Hotărârea nr. 187/2010

Hotărârea 187/2010 - Prelungirea duratei de închiriere pentru „locuinţă de serviciu”, situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32 ap. 16.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32, ap. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32, ap. 16 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Sandu Mihai. Popa Liviu, Suciu Marcelus Lucian, Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 77435 din 13.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere pentru “locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32. ap. 16. pentru d-na. LASLO VICTORIȚA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru “locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32, ap. 16. pentru d-na. LASLO VICTORIȚA, până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996. republicată.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 187 din 11 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)