Hotărârea nr. 203/2010

Hotărârea 203/2010 - Stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare in anul 2011.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare în anul 2011

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare în anul 2011 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chira Manuel, Csoma Botond, El. Hayes Arthur Roland, Florea Ioan Florea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Mândru Brîndușa Alina, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Pop Ioan. Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan Și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 83497 din 20.04.2010 al Direcției taxe și impozite locale -prin care se propune stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare în anul 2011;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, ale O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și ale H.G. nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește cota de 4% pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare în anul 2011.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția taxe și impozite locale și Direcția economică.


Contrasemnează: Secretarul municipiului Jr. Aurora Tărmure

Nr.203 din 11 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)