Hotărârea nr. 197/2010

Hotărârea 197/2010 - Aprobarea unui schimb de terenuri şi însuşirea raportului de evaluare a proprietăţii imobiliare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 60136/22.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul între terenul în suprafață de 300 mp., identificat cu nr. topo. 7102/8/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n., aflat în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și terenul în suprafață de 3000 mp., respectiv cota de 600/1151 din terenul în suprafață de 5755 mp., identificat prin nr. cadastral 267853, înscris în CE nr. 267853 Cluj-Napoca. aliat în proprietatea S.C. STRICT PREST S.R.L., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rât f.n.

Art. 2. Se însușește Raportul de evaluare a proprietății imobiliare „Teren-’, situată în municipiul C’luj-Napoca, str. Nădășel f.n., în suprafață totală de 300 mp., ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea de 5 euro/mp., pentru terenul în suprafață de 3000 mp., situat în municipiul C'luj-Napoca. str. Pata Rât f.n.

Art. 4. Schimbul de terenuri va fî perfectat după operarea în CF a documentațiilor de dezmembrare a celor două terenuri. Pentru terenul proprietatea S.C. STRICT PREST S.R.L., dezmembrarea va avea în vedere planul dc situație însușit de proprietari.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contcncios.

Nr. 197 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 197/2010

\ Raport de Evaluare Teren, Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n.          _________________________________________

RAPORT DE EVALUARE SIMPLIFICAT

A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE TIP „TEREN LIBER”

5

TIP DE VALOARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Tranzacționarea terenului (vânzare sau schimb teren)

DATA INSPECȚIEI TERENULUI

Inspecția a fost efectuată de către Cucereanu Minerva Ștefania la data de 04.05.2010

DATA EVALUĂRII

5 mai 2010

DATA RAPORTULUI DE EVALUARE

5 mai 2010

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA EVALUĂRII

1 EURO = 4,1492 LEI
NR. ÎNREGISTRARE

Nr. 96059/45/RE/2010

1

EVALUATOR

CUCEREANU MINERVA ȘTEEAN1A

Legitimație ANF.VAR

Nr. 12089/2009

Expert evaluator

Cucereanu Minerva Ștefania

Parafa

Nr. 12089-valabilă 2010

2

SOLICITANT

Direcția Patrimoniu Municipiului și Evidența Proprietății, Serviciul de Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Adresa

■      Orașul: CLUJ-NAPOCA

•         Strada Moților nr. 1-3

DESTINATARUL RAPORTULUI

Direcția Patrimoniu Municipiului și Evidența Proprietății, Serviciul de Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Utilizarea raportului: Informarea solicitantului asupra valorii de piață în vederea unui schimb de teren. Acesta este un document intern.

3

PROPRIETATEA

EVALUATĂ (conform inspecției)

TEREN (tip) intravilan (categoria de folosință: spațiu verde) tip acces: direct

suprafața: 300 mp

deschidere: 19.91 ml

regim juridic: considerat liber de sarcini

Proprietar

Statul român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Adresa proprietății

 • ■        Orașul: Cluj-Napoca

 • ■         Strada Nădășel f.n.

Condiții limitative deosebite

La cerere solicitantului, deși proprietatea este situată conform PUG în zona V, zona verde, valoarea este opinată în ipoteza că pe amplasment se poate construi un teren de sport, având avizele necesare.

4

DEC LA RA R EA VA I O R11

VALOAF

EA D

î PIAȚĂ

ESTIMATĂ A TERENULUI

62 238 lei, adică 207,46 lei/mp echivalent

15 000 euro adică 50euro/mp

*12089*

CUCEREANU MINERVA ȘTEFAN

6.

.  1 £ PRIVIND DREPTUL

1 PROPRIETATE

 • ■       DESCRIEREA TERENULUI conform documentației cadastrale: teren 300 mp, forma: dreptunghiulară. Dimensiuni: 19.92 ml x 15,06 ml

 • •   DIFEREN I E constatate cu ocazia inspecției: nu s-au efectuat măsurători

 • •    1 .ista actelor de proprietate

 • ■         Dreptul de proprietate: considerat deplin

 • ■         Cartea Funciară nr. 1473. localitatea Cluj-Napoca. județ Cluj

 • ■        Număr topografic : 7102/8/2

Extras parțial de Cartea Funciară: nr. 1473. ANCPI sector/ județ Cluj (ANEXA)

NȚIUNI 1: Situația privind tea Funciară

•       Nu sunt

NȚIUNI 2: Abateri/ oncordanțe de la înscrierea Cartea Funciară

in C.F. suprafața este de 583 stânjini (7859 mp), dar s-a făcut documentație de dezmembrare, depusă la OCPI. pentru 300 mp. cu nr. Topo 7102/8/2 (Conform schiței anexate)

7.     IE PRIVIND

LMENTAȚI \ 1ASTRALĂ

 • •         Suprafața înregistrată in documentația cadastrală/ documentația topo:

 • •       TEREN: S = 300 mp

în ANEXA ESTE PREZENTAI PLANUL DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

8.     . 1 IZAREA ACTUALĂ A

.ENULUI

Teren sport

9.

CRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

\ DE AMPLASARE

URBANĂ: mediana spre periferică

. .re import \nte de l: ație în apropiere

 • •        Auto:

str. Oașului

 • •        Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

\C I ERUL EDILITAR AL

iii

1 ipul zonei

 • •       Zona median - periferică a municipiului Cluj-Napoca. Zonă rezidențială, în zonă se află:

 • •        Rețea de transport în comun în apropiere, cu mijloace de transport suficiente

 • •        Unități comerciale în apropiere: magazine insuficiente, slab aprovizionate.

 • •       Unități de învățământ mediu

' ITĂȚI EDILI I ARE

 • •       Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • •        Rețea urbană de apă: existentă

 • •       Rețea urbană de gaze: existentă

 • •       Rețea urbană de canalizare: existentă

 • •       Rețea urbană de telefonie: existentă

.DULDE POLUARE

■ i ATIV (rezultat din va;ii sau informații ale ..norului, fără expertizare)

•       Grad mediu de poluare

'.Iii NT

•         Liniștit

CON    /.II: PRIVIND

AMI    MENIUL

Zona de referință în dezvoltare imobiliară redusă din lipsa terenurilor construibilc. amplasare nu foarte favorabilă. Dotări și rețele edilitare complete. Poluare medie. Ambient civilizat.

.1.REA1 TRENULUI

l-.NERAI ii

 • •        Amplasare : median - periferică

 • •       Suprafața: S 300 mp

 • •        Deschiderea la stradă: 19.92 ml

 • •         l ip drum acces: asfaltat, acces direct din stradă

 • •       Regim juridic pentru drum: public

CRIERE

Dimensiuni: 19,92 ml x 15.06 ml

Forma: dreptunghiulară (conform Plan de amplasament și delimitare anexat) Anexă

înclinare: teren plan

.. ,.' 111

Conform Regulamentului PUG. zona este încadrată în V - spații verzi. în acestă încadrare se pot construi terenuri de sport, terenuri de joacă.

WNERVA5W

11.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI Șl

SUBPIEȚEI

■         Piața terenurilor. Se constată pe piața imobiliară din întreaga țară o modificare a

evoluției prețurilor la imobile față de anii anteriori în sensul că dacă până acum am fost obișnuiți cu o creștere continuă, de la începutul anului 2008 acestea stagnează, iar la începutul ultimului trimestru al anului 2008 și până acum, odată ce s-au făcut simțite efectele crizei financiare, se constată o scădere continuă. Această evoluție a prețurilor este o consecință a diminuării cererii datorită accesării tot mai dificile a creditelor de către potențialii cumpărători.

NATURA ZONEI

•       Zona V (cf. PUG): zonă verde

 • ■         Din punct de vedere edilitar: zonă în stagnare din cauza lipsei terenurilor libere

 • ■        Din punct de vedere economic: zonă cu economie nu prea activă .

OFERTA DE TERENURI SIMILARE

Mică datorită blocajului de pe piața imobiliară produs de criza financiară mondială care are ca rezultat o diminuare continuă a prețurilor ceea ce face ca vânzătorii de proprietăți imobiliare să aștepte momente mai favorabile tranzacționării

CEREREA DE TERENURI SIMILARE

Mică datorită blocajului de pe piața imobiliară produs de criza financiară mondială care are ca rezultat accesarea tot mai dificilă a creditelor de către potențialii cumpărători.

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

BLOCAJ PE PIAȚA IMOBILIARĂ

PREȚURI ÎN ZONĂ

PENTRU TERENURI SIMILARE

 • • Minim: 40 EURO/mp

 • •      Maxim: 80 EURO/mp

CONCLUZII Șl TENDINȚE PRIVIND PIAȚA TERENURILOR

Tendința de stagnare a prețurilor, cererea este diminuată datorită blocajului de pe piața imobiliară, a accesării tot mai dificile a creditelor de către potențialii cumpărători.

■          Posibilitatea reducerii prețurilor.

 • 12. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în subcapitolele următoare ale lucrării.

Utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie:

=> permisibilă legal

=» posibilă fizic

=> fezabilă financiar

=» maxim productivă

în urma analizei celei mai bune utilizări, s-a ajuns la concluzia că utilizarea care poate să îndeplinească toate cele patru criterii este cea de teren sport, spațiu dejoacă sau parcări.

 • 13. EVALUARE

  segmentul de piață al proprietății.  REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAI

  STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA A OPTA. 2007

  • •         1VS l - Valoarea de piață - tip de valoare

  • •         1VS 2 - Tipuri de valoare diferite de valoarea de piață

  • •         IVS 3 - Raportarea evaluării

  • •         GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

  ALTE REGLEMENTĂRI

  Nu este cazul

13.1 Evaluarea prin metoda comparației vânzărilor

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor.

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR

62 238 lei, adică 207,46 lei/mp echivalent 15 000 euro adică 50 euro/mp

S-au făcut corecții pentru oferte, restricții, cea mai bună utilizare. Comparabilele sunt descrise în anexa Extrase privind preturile pe

x OKERfANll \ «INERVA SUfANIA

14.


! JEFIN1ȚII, IPOI EZE Șl CONDIȚII LIMITATIVE $1 ALTELE

 • 14.1 DE1 INIȚII

Valoarea de piață reprezintă suina estimată pentru care o proprietate va Ji schimbată, la data evaluării, intre un cumpărător decis și un vânzător hotărât, in:r-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, in care părțile implicate au acționai in cunoștință de cauză, prudent șiftră constrângere

 • 14.2 IPOTEZE Șl CONDIȚII LIMITATIVE:

 • 1.        Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către solicitant și au fost prezentate fără a se întreprinde verif, ări sau investigații suplimentare Dreptul de proprietate este considerat valabil și markentabil. Prezentul raport este întocmit la cererea clicii ilui și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea. în prealabil, a acordului scris al clien .lui. autorului evaluării și a evaluatorului Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și cc. .r care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezu ue în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport

 • 2.         Scopul evaluării fiind estimarea valorii de piață a proprietății subiect trebuie menționat că proprietatea este una cu piață limitată valoarea estimată fiind mai degrabă una cu piață specială

 • 3.           a evaluat terenul considerat liber fără a lua în considerare aportul diferitelor amenajări și dotări, construcții și nici costurile sau veniturile genei ate de acestea.

 • 4.           uprafețelc luate în calcul au fost determinate pe baza planurilor și documentelor puse la dispoziție de către solicitant.

 • 5.           iicc alocare de valori pe componente este valabilă numai in cazul utilizării prezentate în raport Valori separat alocate nu trebuie folosite în lega: â cu o altă evaluare și sunt invalide dacă sunt tist fel utilizate

6           valuatorul. prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere in continuare consultanța sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea

în el. siiunc

 • 7.           .'ici prezentul raport nici părți ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizale tăi., ordul prealabil al evaluatorului.

 • 8.           valuatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care Ic-a avut la dispoziție existând posibilitatea existenței și a altor informații dc cu . evaluatorul nu avea cunoștință.

 • 9.           aportul dc evaluare iși păstrează valabilitatea numai in situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, râma emodificate în raport cu cele existente la data evaluării

 • 10.          valuatorul nu este responsabil aentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asti| acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evai.. .orul presupune că titlul dc proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și acea nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea ii iară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află in posesie legală (titlul de proprietate este valabil)

 • 11.         e presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regi icntele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată

 • 12.         oprietatea nu a fost expert iztită detaliat Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este rc o .i pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea în cazul in care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) ace vor avea prioritate

 • 13.        ■ică nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără

a se    i(a doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme dc funcționare, fundația, etc.), sau asupra

c.      lor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase,

subsi (clor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății Se presupune că nu există astfel dc condiții, dacă ele nu au fost observate, la <1    inspecției sau nu au devenit vizibile in perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport

nu     uie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau

caii   .ea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite in privința stării in care se află proprietatea și nu este responsabil

p existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice dc testare necesare descoperirii lor.

 • 14.           aluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și ev iul consideră că acestea sunt adevărate și corecte Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de tei., |i.

 • 15.           nținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor pi ie de Standardele Internaționale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unei autorități judiciare.

 • 16.            luatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport. în scopul utilizării precizate de către cl in scopul precizat in raport

 • 17.           nsimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare

p       .portului de evaluare să poată fi utilizată. în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului, sau a altor destinatari ai evaluării care

ai        ecizați în raport Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi

n t sau transmis unei terțe părți, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, v        au alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu

ai ură cu valoarea dc asigurare

18.


19.


.zentul raport de evaluare esle un raport tipizat in cadrul Serv iciulm de Evidență a Proprietății. Consiliul Local Cluj-Napoca.

umentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele privind valoarea sunt

valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele și considerentele prezentului raport: valoarea este una globală conform tranzacțiilor încheiate pe piață, având ca vânzători persoane fizice - majoritatea participanților pe această piață;

prețul de vânzare se va putea situa sub sau peste această valoare in funcție de raportul cerere/ofolă valabilțț^âhfatfrâtiiacției; valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu;                                       Ițz                          /A valoarea reprezintă o predicile asupra unei valori; valoarea este subiectivă;

evaluarea este o opinie asupra unei valori

20. Acesta este un raport de evaluare tipizat in cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și simplificat.

 • 14.3 ALTE PRECIZĂRI

Datorită condițiilor speciale privind terenul (în ceea ce privește zona de amplasament conform regulamentului PUG), evaluatorul a considerat că singura metodă aplicabilă în acest caz este metoda prin comparația vânzărilor.

14.4. SURSE DE INFORMARE

Prețurile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

Piața de la A la Z

Agenții [mobiliare

Baza de date a evaluatorului

 • 15. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pc care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator. îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 16. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1.   Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății.

 • 2.   Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3.   Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici (evaluator intern).

 • 4.  Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5.   Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport. în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6.  Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 17. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII DE PIAȚĂ SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI). A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI. OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ


VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODĂ


62 238 lei, adică 207,46 lei/mp echivalent 15 000 euro adică 50 euro/mp


ANEXA

ANEXA

ANEXA


Determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății Plan de amplasament și delimitare a imobilului

ANEXE

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor

Elementul de COMPARAȚIE

Proprietatea subiect

Col

Co 2

Co 3

Teren situat in

str. Pomet

B-dul Muncii

str. Iasomiei

Iris. str. Nadasel

data

4ay-1'

May-10

May-10

mp

600

750

observații

0

PREȚ VÂNZARE

€ 43

€ 60

€ 85

Prețul de Vânzare (EUR/mp)

€ 43

€ 60

€ 85

1

DREPTUL DE PROPRIETATE

Drepturi de proprietate transmise

liber

liber

liber

liber

Corecție pentru Drepturi de propriet

ite

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

Preț corectat (EUR/mp)

€ 43.00

€ 60.00

€ 85.00

2

RESTRICȚII LEGALE

Restricții legale

zona verde V

fara

fara

fara

Corecție pentru Restricții legale

-€4.00

-€ 6.00

-€ 8.50

’reț corectat (EUR/mp)

€ 39.00

€ 54.00

€ 76.50

3

ONDIȚII DE FINANȚARE

Condiții de finanțare

cash

cash

cash

cash

Corecție pentru finanțare

€ 0 00

€ 0.00

€0.00

Preț corectat (EUR/mp)

€ 39.00

€ 54.00

€ 76.50

4

ONDIȚII DE VÂNZARE

Condiții de vânzare

normal

oferta

oferta

oferta

Corecție pentru condiții de vânzare

-€ 8

-€ 6.00

-€ 17.00

’reț corectat (EUR/mp)

€ 31

€ 48

€ 60

5

ONDIȚII DE PIAȚA

□ndiții ale pieței

Corecție pentru condiții ale pieței ’reț corectat (EUR/mp)

0.0%

€ 0.00

€ 31.00

0.0%

€ 0.00

€48.00

0.0%

€ 0.00

€ 59.50

6

OCALIZARE

ocalizare

orecție pentru localizare

ormâ, raport dimensiuni, construib orecție pentru formă și dimensiuni eț corectat (EUR/mp)

e.amenajari

0.0%

€ 0 00

0.0%

€ 0.00

€ 31.00

0.0%

€ 0.00

0.0%

€ 0.00

€ 48.00

0.0%

€ 0.00

0.0%

€ 0 00

€ 59.50

7

ARACTERISTICI FIZICE

egim înălțime-diferențâ procentua orecție pentru regim de înălțime eț corectat (EUR/mp)

p

-3%

€ 0.93

€ 30 07

-3%

-€ 1.44

€ 46.56

-6%

•€ 3.57

€ 55.93

8

IILITĂȚI DISPONIBILE

Rilittăți disponibile

orecție pentru utilități disponibile eț corectat (EUR/mp)

€ 0 00 € 30.07

€ 0.00

€ 46.56

€ 0.00

€ 55.93

9

1NAREA

j narea

orecție pentru zonare eț corectat (El. ip)

mai slaba

20.0%

€ 6.01

36 €

mai slaba

20.0%

€ 9.31

56 €

similara

0.0%

€ 0.00

56 €

10

iA MAI BUNA l. . UZARE

ea mai bună utiii/are

teren sport

rezidențial

rezidențial

rezidențial

erecție pentru Cea mai bună utilizz eț corectat (m 'ei)

re

10.0%

€ 3.61

€ 32.48

-10.0%

-€ 5.59

€ 50.28

-10.0%

-€ 5.60

€ 50.33

Preț corect t (EUR/mp)

30 €

50 €

50 €

Corecție . : .lâ netă

(absolut)

(procentual)

€ 10.52

■24%

€ 9.72

-16%

-€ 34.67

-41%

Corecției alâ brută

(absolut) (procentual)

€ 22.55

52.45%

€ 28.34

47.23%

€ 34.67

40.79%


.12089®

CUCERIANU

MINtRVAS’dfANlA P\

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

Persoana fizica vând teren intravilan cil destinație construcții, in Iris, iasomiei, suprafața 750 mp, front de 23 m, carte funciara, certificat de urbanism. Utilitățile includ : curent, apa, gaz. Preț 85 EUR, negociabil preț pe mp.

Preț: 85.00 EUR Conversie efectuata la cursul BNR din 05/05/2010

(Pentru valoarea in alte valute, țineți mouse-ul deasupra prețului.)

Județ:

Cluj

Vizualizat:

173

Oraș:

Cluj-Napoca

Modificat:

0

Email:

moldaurel «/personal, ro

Comentarii:

0

Telefon:

0720087713

Data:

29-04-2010. 11:56

vând teren

Persoana fizica vând teren extravilan cu destinație construcții, in Iris, suprafața 540 mp. front de 19 m, carte funciara. Utilitățile includ : curent la 80 de m. Preț 19000 EUR/parcela. negociabil.

Preț: 19000.00 EUR Conversie efectuata la cursul BNR din 05/05/2010

(Pentru valoarea in alte valute, tinet: mouse-ul deasupra prețului.)

Județ:

Cluj

Vizualizat:

166

Oraș:

Cluj-Napoca

Modificat:

0

Email:

ani@vahoo.com

Comentarii:

0

Telefon:

0744428034

Data:

29-04-2010. II

:I8

vind teren

Persoana fizica vând teren intravilan cu destinație construcții, in Iris, bulevardu munci in spate la facultatea de mecanica, suprafața 600 mp, front de 28 m, carte funciara. Utilitățile includ : curent, apa, gaz, canalizare. Preț 60 EUR,

negociabil preț pe mp. Tel 0744987859 Județ: Cluj

Oraș: Cluj-Napoca

Email: ruscristian22@vahoo.com

Telefon: 0744987859

Vizualizat: 233 Modificat: 0 Comentarii: 0

Data: 26-04-2010. 08:34

VÂND TEREN

Persoana fizica vând teren intravilan cu destinație construcții, in Iris. ODOBESTI, suprafața 750 mp, front de 15 m, carte funciara. Utilitățile includ. I’ret 58000 EUR.

Județ: Cluj

Oraș: Cluj-Napoca

Email:

Telefon: 0729038184


Vizualizat: 207

Modificat: 0

Comentarii: 0

Data: 26-04-2010. 11:50


vând teren construcții.5oo mp langa real

Persoana fizica vând teren intravilan cu destinație construcții, in Iris. str. Pariatelor, suprafața 500 mp, front de 15 m, carte funciara. Utilitățile includ. Preț 60 EUR. negociabil preț pe mp.

Preț: 60.00 EUR Conversie efectuata la cursul BNR din 05/05/2010

(Pentru valoarea in alte valute, țineți mouse-ul deasupra prețului.)

Județ:

Cluj

Vizualizat:

294

Oraș:

Cluj-Napoca

Modificat:

0

Email:

Comentarii:

0

Telefon:

0748403216

Data:

20-04-2010. 17:22vând teren construcții preț acceptabil

Persoana fizica vând teren intravilan cu destinație construcții, in Iris, iasomiei, suprafața 800 mp, front de 14 m, certificat dc urbanism. Utilitatilc includ : curent, apa. gaz. canalizare. Preț 80 EUR. negociabil preț pe mp.

Preț: 80.00 EUR Conversie efectuata la cursul BNR din 05/05/2010

(Pentru valoarea in alte valute, țineți mouse-ul deasupra prețului /

Județ:

Cluj

Vizualizat:

290

Oraș:

Cluj-Napoca

Modificat:

0

Email:

moldaurcl(«!personal.ro

Comentarii:

0

Telefon:

0720087713

Data:

12-04-2010. 10:15

teren

Persoana fizica vând teren intravilan cu destinație construcții, in Iris. str. Oașului, suprafața 462 mp. front de 34 ml, drum de servitute de 238mp, total 70c. p, toate utilitățile, panorama, orientare sudica, zona dc vile, pentru construcție. Carte funciara.Pret 35000 EUR.

Preț: 35000.00 EUR Conversie efectuata la cursul BNR din 05/05/2010

(Pentru valoarea ii lle valute, țineți mouse-ul deasupra prețului)

Județ:

Cluj

Vizualizat:

355

Oraș:

Cluj-N’apoca

Modificat:

0

Email:

dana bcreschi.'wb ahoo.com

Comentarii:

0

Telefon:

0741290615

Data:

09-04-2010. 12:41

Wclt vinde teren in Iris. zona[...|

Welt vinde teren in Iris, zona Pometului, 500 mp. CE. bun c-tie casa, toate utilit., 50 EUR/mp. Inf.la: 21 Decembrie 24.

Județ:

Cluj

Vizualizat:

59

Oraș:

Cluj-'..

.,'oca

Modificat:

0

Email:

0264-.

)519

Comentarii:

0

Telefon:

0752-2.

! 1366

Data:

04-05-2010. 08:25

0727-.'

.815

Regal vinde teren, zona Pomet, parcelef... ]

Regal vinde tei vii, zona Pomet, parcele de 540 mp, front 18 ml. casa in c-tie langa teren, orientare S, 43 EUR/mp, neg.

Județ:

Cluj

Vizualizat:

59

Oraș:

Cluj-N.poca

Modificat:

0

Email:

Comentarii:

0

0264-. >839

Telefon:

074 l-o 183

Data:

04-05-2010. 08:2