Hotărârea nr. 204/2010

Hotărârea 204/2010 - Unele măsuri referitoare la reorganizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 108121/19.05.2010 al Serviciului resurse umane, prin care se propune unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 480413/21.05.2010 privind avizul pentru stabilirea funcțiilor publice;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (3) lit. b), 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea art. 3, 4, 5 și 6 din Hotărârea nr. 545/2009 (aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și a Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul resurse umane, șefii compartimentelor de muncă din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și Direcția economică.

Nr. 204 din 25 mai 2010

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Primăria


Anexa II- la Hotărârea nr.204/25.05.2010


STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca

AVIZ A.N.F.P NR. 480413/21.05.2010

Cod

Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivel studii

Funcționari publici

Personal contractual

Total posturi

Total

din care:

Total

din care:

conduc.

execuție

conduc.

execuție

conduc.

execuție

1

Primar

S

1

1.1

Cabinet primar

0

o

4

0

4

0

4

Inspector de specialitate IA

S

4

4

4

2.1

Viceprimar 1

s

1

2.10

Cabinet Viceprimar 1

0

0

c

7

0

A

0

7

Inspector I

M

1

1

1

Inspector de specialitate IA

s

1

1

1

2.2

Viceprimar 2

s

1

2.20

Cabinet Viceprimar 2

0

0

0

2

0

2

c

2

Inspector de specialitate I

s

1

1

1

Inspector IA

M

1

1

1

3

Secretar

7

1

1

0

0

0

1

1

Secretar

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

100

Compartiment control intern și managementul calității

3

0

3

0

0

0

0

3

Consilier I/S

s

2

2

2

Inspector I/A

s

1

1

1

101

Biroul Mass-media

5

1

4

4

0

4

1

8

Șef" birou

s

1

1

1

Inspector I/A

s

4

4

4

Inspector IA

M

4

4

4

102

Serviciul Resurse umane

8

1

7

0

0

0

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

2

2

7

Referent 11I/S

M

1

1

1

Referent 1II/A

M

1

1

1

103

Biroul Audit public intern

6

1

5

0

c

0

1

5

Șef birou

S

1

1

1

Auditor I/S

s

2

2

2

Auditor I/P

s

2

2

2

Auditor 1/A

s

1

1

1

104

Serviciul Strategii de informatizare

3

1

2

5

0

5

1

7

Șef serviciu

s

1

1

Consilier I/S

s

2

2

/■ '

\ 2

Inspector de specialitate IA

s

5

* /r5

\ 5

105

Biroul Relații externe și investitori

3

1

2

3

p

/ m

\ 5

Șef birou

s

1

1

i

Sffl 1

< 1

Inspector I/A

s

2

2

*

? J 2

Inspector de specialitate II

s

3

1/ 4

301

Serviciul Autoritate tutelară, arhivă

6

5

6

0

6

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

9

2

2

Inspector I/S

S

1

1

1

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

1

1

1

Arhivar

M

3

3

3

Referent IA

M

2

2

2

Muncitor calificat I

1

1

1

303

Serviciul Juridic-contencios

20

1

19

0

0

0

I

19

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier juridic I/S

s

1

1

1

Consilier juridic I/P

s

7

7

7

Consilier juridic I/A

s

8

8

8

Consilier juridic I/D

s

1

1

1

Inspector I/A

s

1

1

1

Referent III/S

M

1

1

1

304

Serviciul revendicări, fond funciai

și RA

14

1

13

7

0

7

I

20

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

4

4

4

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/A

s

3

3

3

Inspector I/P

s

1

1

1

Referent de specialitate II/A

SSD

2

2

2

Referent III/S

M

1

1

1

Consilier juridic I/A

S

1

1

1

Inspector 1

M

1

1

1

Inspector de specialitate II

S

4

4

4

Inspector de specialitate IA

s

1

1

1

Referent IA

SSD

1

1

1

304.1

Compartiment revendicări

4

0

4

0

0

0

0

4

Consilier I/S

s

1

1

l

Inspector I/A

s

2

2

2

Inspector I/P

s

1

i

1

306

Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală

5

1

4

5

0

5

I

9

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector de specialitate IA

s

1

1

1

Inspector de specialitate II

s

2

2

2

Referent III/S

M

1

1

1

Inspector II

M

2

2

2

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

2

2

2

31

Direcția de Evidentă a Persoanelo

r

1

1

0

0

c

0

I

0

Director executiv

s

1

1

1

311

Serviciul de evidență a persoanelor

21

1

20

0

0

0

I

20

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/A

s

3

3

3

Inspector I/P

s

2

2

2

Referent III/A

M

2

2

2

Referent III/S

M

11

11

11

313

Serviciul Stare civilă

17

i

16

c

0

0

i

16

Șef serviciu

s

1

î

1

Consilier I/A

s

1

1

1

Inspector I/S

s

9

2

2

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

12

12

12

41

Direcția Economică

1

î

i

Director executiv

S

1

i

1

411

Serviciul Financiar

25

1

24

4

0

4

i

28

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector IA

M

1

1

1

Inspector I/S

S

2

9

2

Inspector 1/P

S

4

4

4

Referent III/S

M

11

11

11

Referent III/P

M

9

2

2

Referent III/A

M

5

5

5

Inspector de specialitate 1

S

1

1

1

Inspector de specialitate 11

S

2

2

2

♦12

Serviciul Contabilitate

9

1

8

C

C

0

1

8

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

s

2

2

2

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

1

1

1

Referent 11 I/S

M

2

2

2

413

Serviciul Rate, chirii, tarife și pre

uri

13

1

12

1

0

1

1

13

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

3

3

3

Inspector I/A

s

2

2

9

Inspector II

M

1

1

1

Referent III/S

M

5

5

5

414

Birou Buget

7

1

6

1

0

l

l

7

Șef birou

S

1

1

1

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

3

3

3

Inspector I/A

s

9

2

2

Inspector de specialitate I

s

1

1

1

42

Direcția Comunitare, relații publice și turism

1

1

0

l

1

0

2

0

Director general

s

1

1

1

Director

s

1

1

1

421

Serviciul Relații comunitare și turism

9

1

1

IC

0

10

1

11

Șef birou

s

1

1

1

Inspector I/A

s

1

1

1

Inspector de specialitate IA

s

2

2

2

Inspector de specialitate 11

s

8

8

8

422

Biroul evenimente publice

c

c

0

12

1

11

1

11

Șef birou

s

1

1

1

Inspector de specialitate IA

s

2

2

2

Inspector 11

M

3

3

3

Referent 11

M

2

2

2

Inspector de specialitate II

S

4

4

4

423

Biroul Strategie și dezvoltare locală,

management proiecte

4

1

3

2

0

2

1

5

Șef birou

S

1

1

1

Consilier manager proiecte I/S

s

9

2

2

Consilier manager proiecte I/P

s

1

1

1

Consilier manager proiecte IA

s

1

1

1

Consilier manager proiecte II

s

1

1

1

424

Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate

6

1

5

0

0

0

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/S

s

9

2

2

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

1

i

1

425

Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

0

0

0

21

1

20

1

20

Șef serviciu

S

I

1

1

1

Inspector de specialitate 11

S

10

10

10

Inspector IA

M

3

3

3

Inspector 11

M

4

4

4

Curier

1

1

1

Inspector 1

M

2

2

2

42.10

Compartiment Documente secrete

1

1

1

Inspector I/A

S

1

1

l

43

Direcția Urbanism

2

2

c

C

c

c

2

Arhitect șef

S

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

431

Serviciul Urbanism

IC

1

9

1

0

1

1

IC

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

S

3

3

3

Inspector 1/S

S

2

2

2

Inspector I/P

s

o

2

2

Inspector I/A

s

1

1

1

Referent de specialitate II/S Inspector II

SSD

M

1

1

1

1

1

1

432

Serviciul Autorizări construcții

14

1

13

c

c

c

I

13

Șef serviciu

s

1

1

r~‘ 1

Consilier I/S

s

4

4

4

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

S

1

1

1

Inspector I/A

s

2

2

2

Referent de specialitate II/S

SSD

2

2

2

Referent III/S

M

2

2

2

433

Compartiment Strategii urbane

6

0

6

c

0

0

0

6

Consilier I/S

S

5

5

5

Referent III/S

M

1

1

1

44

Direcția Tehnică

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

441

Serviciul Administrare căi public*

7

1

6

l

0

I

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

4

4

4

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector de specialitate I

s

1

1

1

442

Serviciul Administrare cimitire domeniul public

6

1

5

2

0

2

I

7

Șef serviciu

s

1

1

“îl

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

1

1

1

Referent III/S

M

1

1

1

Muncitor necalificat 1

1

1

1

Muncitor calificat 1

1

1

1

443

Serviciul Tehnic reparații imobile

22

1

21

1

c

1

1

22

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

5

5

5

Inspector I/S

s

4

4

4

Inspector I/P

s

5

5

5

Inspector I/A

s

4

4

4

Referent III/S

M

2

2

2

Inspector IA

M

1

1

l

Referent de specialitate II/S

SSD

1

1

1

444

Serviciul Spatii verzi și monum. istorice

9

1

8

c

c

0

1

8

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

2

2

2

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

s

l

1

1

Inspector I/A

S

2

2

2

Referent de specialitate II

SSD

1

------------------j

1

—””i

1

444.1

Compartiment Ecologie urbană

2

2

2

Consilier I/S

S

2

2

2

445

Serviciul Investiții

12

1

11

0

c

0

1

11

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

2

2

2

Inspector I/S

s

3

3

3

Referent III/S

M

1

1

1

Inspector l/A

s

3

3

3

Referent de specialitate II/S

SSD

2

2

2

446

Serviciul Siguranța circulației urbane, rețele edilitare și transport local

9

1

8

4

0

4

1

12

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

4

4

4

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector de specialitate IA

s

1

1

1

Inspector I/A

s

1

1

1

Inspector de specialitate I

s

1

1

1

Inspector de specialitate II

s

1

1

1

Inspector II

M

1

1

1

Referent IIl/S

M

1

1

1

448

Biroul Achiziții publice

6

1

5

c

0

0

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector I/A

s

3

3

3

Referent III/S

M

1

1

1

Consilier juridic I/A

s

1

1

1

449

Serviciul Administrare hale și pic

e

0

0

c

13

1

I2

1

12

Șef serviciu

S

1

1

1

Administrator I

M

6

6

6

Muncitor calificat 1

3

3

3

Muncitor calificat III

1

1

1

Muncitor necalificat I

2

2

2

44.10

Compartiment Monitorizare servicii comunitare de utilităti publice

2

2

2

Inspector de specialitate II

s

2

2

2

45

Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidenta Proprietății

2

2

0

0

0

0

2

0

Director general

s

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

451

Serviciul Administrare spații, terc

nuri

28

1

27

2

0

2

I

29

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

9

9

9

Inspector I/S

s

3

3

3

Inspector I/A

s

2

2

2

Inspector I/P

s

8

8

8

Referent de specialitate II/S

SSD

1

1

1

Referent III/S

M

4

4

4

Inspector de specialitate 11

S

2

2

2

452

Serviciul Autorizări comerț

11

1

IC

C

0

0

1

IC

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

o

3

3

3

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

s

2

2

2

Inspector I/A

s

1

1

1

Referent III/S

M

1

1

1

Referent de specialitate Il/S

SSD

1

1

1

453

Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru

15

1

14

2

c

2

I

16

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

5

5

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

s

l

1

1

Inspector I/A

s

4

4

4

Referent de specialitate H/S

SSD       1

1

1

Inspector de specialitate 1

S

2

2

2

Referent III/S

M

1

1

1

47

Direcția de Administrare

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

471

Serviciul Administrativ

9

1

1

46

0

46

I

47

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector 1/A

s

1

1

1

Inspector IA

M

1

1

1

Inspector 1

M

2

2

2

Muncitor calificat 1

10

10

10

Șofer I

6

6

6

Muncitor calificat III

1

1

1

Magaziner

M

1

1

1

îngrijitor

25

25

25

472

Serviciul situații de urgență

7

1

6

l

0

1

1

7

Sef serviciu

S

1

1

1

Referent de specialitate II/S

SSD

1

1

l

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/A

s

2

2

2

Referent III/S

M

1

1

1

Referent II 1/A

M

1

1

1

Șofer I

1

1

1

473

Biroul Apărare civilă, securitate și sănătate în muncă - PSI

0

0

0

6

1

5

1

5

Șef birou

S

1

1

1

Inspector IA

M

2

2

2

Inspector de specialitate I

S

2

2

2

Muncitor calificat I

1

1

1

48

Direcția Poliția comunitară

1

1

c

0

o

0

1

0

Director executiv

S

1

1

1

481

Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții

14

I

13

I

0

1

1

14

Șef serviciu

s

1

I

1

Agent comunitar (Consilier I/S)

s

3

3

3

Agent comunitar (Inspector I/S)

s

4

4

4

Agent comunitar (Inspector I/A)

s

1

1

1

Inspector 11

M

1

1

1

Agent comunitar (Referent de specialitate II/S)

SSD

2

2

2

Agent comunitar (Referent III/P)

M

1

1

1

Agent comunitar (Referent II I/A)

M

2

2

2

482

Serv. Control protecția mediului și igienizare

17

1

16

1

0

1

1

17

Șef serviciu

S

1

1

1

Agent comunitar (Consilier I/S

s

4

4

4

Agent comunitar (Inspector I/P

s

2

2

2

Agent comunitar (Inspector I/A

s

;

4

4

Agent comunitar (Referent III/P

M

2

2

2

Agent comunitar (Referent III/A

M

1

1

1

Agent comunitar (Referent III/S

M

2

2

2

Agent comunitar (Inspector I/S

S

1

1

1

Guard

1

1

1

483

Serviciul Inspecție comercială

16

1

15

1

j              0

1

l

16

Șef serviciu

s

1

1

1

Agent comunitar (Consilier I/S)

s

2

2

2

Agent comunitar (Inspector I/A)

s

o

2

2

Agent comunitar (Referent III/A)

M

10

10

10

Agent comunitar (Referent III/P)

M

1

1

1

Guard

G

1

1

1

484

Serv. Ordine și siguranță publică

41

1

40

56

c

56

1

96

Șef serviciu

S

1

1

1

Agent comunitar (Consilier I/S)

s

1

1

1

Agent comunitar (Inspector I/S)

S

1

1

1

Agent comunitar (Inspector I/A)

S

3

3

3

Agent comunitar (Referent III/S)

M

5

5

5

Agent comunitar (Referent III/A)

M

26

26

26

Agent comunitar (Referent III/P)

M

4

4

4

Inspector II

M

3

3

3

Inspector de specialitate IA

S

1

1

1

Portar

8

8

8

Paznic

11

11

11

Muncitor calificat I

2

2

2

Guard

31

31

31

485

Serv. Control trafic rutier

30

1

29

5

0

5

1

34

Șef serviciu

S

1

1

1

Agent comunitar (Inspector I/A)

S

1

1

1

Agent comunitar (Referent III/P)

M

1

1

1

Agent comunitar (Referent III/A)

M

27

27

27

Guard

G

5

5

5

486

Sen. Baze de date, dispecerat și ii

formații

16

1

15

C

0

0

1

15

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier juridic I/A

S

1

1

1

Agent comunitar (Inspector I/S)

S

1

1

1

Agent comunitar (Inspector I/A)

s

6

6

6

Agent comunitar (Referent III/S)

M

3

3

3

Agent comunitar (Referent III/A)

M

4

4

4

49

Direcția Impozite și Taxe Locale

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

491

Serviciul Constatare, impunere și control persoane fizice

24

1

23

0

0

0

1

23

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

6

6

6

Inspector I/A

s

8

8

8

Referent III/S

M

6

6

6

Referent III/A

M

1

1

1

Referent III/P

M

1

1

1

492

Serviciul Constatare, impunere și control persoane juridice

12

1

11

0

0

0

1

11

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

4

4

4

Inspector I/A

s

4

4

4

Referent III/S

s

1

1

1

Referent III/A

M

1

1

1

494

Serviciul Urmărire creanțe buget

ocal

9

1

8

c

0

0

I

8

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

3

3

3

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

n

2

2

Referent III/S

M

1

1

1

495

Serviciul Executare silită creanțe buget local

20

1

19

1

0

1

I

20

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

3

3

3

Inspector I/A

s

5

5

5

Referent III/S

M

o J

3

3

Inspector de specialitate 11

s

1

1

1

Referent III/A

M

7

-

7

496

Serviciul Insolvență, contestații, informații, baze de date

5

1

4

7

0

7

1

11

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

2

2

2

Inspector I/S

S

1

1

1

Inspector de specialitate II

S

2

2

2

Inspector IA

M

1

1

1

Inspector II

M

2

2

2

Consilier juridic I/A

S

1

1

1

Consilier juridic II

S

1

1

1

Inspector I

M

1

1

1

TOTAL

565

55

51C

243

5

238

6C

748

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

565

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

55

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

510

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

243

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERI

5

NR. TOTAL FUNCȚII CON TRACTUALE DE EXECUȚIE

238

DEMNI TARI ALEȘI

3

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

811