Hotărârea nr. 21/2010

Hotărârea 21/2010 - Modificarea între capitolele de venituri ale bugetului local aprobat prin Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 507/2009


C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea între capitolele de venituri ale bugetului local aprobat prin Anexa 2 la Hotărârea nr. 507/2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea între capitolele de venituri ale bugetului local aprobat prin Anexa 2 la Hotărârea nr.507/2009 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 7121 din 12.12.2010 al Direcției economice prin care se propune modificarea între capitolele de venituri ale bugetului local aprobat prin Anexa 2 la Hotărârea nr. 507/2009;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea între capitolele de venituri ale bugetului local aprobat prin Anexa 2 la I lotărârea nr. 507/2009. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 21 din 26 ianuarie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )

M u n icip iu I Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr.21/2010

BLGETVL LOCAL PE ANI L 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

lei

Nr. crt.

Denumire indieatori

cod

Buget 2009

Influente

Buget rectificat 2009

A

Venituri - total, din eare :

0001

779.054.756

0

779.054.756

Venituri proprii

4802

555.747.807

-2.147.670

553.600.137

I.

Venituri curente

0002

663.225.165

663.225.165

A.

Venituri fiscale

0003

606.369.000

606.369.000

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

340.500.000

0

340.500.000

1.

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

0

2

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

.340.500.000

0

340.500.000

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

340.000.000

0

340.000.000

- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

500.000

0

500.000

A2

Impozit pe salarii restanțe din anii precedent i

0602

0

0

0

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

57.200.000

57.200.000

Impozite și taxe pe proprietate

07.02

57.200.000

57.200.000

- Impozit și taxă pe clădiri

07.02.01

46.000.000

46.000.000

- Impozit și taxă pe terenuri

07.02.02

6.200.000

6.200.000

- Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

5.000.000

5.000.000

- Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

208.019.000

3.005.000

211.024.000

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

175.214.000

3.005.000

178.219.000

-Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

163.979.000

0

163.979.000

comunelor, orașelor, municipiilor

  • - Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

  • - Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea

11.02.05

0

0

0

bugetelor locale

11.02.06

11.235.000

3.005.000

14.240.000

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și

12.02

4.000.000

0

4.000.000

servicii

- taxe hoteliere

0

n

3.

laxe pe servicii specifice

15.02

1.200.000

0

1.200.000

4.

laxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea

16.02

27.605.000

0

27.605.000

utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

- Impozit pc mijloacele dc transport

16.02.02

15.600.000

0

15.600.000

- Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații dc funcționare

16.02.0.3

12.000.000

0

12.000.000

-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pc desfășurarea de activități

16.02.50

5.000

0

5.000

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

650.000

0

650.000

Nr. cit.

Denumire indicatori

cod

Buget 2009

In fluente

Buget rectificai 2009

C

Venituri nefiscale

0012

56.856.165

56.856.165

CI

Venituri din proprietate

0013

36.906.165

36.906.165

Venituri din proprietate

-Vărsăminte din profitul net al regiilor

30.02

36.906.165

36.906.165

autonome de sub autoritatea consiliilor

30.02.01

106.165

106.165

județene și locale

-Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor preccdenți

30.02.03

0

0

-Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

36.800.000

36.800.000

- Venituri din dividende

30.02.08

0

0

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

19.950.000

19.950.000

1.

Venituri din prestări servicii și alte activități

33.02

1.150.000

1.150.000

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări

34.02

2.800.000

2.800.000

permise

O 3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

10.000.000

10.000.000

4.

Diverse venituri

36.02

6.000.000

6.000.000

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

11

Venituri din capital

0015

67.736.642

-2.147.670

65.588.972

IV

Subvenții

0017

48.092.949

-857.330

47.235.619

Subvenții de la bugetul de stat

- Retehnologizarea centralelor termice și

42.02

47.592.949

-857.330

46.735.619

eletrice de termoficare

42.02.01

3.984.000

3.984.000

  • - Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

  • - Finanțarea cheltuielilor de capital ale

42.02.12

16.050.000

16.050.000

unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

4.258.000

-706.000

3.552.000

- Finanațarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

- Subvenții pentru compensarea creșterilor neprivizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

18.000.000

18.000.000

  • - Sprijin financiar la constituirea familiei

  • - Subvenții pentru acordarea ajutorului

42.02.33

1.400.000

1.400.000

pt.încălzirea locuinței

42.02.34

67.199

67.199

- Subvenții trusou nou nascuti

-Subvenții pentru realizarea programelor de

42.02.36

600.000

600.000

electrificare

42.02.37

792.000

792.000

- Subvenții din bugetul de stat pentru finant. sanatatii

42.02.41

2.441.750

-151.330

2.290.420

Subvenții de la alte administrații

43.02

500.000

0

500.000

- Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

500.000

0

500.000