Hotărârea nr. 211/2010

Hotărârea 211/2010 - Aprobarea P.U.Z. – str. Borhanciului şi P.U.D. – locuinţe unifamiliale P+2E; beneficiară: Cătană Carmen Daciana.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str Borhanciului și a Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe unifamiliale cu max. P+2E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str.

Borhanciului și a Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe unifamiliale cu max. P+2E - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 109260 din 20.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Borhanciului și a Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe unifamiliale cu max. P+2E, beneficiară: Cătană Carmen Daciana;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59873/515 din 20.05.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Borhanciului și Planul Urbanistic de Detaliu

- locuințe unifamiliale cu max. P+2E, beneficiară: Cătană Carmen Daciana.

Prin P.U.Z., pe zona respectivă, încadrată conform PUCj în U'l'R CM3, în lungul str. Borhanciului și UTR L3c pc zona desfășurată spre nord, se propune menținerea încadrărilor funcționale. Se mențin, de asemenea, indicii urbanistici, în U'l'R CM3: POT max. = 45% și CUT max. = 1.8; iar în UTR L3c: POT max. = 35% și CUT max. = 0,6 la P+E, și 0,9 la P+2E.

Zona încadrată în UTR L3c se propune pentru parcelare și construire de locuințe unifamiliale, cu max P+2E, în regim de construire izolat sau cuplat. Accesul la parcele se va realiza pe drum trasat median pe seama loturilor de ambele părți, de 8 m. lățime (6 m. carosabil + trotuare de câte 1 m.), cu alinierea clădirilor la 4 m, care prelungește o stradă din ansamblul Casarom.

Prin P.U.D. se marchează edificabilul pe parcele, amplasarea clădirilor urmând să respecte alinierea minimă, retragerea de min. 5 m de la limita posterioară, retragerea de min. 3 m. de la limitele laterale pe parcelelor. Se asigură accesul auto și parcarea sau gararea în incintă, pentru fiecare locuință.

Se reglementează de asemenea numerotarea poștală a imobilelor de pe strada de acces, cu denumirea propusă str. Jorj Voicu.

In vederea autorizării, se va reglementa dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren necesare pentru trasarea sau regularizarea circulațiilor din zona studiată. Autorizarea construirii locuințelor se va face numai după autorizarea construirii drumului de acces și a prelungirii rețelelor, în baza unor proiecte de specialitate.

Documentația este structurată conform normelor metodologice în vigoare, Indicativ GM-009-2000 și GM-010-2000 și este însoțită de avizele și acordurile necesare.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism a emis avizul de oportunitate pentru întocmire P.U.Z. nr. 5837/208/25.02.2010, aprobat prin Hotărârea nr 106/2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59873/515 din 20.05.2010.

Art, 2. - Se atribuie străzii nou create denumirea "Jorj Voicu".

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


RASEMNEAZĂ:

0 L 2>8ecretarul municipiului, .Ir. Aurora/^ărmure

Nr. 211 din 25 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)