Hotărârea nr. 207/2010

Hotărârea 207/2010 - Hotărâre privind mandatarea domnului viceprimar Radu Moisin de a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SCS CFM Universitatea Cluj SA, prin acordarea votului „abţinere” în privinţa majorării capitalului social al SCS CFM Universitatea Cluj SA.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea d-lui viceprimar Radu-Marin Moisin de a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SCS CFM Universitatea Cluj SA, prin acordarea votului "abținere" la majorarea capitalului social al SCS CFM Universitatea Cluj SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre, privind mandatarea d-lui viceprimar Radu- Marin Moisin de a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SCS CFM Universitatea Cluj SA, prin acordarea votului "pentru", "împotrivă" sau "abținere" la majorarea capitalului social al SCS CFM Universitatea Cluj SA -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 110056/20.05.2010 al Direcției economice și al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune mandatarea d-lui viceprimar Radu Marin Moisin de a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SCS CFM Universitatea Cluj SA, prin acordarea votului "pentru", împotrivă" sau "abținere" la majorarea capitalului social al SCS CFM Universitatea Cluj SA;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează d-1 viceprimar Radu-Marin Moisin de a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SCS CFM Universitatea Cluj SA, prin acordarea votului "abținere" la majorarea capitalului social al SCS CFM Universitatea Cluj SA.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează d-1 viceprimar Radu-Marin Moisin, Direcția economică și Direcția comunicare și relații publice.

Nr. 207 din 25 mai 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

edint/Ode ședință,

N POPA