Hotărârea nr. 209/2010

Hotărârea 209/2010 - Aprobarea P.U.D., imobil de locuit D+P+E+M cu şase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10; beneficiar: Haitonic Ioan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

imobil de locuit D+P+E+M, cu șase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil de locuit D+P+E+M, cu șase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56931 din 17.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil de locuit D+P+E+M, cu șase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10, beneficiar: Haitonic Ioan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 241548/184 din 25.02.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de locuit D+P+E+M, cu șase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10. beneficiar: Haitonic Ioan. prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru intrarea în legalitate a unei clădiri de locuință colectivă mică, cu șase apartamente, D+P+E+M. Construcția este amplasată respectând retragerea de 5,0 m. de la traseul regularizat al străzii, la 2,87 m. față de limita vestică, min. 6,0 m. de la limita estică și min. 3,7 m. de la limita posterioară.

Se asigură accesul auto în incintă din str. Panait Istrati și gararca în demisol. Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare; U.T.R. L3c: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 241548/184 din 25.02.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 209 din 25 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)