Hotărârea nr. 213/2010

Hotărârea 213/2010 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 105833/433/ 17.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr:

55350 și 56913/462/25.03.2010 - PUZ - str. Cloșca Decebal

TODEA DANIEL și PUȘCAȘ VASILE;

78508/463/22.04.2010


249174/472/13.05.2010


PUZ - str. Plevnci - nord ( nr. 55-97 ) SC NEXON SRL;

PUZ -str. Aurel Vlaicu -Dâmboviței - zona Expo Transilvania SC NERVIA CENTER SRL;

63162/473/13.05.2010 -


PUZ - str. Plopilor

HOLOBUTIU DANIEL


235223/474/13.05.2010 - PUZ - Calea Turzii dincolo de Becaș

SC MERCH AUTO SRL și SC COMELIT IMPORT EXPORT SRL;

102558/475/13.05.2010 - PUZ - Valea Gârbăului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII;

106721/514/20.05.2010  - PUZ - Pata Rât

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.

Nr.213 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)