTUL

•Sțr.

• ’         Partea l-a

topografic


DESCRIEREA APARTAMENTULUI

Cofe din pârjile indivize, comune


OBSERVAȚII

*        J ,


(/^2>                   >VU • /, p

't' -4A f   J-fa          4 -’^&J-1 < J              Q. cP» -pjL

36<i/ f) ycvu/^ax. j Cz’yr Ș.(J ~)2, .~>!f jfynbp' u- p

,y-'~. ..?.'.y.—-'/^■■■‘ ’ y • .z,7

'; ■ •

(P)                   A-, 2^ pasJ-L-i

/ . C-m <■{■ fc. *r

i .

y v-zc, •; £c;>fc-z

-


•țCl ^.'V|j7 CpC-tAX- /U

xv. ^33 C6/ ■; ■ ■■'■ t^JJ> 3Z 4, •/’AV/h

/ Tz^w,              cc /«. 4»r

.lț ti l .

P &'/(.

/ . C cOiM .A-if." .4 Z -*f c t/»’-u,

5 1/ ' 3 r, 3         Cv tl /

w        >A.n CA- V, ■ t A A" ('„ f-

« - '3J&?


"■


.<•


3lhpJv'


$ 0        J      cv, r -,^t £


*-i   /

$■(/ 2^?-','9 1 ti VYV! !


^WW7rrn7d -^Wp vț)    p “ d—

^Ț9pv^n^ TQrțm -cv) '^W‘^0^ FTo®1^? bwrxo-^i

h^QV Q ^ni^) T^^4j           a P

‘ f^O      ' twn py) ' f^W) WP>

___TdOfr       ^QlQifr \Q V,   y°W^

/)//./?

2                                                          i

7^   X74 acf^y )lin

‘i 0^ tf/rf) 1 WM W hWJ OQ 1j 111 7 ct^^î 9^^Wf șv ppf# m fa

’ W                       * - ■<$       îj’sWfo

£>/■</’<>Hw? P-Z                      "X) W

-t^b) IhilțJ’i        "V 3^SJ wbț;

îtri'-iirisYrrivtj!i

Jyv^ff^rn-rt/irr- Jfj(J J~r*V *?? Sf'-'i}'' <cv -wa2?37rrfr7>^y' ~ l/wr/m" _f^Trt<^Țj^rr- ryimtW          <Tffj'lȚCr4 wtfm-rT rrtfrfrW'

/' g>zM// '47?//£7           ?<p

nlvAaasaoBivjaiddoad \n auvoiiAidd buhbihosni

r


Z —»

O c

(D □


w ?/


vaiviaia doy d

e-|| e BajJBd

CARTEA FUNCIARĂ »NniVsnVA’.A

•. ?l>x<WNr-.........


f/M

Comuna......Xt..^2...E..^..3?fZ'.f.î.


APARTAMENTUL.....{'^  ..........


Jt


Partea l-a


c ' ' <D • • I—

ZJ o

■ ui Z


.za


/?.■


Nr. topografic


36 ^/v"'


WVr


36


3^yyx//


DESCRIEREA APARTAMENTULUI


rfpax/e^vlJ *■■ 1. &■ t

t^t,

‘y.C^y,\p lc**M‘^>- >1 •*•<]'

t c f ■    ,     ■ -

</ V« U*-' 1/6    ■  ‘


/)ppJc-^MJj 9, A.      COM^yMn d"\

/■'>c^A'b’-t|           ^yv-t(   £ 1/

CnAd>’',iy/ Ccaaj^^

«,. /W • 2o ■?<. -^7 J                / /^V»z ( 1 Z</lz           £ C^Zkx/I^ /4

S U fțZ T/ -A—/>      pt-d. i,

d<                             .• .^.c^.           -=-~         ......

/vV^     ^11 f   c- 1/try (t>         d-,

COmamx Zzu oL /«•'•■»/, -lisJA QCV)            2, a -

/1C-& r Z             _ s (/ yi//, ; y               uZ 4

-1 ^C-Zy^<                                    ț 'U^C'U'VZ

<• I33&/

6^0 £1/1/t/u- -*v / a— 1 I f      l'SCvd'*"1 f CO **y» ■u-, oh y

L> C^foUp f        6^ 2-0 Joy,

C^n'^\T)<              ny^.vX

,<M- ^(.Cf

d)p QH.-Jq 4/u x, /d’ -K. / 3 Qi. -C^Vy    C &           C-{ f \


6 £Wvt

f

pc> J^ &

■>\ C. f~ ce & d

Am        yM.


Cota din părțile indivize comune


OBSERVAȚII/Cau,^ «Icdc^ /

ou ^OxZ/ (ECA\v,'^ C0^„M        (^J


1 C/Uy 7 f ->


* (a^^r !          J              S (m,

^c/iv ( 3 pu/c'ouj 5 IV {Of [.T>

'-ty                             A

nyzr


Partea a ll-a


PROPRIETATEA


4*_

■ț-


C ©

Z3

O

Z


<r’^W<j4 Oc, (G-OS .^<00 <p ®u. Uj ■ WSl^. Gem QV e OlhI . Qn Ua , w/as. & Ce^ Wf            d)<

OA. WwS>Qk^ (L% kot—


coc ,xvL

SKV.


<X ^CAoAl« Qca q> UtJu.

• •țvk ^«r $e Ufvi


••'A*


»' ‘"e.


ii&Ss- ■sș;jte/iR ~ -Ț ft '

-/■» jî<'             itî î*              ••* ■; ■ ■ ’ ':- . !>.a:

■z.       • • •       ■•.»•»- --. I
GÂ^i.EA FUNCIARĂ INDIVîQUAI.


APARTAMENTUL Â.-.Z.&............. .

.”■• Str. ...^_.td^_xz.o.pr/va^...^.XX *•' o

Partea l-a

topografic


ry^1 & )*■ v> y*

. i

(A- Ct) C \J~ ’*-* a •_

yo.ș. nX .^. ■ /o, «Z.

CA- cj£cZv.’


5 £ c*-4-4^ t ^'*'° 1/,\ ca<&a y w r P'     /)     _ > ■

,-^y Ccw^. rA/^\p

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

133662

Cluj-Napoca

364/1/XII

Apartamentul nr. 12, str.Memorandumului, nr. 8, parter, compus din:

6 depozite, cu suprafața utilă de 69,20mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 3,90/100 înscrise în CF colectivă nr. 133661.

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN

în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ RECTIFICARE IMOBIL

133662

Cluj-Napoca

364/1/XII

Apartamentul nr. 12, str.Memorandumului, nr. 8, subsol, compus din:

6 depozite, cu suprafața utilă de 78,30mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 3,90/100 înscrise în CF colectivă nr. 133661.

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN

în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

întocmit: ing. Buzea Eugen-CosminPROPRIETAR: STATUL ROMÂN

ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL U


Plan de situație conform C.F.

Scara 1:1000Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1114mp

Cluj-Napoca.str.Memorandumului Nr.8 jud. Cluj


axem


torm cu


586550

CM 0» K)


A. Date referitoare Ia teren

Nr.parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de irppdzitare

Mențiuni

1

Cc

împrejmuit

Total

1114.13

\.


Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol - (mp)

Valoăre de impozitare '-(lei)

Mențiuni

Ap.r« IS.aLI.compus 0m:1cam»«a.1b<caUr>e1anteeu

b*-» !*•« bncHaa 1 ptwiMa cu »>4><a<ata Oa 10 22mr

Inuto* cu •up<WMi>i*t>U.da 64.13 mp. la. an <n

Total

p>op<*4a«aiMll l*yj»y<.j>«a <pn p lț.4J4»1pO

INVtNIAR DE COORDONATESiștem de proiecție: STEREOGARFIC 70506567.750 506570.290 506620.621 506607.617 506601.320 50 66OH-46O 506550.090 506562.130 506561.797 506565.632 506504.510 506501.431 506604.041 506600.004 506597.041 506500.253 506596.232 506567.013 506567.450


Suprafața totala masurata = 1114mpi

Suprafața din act = 1114mp-----IIqjx&L

Oficiul<JsCadastrușiPuMcnaierfbfcâc»u; ...,'t       •?


RELEVEU APARTAMENT NR. 12

SUBSOL

Scara: 1: 1 00


Nr. cadastral ol terenului:

Suprafato:

Adresa imobilului

1 1 44mp

STR. MEMORANDUMULUI. NR. 8

Carteo Funciare. -Oiectiva nr.

i 33662

UAf

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individualo(U)

CF individualo


Nr. incopere

2. ~

3.

5.

6.sofaci

>

Tb


> o rv

IP

' O

§ -


: jȚjCuPf^7

CAFfĂ'M'î-


0*-

T‘-i |»


357?

_Suprafața utila [mp] 12,48

Executant

Dota

ing. Buze^^&rajia-Cosmin

f/J CERTIFICAT /A DE AUTORIZARE

fc SERIACJNR.187 Ir-        0/C      n

te.    BUZEA    g/

Va EUGEN^OSMIN

Martie 2010

\§ecepAti^v X

Data


rv


S.C. CAFINO S.R.L.

Str. Memorandumului nr. 8 Cluj-Napoca

Nr. 3 din 19.03.2010


l''•'‘’ff».'..,' ț 1 t'A;'    •

' vO;;!'

vXl’lf A'- •

<

Ifcfc

‘ V; S i;*' ;


Celtic

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Direcția Evidenta Patrimoniu

,       xr'i m '•              crrr QPI

.. .>'kc«IPnata Miclea Maria . reprezentanta a S.C. CNmo'S.P ? yppnpregenta va comunic ca uni Jv avCCid' vu documentația tehnica phtru rectificarea situației,imobilului situat in Cluj-Napdca strajla Memorandumului Nic <8 . Cf 133662, nr. TOPO 3W1/X1E pdocumentație intocmita’de '.F.A . Btizea Eugen Cosmin . in luna martie 2010. N            'A j.'-' E

i D, v ■’

.. ..

/'!/[.ifi'/v

%.. ! ‘■.HH

r'y •Sil6,1 ' •'. • ’A' r,". < '»

'.i r c .. M;:

' ■ S"'i

sunt de âceord cu

P.Fi . Buzea Eugen Cosniin ? in luna, martie 2010. n .                          .   ' < i :V

Menționez c’a'suprafata cuniparata de S.C. Cafino S.R.L.y conform contractului de .vanzare-cumparare nr. 108 /.07.-11:2005 . este de 197.10 mp. In. urma efectuării documentației de redi^^^


_ _ __ _ _________ _ . _ ___ _

it o.'suprafața totala de 193 2, mp. deci o diferența de. 1.9 mp,.in defavoarea ■ . ... ' , .0 ■ ,/. , ..

pntrn 1-iarrlr iTArpntpunp • .-m mnn'cnhrir rp-ctîriurpa rnnrrflVfl Airiif-:.-


a care s-a efectuat, tranzacția de vanzare-cumparare . conform ■'

®ț. mt-y .-                                  yiljwif’ • tdl,' Cluj-Napoca

19.03.20.10