Hotărârea nr. 194/2010

Hotărârea 194/2010 - Completarea Hotărârii nr. 6/2003 (acordarea de reduceri şi gratuităţi pentru unele categorii de persoane pentru transportul în comun), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 429/2003.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OTÂ R Â R E privind completarea Hotărârii nr. 6/2003 (acordarea de reduceri și gratuități pentru unele categorii de persoane pentru transportul în comun), astfel cum a fost modificată prin 1 lotărârea nr. 429 2003

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 6/2003 (acordarea de reduceri și gratuități pentru unele categorii de persoane pentru transportul în comun), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 429/2003 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluta Gustica, Chira Manuel. ('soma Botond. El Hayes Arthur Roland, Elorea loan Horea, Gliga Elorin-Valentin, Irsay Miklos. I.âszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtâr, Mândru Brindusa Alina. Moisin Radu Marin. Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu. Pop loan. Popa Adrian. Popa l.iviu, Ratiu Radu Elorin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula. Suciu Marcelus Lucian. Șurubaru Gheorghe, Tomos Constantin loan și Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 96.423 din 05.05.2010 al Direcției de Asistență Socială prin care se propune completarea Hotărârii nr. 6/2003 (acordarea de reduceri și gratuități pentru unele categorii de persoane pentru transportul în comun), astfel cum a fost modificată prin I lotărârea nr. 429/2003;

Reținând prevederile Legii nr. 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale I I.G. nr. 309/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă completarea art. 2 al Hotărârii nr. 6/2003, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 429/2003, cu un nou punct care va avea următorul conținut: „Elevii orfani sau proveniți din casele de copii, care urmează formele de învățământ preuniversilar de stat, finanțate de la bugetul local - toate liniile".

ART. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca

Președinte de ședință. Adrian Popa

Contrasemnează:

Secretarul municipiului. .Ir. Aurora Țărmure

Nr. 194 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)