Hotărârea nr. 199/2010

Hotărârea 199/2010 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 32/2010.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, de la bugetul local

pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, confc m Hotărârii nr. 32/2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premii în sumă netă de 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, conform Hotărârii nr. 32/2010 - proiect dir inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 92.947 /313 din 03.05.2010 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pc anul 2010, conform Hotărârii nr. 32/2010, celor 34 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 500 lei de la bugetul local pe anul 2010, celor 34 cupluri clujene, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.


Pre                    :ă,

Ad


Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tarmure

Nr. 199 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la hotărârea nr. 199/2010


TABEL 1NOMINAL

cuprinzând familiile și cererile depuse de acestea pentru acordarea premiului la 50 de ani de căsătorie neîntreruptă


Nrcrt Nume familie soți Prenume soț


AJTAI


NICOLAE


Prenume soție

Ielisabeta


ALBU


IOAN


MAR1A


BENE


CHIȘ


CRĂCIUN

TEOFIL


AMAL1A


EVA-BERTA


COZAC


DEZSO


DRĂGOIU

I___________________________________________________________________________

FĂRĂGĂU


FLORE


  • 9

  • 10  FODOR20 MUREȘAN22 NAGY


23 OLTEAN


24 PETRIIOAN


EUGENIA


NICOLAE


ANDREIU-V1CTOR

NICOLAE


AGNETA

ELENA


SOFIASILVESTRU

I

IOSIF


NECHITA

______________I_____________________________


VALER


1ULIU


S1MION


FRANCISC

I

ZOLTAN


VASILE-CORNEL


VIOREL-GIIEORGHE

PETRU


[NICOLAE


FRaNCISC


EMER1C


IOAN


VASILE


GRIGORE


IOSIF


VASILE


GAVRILĂ


EMERIC

TRAIAN


IOAN


ELENA


ECATER1NA


AN1CA


SUSANA


DOINA-RODICA


HERTA


IR1NA


ILEANA


MARIA-ROZALIA


MARIA


VICTORIA


|ANA


ELISABETA


MAGDA-MARIA


VIORICA


ISAVETA


MĂRIOARA


ELISABETA


1ULIANA


KATALIN-MARIA


MAGDALENA


TEREZA


LUCIA14.03.1960


15.04.1960


32

VLAS

VASILE

EMILIA

33

VOMIR

IGNAT

VALERIA

34

ZAMF1RACHE

ION

EUFROZfNA

14.04.1960

21.03.1960

16.03.1960