Hotărârea nr. 20/2010

Hotărârea 20/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 467/2009 (privind eliberarea acordului de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică, pe raza municipilui Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II OTĂ RÂ R E

privind modificarea Hotărârii nr. 467/2009

(aprobarea eliberării acordului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de alimentație publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 467/2009 (aprobarea eliberării acordului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de alimentație publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca) proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 6205/451.3/11.01.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 467/2009 (aprobarea eliberării acordului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de alimentație publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II OTĂ RĂȘT E:

Art.I. Se modifică art. 9 alin (1) al Hotărârii nr. 467/2009, în sensul că taxa pentru eliberarea/modificarea acordului de funcționare este în cuantum de 100 lei.

Art.IE Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Comisia de aprobare a acordului de funcționare.Nr. 20 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)