Hotărârea nr. 190/2010

Hotărârea 190/2010 - Aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de funeționare a Asoeiației de Dezvoltare Intereomunitară ECO METROPOLITAN Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intereomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93238/45/03.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intereomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj;

Reținând prevederile art. 11, 12 și 36 alin. 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 26/2000 cu privire ia asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intereomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice, ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intereomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin Hotărârea nr. 252/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă cotizația pentru anul 2010 a Consiliului local al municipiului C'luj-Napoca la susținerea activităților Asociației de Dezvoltare Intereomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj. în cuantum de 0,15 lei/locuitor, cotizație care va fi vărsată în contul Asociației până la data de 30 iunie 2010.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Cluj-Napoca în A.G.A.. domnul Sorin Apostu, Primar al municipiului Cluj-Napoca sau, în lipsa acestuia, domnul Lâszlo Attila sau domnul Radu-Marin Moisin, viceprimari ai municipiului Cluj-Napoca, să participe la ședințele A.G.A. și să voteze favorabil pentru aprobarea cotizației anuale.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică. Direcția tehnică și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Cluj și Instituției Prefectului Județului Cluj.

Nr. 190 din 11 mai 2010

(I Iotărârca a fost adoptată cu 25 voturi)