Hotărârea nr. 191/2010

Hotărârea 191/2010 - Revocarea Hotărârii nr. 492/2008 (aprobarea listei cuprinzând solicitanţii declaraţi eligibili pentru acordarea subvenţiei prevăzute în Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O TÂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr. 492/2008 (aprobarea listei cuprinzând solicitanții declarați eligibili pentru acordarea subvenției prevăzute în Programul național de sprijinire a construirii dc locuințe proprietate personală)

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 492/2008 (aprobarea listei cuprinzând solicitanții declarați eligibili pentru acordarea subvenției prevăzute în Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală)- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase, Marcelus Lucian Suciu și Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 94495 din 04.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 492/2008 (aprobarea listei cuprinzând solicitanții declarați eligibili pentru acordarea subvenției prevăzute în Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală);

Reținând prevederile Ordinului nr. 166/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a programului național privind sprijinirea construcției dc locuințe proprietate personală, modificat prin Ordinul nr. 697/2008, ale O.U.G. 51/2006, modificată prin Legea nr. 12/2007, ale O.U.G. nr. 7/2007 și ale O.U.G. nr. 215/2008, precum și prevederile art. 1 al. 6 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

H O TÂRĂȘTE:

ART.l. Se revocă Hotărârea nr. 492/2008 (aprobarea listei cuprinzând solicitanții declarați eligibili pentru acordarea subvenției prevăzute în Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală).

ART 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

PREȘEDINTE 6'e ȘEDINȚĂ, Adrian Pppa a— Contrasemnează:

Nr. 191 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)



Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tjarmure

"y7