Hotărârea nr. 19/2010

Hotărârea 19/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 451/2001 (privind indexarea taxelor locale care se derulează prin Direcţia tehnică).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 451/2001 (indexarea taxelor locale care se derulează prin Direcția tehnică)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 451/ 2001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12221 din 19.01/2010 al Direcției tehnice prin care se propune perioada de colectare și majorarea taxelor speciale pentru serviciile de distribuire a apei potabile, de colectare și epurare a apelor uzate și taxa specială de salubritate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 451/2001. astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 245/2005, Hotărârea nr. 18/2005 si Hotărârea nr. 807/2005. privind taxa specială pentru serviciile de distribuire a apei potabile, de colectare și epurare a apelor uzate și taxa specială de salubritate - perioada de colectare și majorarea taxelor speciale - după cum urmează:

Taxa specială de apă - prelungirea colectării, până la 31.12.2010;

  • - 0.072 lei /mc. pentru persoanele fizice și instituțiile publice;

  • - 0.12 lei /mc, pentru persoanele juridice;

Taxa specială de salubritate - prelungirea colectării până la încheierea contractului de concesionare a serviciului de salubrizare menajeră, dar nu mai târziu de 31.12.2010:

  • - 0.06 lei/persoană/lună, pentru persoanele fizice;

  • - 0.06 lei/angajat/lună, pentru persoanele juridice.

Art. II- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Apă Someș, Direcția economică, Direcția tehnică și societățile care prestează serviciul de salubrizare menajeră.


Nr. 19 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea fost adoptată cu 25 voturi)