Hotărârea nr. 215/2010

Hotărârea 215/2010 - Aprobarea prelungirii mandatului domnului Inceu Adrian Mihai ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administraţie al S.C. LOMB S.A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii mandatului de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca în Consiliul de Administrație al S.C. LOMB S.A. al d-lui Inceu Adrian Mihai

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al S.C. LOMB S.A. al d-lui Inceu Adrian Mihai - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 107914/ 451.2/ 19.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea prelungirii mandatului de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al S.C. LOMB S.A. al d-lui Inceu Adrian Mihai;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al S.C. LOMB S.A. al d-lui Inceu Adrian Mihai.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 215 din 25 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi, prin vot secret)