Hotărârea nr. 212/2010

Hotărârea 212/2010 - Renumerotarea administrativă a imobilelor de pe str. Constantin Nottara – latura impară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind renumerotarea administrativă a imobilelor

din municipiul Cluj-Napoca. str. Constantin Nottara latura impară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor din municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara - latura impară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 98519 din 07.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune renumerotarea administrativă a imobilelor din municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara - latura impară;

Reținând prevederile Ghidului Tehnic privind verificarea și actualizarea denumirii arterelor de circulație și a numerotării clădirilor, emis de Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor în baza ll.G. nr. 1079/1990;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c” și al. 5 lit.”d”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aprobă renumerotarea administrativă a imobilelor din municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Nottara - latura impară, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană și Direcția tehnică.Nr. 212 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)