Hotărârea nr. 202/2010

Hotărârea 202/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 104/2005 (decontarea prestaţiilor de transport pentru SCS FCM „Universitatea” Cluj SA, SCS CF CFR-ECOMAX Cluj SA şi CS Universitatea – rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 104/2005 (decontarea prestațiilor de transport pentru SCS FCM „Universitatea” Cluj SA, SCS CF CFR-ECOMAX Cluj SA și CS Universitatea - rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 104/2005 (decontarea prestațiilor de transport pentru SCS FCM „Universitatea” Cluj SA, SCS CF CFR-ECOMAX Cluj SA și CS Universitatea - rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 91668 din 29.04.2010 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 104/2005 (decontarea prestațiilor de transport pentru SCS FCM „Universitatea” Cluj SA, SCS CF CFR-ECOMAX Cluj SA și CS Universitatea - rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 104/2005, în sensul suportării de la bugetul local pe anul 2010 a 50% din valoarea abonamentului de transport local, pe două linii, pentru categoria de sportivi juniori I-III de la SCS CFM „Universitatea " Cluj SA, SCS FC „CFR 1907" Cluj SA și CS „Universitatea" - rugby, conform tabelelor și comenzilor emise lunar.

Contravaloarea transportului va fi decontată de către Primăria municipiului Cluj-Napoca pe bază de factură lunară emisă de Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, factură la care vor fi anexate documentele de justificare a prestației.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Direcția economică și Direcția Comunicare și relații publice.

PI              EDINȚĂ,Contrasemnează: Secretarul, municipiului, Jr. Aurora/Tărmure

Nr. 202 din 11 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)