Hotărârea nr. 201/2010

Hotărârea 201/2010 - Continuarea şi finalizarea lucrărilor începute în perioada de valabilitate a Contractului nr. 48965/2005, pentru „Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării și finalizării lucrărilor începute în perioada de valabilitate a Contractului nr. 48965/11.07.2005, pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării și finalizării lucrărilor începute în perioada de valabilitate a Contractului nr. 48965/11.07.2005, pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 92603/30.04.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea continuării și finalizării lucrărilor începute în perioada de valabilitate a Contractului nr. 48965/11.07.2005, pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca”;

Reținând prevederile art. 15.1 litera (c) din Contractul nr. 48965/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 494/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă continuarea și finalizarea lucrărilor aferente Contractului 48965/11.07.2005, pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 494/2005, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și J.V. Garboli Conicos S.p.A, pentru care au fost emise ordine de începere anterioare datei de 31 iulie 2010, dată aprobată prin Hotărârea nr. 347/2009, până la data de 31 decembrie 2010.

Art.2 - Actualizarea prețului lucrărilor care vor fi executate după data de 31 iulie 2010 se va face prin aplicare la valoarea rămasă a indicelui de actualizare aferent lunii iulie 2010, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.


PREȘE01NTE DE ȘEDINȚĂ,  Adriani P/bpa

Contrasemnează: Sectetaru^municipiului, Jr. Aurora Tărmure

Nr. 201 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)