Hotărârea nr. 2/2010

Hotărârea 2/2010 - Aprobarea P.U.Z. – str. Bună Ziua – str. Trifoiului – ansamblu de locuinţe colective, dotări, servicii şi comerţ; beneficiară: S.C. GAD REAL ESTATE S.R.L.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua - str. Trifoiului

- ansamblu de locuințe colective, dotări, servicii și comerț

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua - str. Trifoiului - ansamblu de locuințe colective, dotări, servicii și comerț - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 238755 din 14.01.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua - str. Trifoiului -ansamblu de locuințe colective, dotări, servicii și comerț, beneficiară: S.C. GAD Real Estate S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 207882/896 din 22.10.2009. Avizul de oportunitate nr. 38156/202 din 10.03.2009, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 156/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua - str. Trifoiului - ansamblu de locuințe colective, dotări, servicii și comerț, beneficiară: S.C. GAD Real Estate S.R.L. Prin P.U.Z. se stabilesc două zone funcționale: zona UTR=A, de locuințe colective, având indicii urbanistici: POT max. = 30% și CUT max. = 2.5 și zona UTR=B de locuințe colective cu parter comercial și clădiri pentru comerț, servicii și dotări având indicii urbanistici; POT max. = 30% și CUT max. = 1.5. Reglementarea circulațiilor care delimitează amplasamentul se face corelat cu studiile aprobate ale zonelor învecinate.

în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea suprafețelor de teren necesare pentru corecția traseului str. Trifoiului, lărgirea str. Bună Ziua și realizarea intersecției. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 207882/896 din 22.10.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Popa

CONTRASEMNEAZĂ:

Ț*- CLU5 S ----------------------------


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora^Tărmure

Nr. 2 din 26 ianuarie 2010 (I lotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)