Hotărârea nr. 189/2010

Hotărârea 189/2010 - Aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport, în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OTĂ RÂ R E

privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Tineret și Sport, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Tineret și Sport. în proprietatea publică a municipiului C'luj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93600/45/03.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Tineret și Sport. în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II OTĂ R ĂȘ TE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Lucian Blaga nr. 1-3, înscris în CF nr. 143906 Cluj-Napoca, identificat prin nr. topo. 842/2, 843/2, 886/2. 883/2, 884. 885. 886/2 și 887/2, din domeniul public al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Tineret și Sport. în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția tehnică și Serviciul juridic contencios.

Nr. 189 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)