Hotărârea nr. 218/2010

Hotărârea 218/2010 - Prelungirea unor contracte de comodat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de comodat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de comodat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Csoma Botond, Ioan Gheorghc Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 110169 din 21.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de comodat;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de comodat pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 31.12.2010. de la data expirării, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 218 din 25 mai 2010 (Hotărârea a fost aprobată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI


Anexă la Hotărârea nr. 218/2010


CLUJ-NAPOCA


I. Lista spațiilor revendicate ale căror contracte de comodat au fost prelungite


Nr. crt.

Titular contract de comodat

Adresa spațiului

Suprafața

(mp)

Data expirării

Termenul comodatului

1.

Liceul de Coregrafie “Octavian Stroia”

Str. Iuliu Maniu nr. 25

934.94

13.03.2010

31.12.2010


II. Lista spațiilor nerevendicate ale căror contracte de comodat au fost prelungite


Nr. crt.

Titular contract de comodat

Adresa spațiului

Suprafața ( mp)

Data expirării

Termenul comodatului

1.

Uniunea Scriitorilor din Romania - Filiala Cluj

Str. Universității nr. 1

134,12

13.06.2010

31.12.2010

2.

Revista “Tribuna”

Str. Universității nr. 1

141,20

13.06.2010

31.12.2010

3.

Ordinul “Sf. Vasile cel Mare”

Str. Moților nr. 83

33.84

13.06.2010

31.12.2010


DIRECTOR


DACIA CRIȘAN


1 ȘEF BIROU

DANIEL CÎMPEAN