Hotărârea nr. 210/2010

Hotărârea 210/2010 - Aprobarea P.U.Z. str. Avram Iancu nr. 19-25 şi a P.U.D. – dotare hotelieră; beneficiar: Rodean Dumitru.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Avram Iancu nr. 19-25 și a Planului Urbanistic de Detaliu - dotare hotelieră

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Avram Iancu nr. 19-25 și a Planului Urbanistic de Detaliu - dotare hotelieră - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 251424 din 18.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Avram Iancu nr. 19-25 și a Planului Urbanistic de Detaliu - dotare hotelieră, beneficiar: Rodean Dumitru;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 177949/692 din 17.09.2009, avizul de oportunitate nr. 194253/47 din 22.01.2009, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 117/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Avram Iancu nr. 19-25 și Planul Urbanistic de Detaliu- dotare hotelieră, beneficiar: Rodean Dumitru.

Prin P.U.Z. se nuanțează încadrarea funcțională, stabilind o subzonă de intervenție U.T.R. CP5, în care se fac extinderi și conversii ale funcțiunilor din clădirile actuale, reconstruiri, introducere de noi funcțiuni, compatibile cu prestigiul zonei centrale. Se propun indicii urbanistici: P.O.T. max. = 70% și C.U.T. max. = 3.5.

Pe restul frontului se menține încadrarea U.T.R. CPla. Indicii urbanistici, conf. P.U.G. rămân; P.O.T. max. = 40% și C.U.T. max. = 0.8. Prin regulamentul anexat se precizează clementele de amplasare și conformare ale clădirilor.

Prin P.U.D. se detaliază amplasarea clădirilor pe parcelele de la nr. 19-25, pe lungime de front de cca 100 m. Regimul de înălțime propus pentru hotel (nr 21-25), 2S+D+P+2E+2M, se stabilește în corelare cu cel al construcțiilor existente în vecinătate, în baza avizului Direcției monumentelor istorice din Ministerul Culturii și Cultelor, avînd ca reper cota de cornișă, respectiv +12,70 m. Nivelele subterane au destinația de parking auto, dar și spații anexe, sală de conferințe etc. Parterul va fi rezolvat cu închideri transparente, care să ofere maximă vizibilitate spre zidul cetății existent în spate. Amplasarea se face în mod specific zonei, pe front continuu, cu parterul retras la min. 2 m. (cedat circulației publice) și cu realizarea unei curți interioare amenajate ambiental. Accesul la hotel și anexele sale nu va deranja traficul auto, fiind rezolvat prin gang și lift auto. Pe întreg frontul studiat, spațiul curților va fi privat, cu acces public controlat, iar fațadele nordice vor fi tratate în mod corespunzător situării în vecinătatea zidului cetății, pentru care se dorește maximă vizibilitate. La faza de autorizare, imaginea construcției și încadrarea între construcțiile existente va fi avizată de Comisia monumentelor istorice.

Ocuparea terenului: P.O.T. max. = 70% și C.U.T. max. = 3.5.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 177949/692 din 17.09.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 210 din 25 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)