Hotărârea nr. 193/2010

Hotărârea 193/2010 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădăşel fn.


( OXSII II I I .<)< \l \L Ml X |( ll’ll l.l I ( I I J-X \I’(H \

HOTAR \RE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul ( luj-Xapoca. str. Xădașcl f.n.

Consiliul local a) municipiului Cluj-Xapoca întrunii in ședință ordinară.

I xaminând proiectul dc hotărâre privind însușirea documentației topo-cadaslralc dc dezlipire a imohilulului situat in municipiul ( luj-Xapoca. str. Xâdâșel In. - proiect din inițiativa primarului:

Xnali/ând Referatul nr. 5MO9 16.o?.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației topo-caduslralu dc dezlipire a imohilulului situai in municipiul (. luj-Xapoca. str. Xâdâșel l.n :

Reținând prevederile Ordinului nr. 634 200b. ale l egii cadastrului șt publicității imobiliare nr. 7 1096 și ale Legii nr. 213 Î09X privind plopiieialea publica și regimul juridic al acesteia.

Văzând av izul comisiei dc specialitate:

Potrivii dîspozitiunilor ari 36 al. 1 Iii. "c". al. 5 Iii. "b". 39 al. I și 45 din l.cgca nr. 215 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

IIOI ÂRÂ.Ș I L:

\rt 1. Se aprobă dezlipirea imobilulu situat în municipiul (. luj-Xapoca. sir. Xâdâșel f.n.. înscris în CI nr 1473 Cluj-Xapoca. in suprafață dc 7X52 mp., cu nr. topo. 7102 X. categoria dc folosință teren pentru strada Xâdâșel. intabulat in favoarea Orașului Cluj. astfel

parcela cu nr. topo nou 7102 X I. in suprafață dc 7552 mp., categoria dc folosință teren pentru strada Xădășcl. va fi rcînscrisă in ( I- nr. 147" Clui-Xapoca. in favoarea Municipiului Cluj-Xapoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

parcela cu nr topo nou 7'.02 X 2. în suprafață dc 300 mp., categoria dc folosință teren, va li înscrisă in ( I nou Cluj-X.ipoca. in favoarea Municipiului ( luj-Xapoca și adniinisUarca Consiliului loca! al municipiului Cluj-Xapoca.

,\rl. 2 Se însușește documentația topi-cadastrală de dezlipire întocmită dc inginci cadasiru Buzca I ugcn-Cosmin. ce >c constituie in anexa care face parte inicgrantă din prezenta hotărâre.

.\rt._3. ( u îndeplinirea prevederi.or hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Contrasemnează:

Secretarul municipiului.

.Ir. \urofn farmurc

Xr 193 din I I mai 2010

11 lotărârca a fost adoptată cu 25 voturi)

AM \ \ I A IIP TÂRÂRI-A \R. I<B.2O1O

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR NĂDĂȘEL, F N.

MUN CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

C F NR 1473

NR TOPO. 7102/8

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P F A Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare Seria CJ Nr 187. Categoria B C

Str Lazăr Gheorghe. nr 9. ap 14. mun. Cluj-Napoca. Telefon 0741/152064

CLUJ-NAPOCA MAI 2010

Bl 5 I? 20 IO

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

» »

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag

Conținutul documentației

1 pag

Memoriul tehnic

1 pag

C F. 1473 Cluj-Napoca

1 pag

Tabel de mișcare a parcelelor

1 pag

PARTEA DESENATĂ:

Plan de încadrare în zonă

planșa 1

Plan de situație conform C.F

planșa 2

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

cu propunerea de dezlipire

planșa 3

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

2 planșe

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire teren lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidența la nr. 8/2010

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al nuin Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu. cu sediul în mun Cluj - Napoca, str Moților nr 1-3. jud Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin. P F A str Lazăr Gheorghe nr 9. ap 14 mun Cluj-Napoca. certificat de autorizare Sena CJ. Nr 187, Categoria B, C

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat in mun Cluj - Napoca, str Nădâșel. f n , având ca suprafață măsurată 7852 mp

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire teren

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun Cluj -Napoca, str Nădâșel. f.n., între vecinii la

 • - Nord - Proprietăți private

 • - Est - Valea Chintăului,

 • - Sud -Mun Cluj-Napoca

 • - Vest - Mun. Cluj-Napoca

 • 7. Situația juridica a imobilului în Cartea Funciara: în prezent imobilul este intabulat pe mun Cluj-Napoca. în C.F. nr 1473 Cluj-Napoca, nr. topo 7102/8. având suprafața de 7852mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în două imobile, imobilul cu nr. topo 7102/8/1, cu suprafața de 7552mp și imobilul cu nr topo 7102/8/2, cu suprafața de 300mp. care se vor înscrie în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA, in administrarea Consiliului local al mun Cluj-Napoca, conform tabelului de mișcare anexat

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificăm punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi) Din punctul de stație 2 cu viză pe punctul 1 cu ajutorul telemetrului electro-optic. s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului Coordonatele punctelor au fost determinate in sistemul de proiecție Stereografic 1970. iar cotele în sistemul Marea Neagra 1975

b. Lucrări dc birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic:

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor.

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Mai 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin*1 •—

■,z°

<j

-- 3 •H t*>

~ c.

1

1

St.pr.ifd(3

I Miidstralâ in ju:;j, _• k’ ÎGCO :îăni.-.i □

ÎS 0 i â

H£l* r

I rliniifli

I     °

■ tâoO'

W?-

7^-6-

-/J^-

fi m-rzy.

■fffa.

71*2/3.

f&l&M/zs7«v/x2^

•*</£

' •

iftz

riezlf

S&L&u AUM-flU't

7

.yfJ.

J’.&l-tM/                         ^/»vt<tzz Zzx./''

■frt'r

?/o/fii

£>«w              ----

i

2/f:

.

f.

•'

tâi/i

.■£ Un.'            ,-i/j’. t££-1~l.t-4_Ă-L+'>’.

- i

■“ J

r - -?/2r-£<V  'IABEL CI MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR

1)1 SCRIF Kl \

IMOBILI LI 1

( . 1.

[ (Al). | IOPO.

MP


PROPRIETARI


SITUAI IA ACTUALA-CONFORM CI.


147» Clni Napoca

7102-X

7X52

( 1 IUL’.

5X3 stj)

Icrcn pcniiu sil

Nadă șei


Drept de proprietate, in favoarea:

ORAȘUI I I CLI .I


NOU

Cluj-Nupoca

NOU

Cluj

Napoca


7I02/X/I

7102/8/2

7552

300


Ic re ii


lcren


Drept de proprietate. în favoarea:

Ml NICIPIl I CLUJ-NAPOC’A în administrarea CONSILIULUI LO( AL AL MUN. CLUJ - NAPOCA


I ntocinit:

ing. Buz.ea Eugen-( osmin
PROPRIETAR. MUN CLUJ-NAPOCA


Plan de


situație conform


C.F.PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE


Searo *. ’COC

*if CO<3CS‘.’C<      ,

SuP’dctc "’asurcto

*5rr»C "'ath - j

Sf’ Nonc^ei f r.

Ccrteo FunciOfO n»

uat !


ABE.                   Ai.

Silusba actuale

—   ——

SiUQt 3 » !M’e

(too.nte de de: pirei

ia.d-s deziis •*

K. ț ?ț i Suprafotc

Coteqwo

. | Les;' e-ea T'cti ■j .

V CCi|S

fisidc

Ca‘.«95'.c

Lt>;' ft: t    » j

i ("V)

:♦ ’oiwtcl

1

m *o>î»n!c|

• 7852

Cc    "ere- p*'Vj     Mtcasc

*552

J

Cc    '         Tf'ft

’ -------------1-------------------------------1---------------------------------------------------------------------

Ci              ’e'<<

’cte' : 7852


’ ’ *33

:5e9I>0 167

5389'fi .’?•

13?

393945 03 ’

588934 A00

239

39 3964 35'

5*8910 6*5

238

393976 74?

'•M914 J86

236

393591 ’ 38

58891 7 782

235

J94V-' 84 5

‘MIM 34*

23*

39*521 736

588926 22C

233

'9*035 5*9

38*930 1C3

231          39*348.399

MMM5»

2 30

354C.fi 0C7

588935 9*9

229

394075 838

5889*3 796

?2â

594C93 9C7

5689*6 091

223

39«,O2.6”

•,!>e9*5 794

2’7

394’71 605

588909. '97

-.77

39*’f9 W

58895* 990

301

**4*9* 482

3CS94 .' 9CC

305

393999 21 ’

58689* *20

30*

39359* 765

‘-59C8 668

303

3939?5 58!

5889C’ 6”

336

1939’J -!?

59S883’67

332

1

. ......
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Sco'o ‘ ’COC

Mf rs-cail'o

Supra'aia rni,s_-o'.o                         *4<e»o -cc u-'a

7>Mr»a

Caftea curi«>ora n"

|       cr nou                           CLUv-*A^OCA

i ptz* referitoare i.i mtf.\

Mr Ccteqo’.o o* •                        Vcifto/e s«

ps’ce'o       fplovMc             ."Tip           .'naoxdore

1            "e        '      >552   ______                      pa-tip

-J1_______________________î__._______________________L

lotoi

a daif. referitoarei < < mwn i >:

Swpratate e&MVuiîo o is i/ofo0ra dt         e

cc<i«r j            {'”pj                          i t

Toto: !

4-PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Sccro ’ 200

Nr. CJSOt'O1

Suprstato ~,j5u*ata

M'fM -nr&iu".

3GQTP

5!' t.dS3W . 1 '■

Corteo •'•rco'c «v •             reu                 I                :.j -•<At*3C*