Hotărârea nr. 184/2010

Hotărârea 184/2010 - Prelungirea unor contracte de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea loan Elorea. Nicoleta Niculescu, Csoma Botond, loan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 92950 din 03.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 31.07.2010. respectiv 31.12.2010 de la data expirării.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 184 din 11 mai 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca                Anexă la Hotărârea nr.184/2010

Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății

I.       Lista spațiilor revendicate a căror prelungire a fost aprobată

Nr. crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr. 238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Chiorean Emil

str. Fortăreței nr. 6

32,15

1.134,48

12.12.2009

31.12.2010

2.

Marosan Andrei

str. R Ferdinand nr. 1

7,84

87,25

12.12.2009

31.12.2010

II. Lista spațiilor nerevendicate a căror prelungire a fost aprobată

Nr. Crt..

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform U.C.L. nr. 238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Partidul Popular Democrat

b-dul 21 Decembrie

1989 nr. 108

35,22

27,33

31.12.2009

31.07.2010

2.

Filip Ioan

str. Târnavelor nr. 8

31,87

184,75

31.01.2010

31.12.2010