Hotărârea nr. 200/2010

Hotărârea 200/2010 - Aprobarea desfăşurării procedurii de achiziţie publică în vederea elaborării certificatelor de performanţă energetică la terminarea lucrărilor de reabilitare termică, pentru 11 blocuri, realizate în cadrul Programului de reabilitare termică pentru anul 2008.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea desfășurării procedurii de achiziție publică in vederea elaborării certificatelor de performanță energetică la terminarea lucrărilor de reabilitare termică, pentru 11 blocuri, realizate în cadrul Programului de reabilitare termică pentru anul 2008

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea desfășurării procedurii de achiziție publică în vederea elaborării certificatelor de performanță energetică la terminarea lucrărilor de reabilitare termica, pentru 11 blocuri, realizate in cadrul Programului de reabilitare termică pentru anul 2008 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 74641 /447/09.04.2010, întocmit de Direcția tehnică prin care se propune aprobarea desfășurării procedurii de achiziție publică în vederea elaborării certificatelor de performanță energetică la terminarea lucrărilor de reabilitare termică, pentru 11 blocuri, realizate in cadrul Programului de reabilitare termică pentru anul 2008;

Având în vedere prevederile O.U.G. 18 /2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă desfășurarea procedurii de achiziție publică în vederea elaborării certificatelor de performanță energetică la terminarea lucrărilor de reabilitare termică, pentru 11 blocuri, realizate în cadrul Programului de reabilitare termică pentru anul 2008, după cum urmează:

 • I .bl. din str Primăverii nr. 14 bl.D 19

  12 apartamente;

  • 40 apartamente;

  • 41 apartamente;

  16 apartamente;

  44 apartamente; 40 apartamente;

  27 apartamente;

  44 apartamente;

  40 apartamente;

  40 apartamente;

  30 apartamente.


 • 2. bl. din str. Bucium nr. 17-19 bl. R6-7

 • 3. bl. din str. Bucium nr. 9 bl. D 40

 • 4. bl. din str. Bucegi nr. 3 bl. B 2

 • 5. bl. din aleea Firiza nr. 4 bl. A3

 • 6. bl. din str. Putna nr. 4

 • 7. bl. din str. Cioplea nr. 10 bl.S 12

 • 8. bl. din str. Tarnița nr. 5 bl.A 2

 • 9. bl. din str. Unirii nr. 15

 • 10. bl. din str. Albac nr. 9

 • II .bl. din str. Micuș nr. 3

  Art.2- Plata serviiciilor va fi suportată din bugetul local, cap. 70.02, C, poz.l 1.


Art.3- Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.  Adrian/Popa

Contrasemnează:

Secretarul municipiului

jr. Âurc^Țarmure


Nr. 200 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)