Hotărârea nr. 185/2010

Hotărârea 185/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 306/2009 (modificarea şi completarea Hotărârii nr. 434/2005 şi a Hotărârii nr. 277/2004 – asocierea cu SC PARCUL DISTRACTIV FÃRCAŞ SRL).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 306/ 2009

(modificarea și completarea Hotărârii nr. 434/ 2005 și a Hotărârii nr. 277/ 2004

- asocierea cu S.C. Parcul Distractiv Fărcaș S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 306/ 2009 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78421/ 451.2/ 14.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 306/ 2010, în sensul suplimentării suprafeței de teren care face obiectul asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Parcul Distractiv Fărcaș S.R.L., cu 100 mp. (de la 700 mp. la 800 mp.);

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. I al Hotărârii nr. 306/ 2009, în sensul suplimentării suprafeței de teren care face obiectul asocierii, cu 100 mp. (de la 700 mp. la 800 mp.).

Art. II. Se modifică art. II al Hotărârii nr. 306/ 2009, după cum urmează:

,,a) Să achite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca suma de 600 lei indexabilă/ lună, până în data de 25 a lunii curente.”

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 185 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)