Hotărârea nr. 214/2010

Hotărârea 214/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LI I

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 105828/433/17.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. .350/2001. modificată;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

nr. 70726/464/06.05.2010 - Realizare cămin pentru vârstnici. D+P+E str. Câmpului - prelungire

SC ECO TECH SRL:

nr. 466/43/13.05.2010  - Precizări referitoare la parcările aferente amenajărilor de spații

pentru birouri

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ;

nr. 26916/512/13.05.2010 -Amplasare stație fixă emisie/recepție pentru telefonie mobilă și alimentare cu energie electrică - str. Victor Babeș nr. 35

SC ORANGE ROMANIA SA;

nr. 107752/513/43/20.05.2010 - Piața agroalimentară - Cartier Grigorescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.


Nr. 214 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)