Hotărârea nr. 196/2010

Hotărârea 196/2010 - Retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare a RADP Cluj-Napoca asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și trecerea acestora din domeniul public al municipiului în cel privat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a RADP Cluj-Napoca asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și trecerea acestora din domeniul public al municipiului în ccl privat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 96429 din 05.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune privind retragerea dreptului de administrare a RADP Cluj-Napoca asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și trecerea acestora din domeniul public al municipiului în cel privat;

Reținând prevederile Ordonanței nr. 112/2000 și a Legii nr. 113/1998 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca asupra unor imobile după cum urmează:

Grup sanitar public situat pe str. A. Vlaicu-Expo Transilvania;

Grup sanitar public situat pe str. Unirii (fostă Henri Coandă);

  • -      Grup sanitar public situat pe Aleea Scărilor-Cetățuie;

Teren WC public str. Unirii (fostă Henri Coandă) cu suprafața de 66,11 mp;

  • -     Teren WC public str. Cetățuie cu suprafața de 66,11 mp;

Teren WC public str. A. Vlaicu-Autogară cu suprafața de 55,9 mp.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniului public al municipiul Cluj-Napoca în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a următoarelor imobile :

Grup sanitar public situat pe str. A. Vlaicu-Expo Transilvania - aflat în inventarul domeniului public la poziția nr. 2101;

Grup sanitar public situat pe str. Unirii (fostă Henri Coandă) - aflat în inventarul domeniului public la poziția nr. 2102;

Grup sanitar public situat pe Aleea Scărilor - Cetățuie - aliat în inventarul domeniului public la poziția nr. 2104.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția economică. R.A.D.P. Cluj-Napoca și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 196 din 11 mai 2010

(1 lotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)