Hotărârea nr. 183/2010

Hotărârea 183/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru rectificarea suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 106.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind însușirea documentației tehnice pentru rectificarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru rectificarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93603/03.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru rectificarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la cărțile funciare, ale Ordinului nr. 134/2009 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară și ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1. Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 265724 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1431 Cluj, cu nr. topo 4799/1/1. de la 13647 mp., la 13923 mp., suprafața reală rezultată în urma măsurătorilor topografice.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru rectificarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, întocmită de inginer Buzea Eugen Cosmin, ce se constituie în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 183 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 183/2010

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU RECTIFICAREA SUPRAFEȚEI IMOBILULUI

ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

B-DUL21 DECEMBRIE 1989, NR. 106 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

C.F. NR. 265724 (1431) CLUJ

NR. TOPO. 4799/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca.

Telefon: 0741/152064

B.E. 5


/12/2010


CLUJ-NAPOCA MAI 2010CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

5                                                                                         ’

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului                                                   1 pag.

 • ■ Conținutul documentației                                      1 pag.

 • ■  Memoriul tehnic                                              1 pag.

 • ■ C.F. 265724(1431) Cluj-Napoca                            4 pag.

 • ■ Proces verbal de vecinătate                                 1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

Plan de încadrare în zonă

Plan de amplasament și delimitare al corpului de proprietate


planșa 1

planșa 2


MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru rectificarea suprafeței imobilului în Cartea Funciară, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 7/2010.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3. jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106, având ca suprafață măsurată 13.923mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate rectificarea suprafeței imobilului în Cartea Funciară.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106, între vecinii la.

 • - Nord - B-dul 21 Decembrie 1989,

 • - Est - Statul român,

 • - Sud - Str. Năvodari,

 • - Vest - S.C. Vel Pitar S.R.L., Inspectoratul județean de Jandarmi Cluj,

S C. Omniconstruct S.A..

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe Municipiul Cluj-Napoca în C.F. nr. 265724 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1431) Cluj-Napoca, cu nr. topo. 4799/1/1, având suprafața de 13.647mp. Conform prezentei documentații se propune rectificarea suprafeței de la 13.647mp la 13.923mp suprafața din măsurători.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctul de stație 1 cu viză pe punctul 2, s-au transmis punctele de stație 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Din punctele de stație cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost întocmit planul de amplasament și delimitare al corpului de prorpietate;

 • - a fost întocmit tabelul cu mișcarea parcelelor.

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Mai 2010

Cluj - Napoca
Avr pi

UIM I* N \T!IA Ai , ri • s t t, i : » <    ■ :


Nr. cerere

31118

Ziua

15

Luna

03

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 265724 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431 )


TEREN
Adresa: Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

EBS

U           '           { ■ ■ ■■■                                                             - ’’

1 Al

Top: 4799/ 1/ 1

13647

CONSTRUCȚII

Al.l

CAD: CI

Top: 4799/ 1/ 1-C1

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Cazarma Avram Iancu Pavilionul , A- Casă din cărămidă, acoperită cu țiglă cu 8camere și dependințe I

A1.2

CAD: C2

Top: 4799/ 1/ 1-C2

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul B-Casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 3camere, 9ateliere, 2magazii și dependințe

A1.3

CAD: C3

Top: 4799/ 1/ 1-C3

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul C-casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu llcamere, 2ateliere, lmagazie și dependințe

A1.4

CAD: C4

Top: 4799/ 1/ 1-C4

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul D-casă din cărămidă, acoperită cu țiglă cu 3camere și dependințe

Al.5

CAD: C5

Top: 4799/ 1/ 1-C5

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul E-casă cu 3etaje, din cărămidă, acoperită cu țiglă, la parter cu 9 camere. Ibucătărie, 4mac-‘     -pendinte

la etaj I-llcamere, ibucătărie, 4magazii, dependințe, la etaj II-6camere, 5magazii, dependințe, la etaj III-10 camere, Ibucătărie, lmagazie, dependințe

Al.6

CAD: C6

Top: 4799/ 1/ 1-C6

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul J-casă din cărămidă, acoperită cu eternit, cu 2camere

Al.7

CAD: C7

Top: 4799/ 1/ 1-C7

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul G-casă din cărămidă, acoperită cu eternit cu 1 cameră

Al.8

CAD: C8

Top: 4799/ 1/ 1-C8

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul L- casă din cărămidă, acoperită cu țiglă cu 2 camere, Ibucătărie și lmagazie

A1.9

CAD: C9

Top: 4799/ 1/ 1-C9

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul M-casă din cărămidă, acoperită cu țiglă și tinichea cu 2 camere, 3ateliere și 2 magazii și dependințe

Al.10

CAD: CIO

Top: 4799/ 1/ 1-C10

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie, nr. 106

Pavilionul F-casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu 3 camere și dependințe

PâginaT.'din 4

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 265724 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a Cr Nr. 1431 )

3640/08.03.1938

Act act

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin comasație și prevăzute la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al , Al.3 , Al.5 , Al.6 , Al.10 , Al.2 , Al.7 , Al.4 , Al.l , Al.8 , A1.9

(provenita din conversia CF 1431)

1 1 MUNICIPIUL CLUJ

__________________________________________________________________________________________________________________________i

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

[înscrieri privitoare Ja sarcini


| NU SUNTPagina-2 din 4-
Anexa Nr. 1 Ia Partea I
CONSTRUCȚII


CARTE FUNCIARA NR. 265724

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431 ) PARCELE

HiMH

1       | altele

DA    |   13647

- Pagina-3 din 4-

A.l.1

j CAD: Ci

i Top: 4799/

: i/ î-ci

construcții administrativ si social culturale

4799/1/1-C1

Cazarma Avram Iancu Pavilionul A-Casă din cărămidă, acoperită cu țiglă cu Bcamere și dependințe

A1.2

CAD: C2

Top: 4799/

1/ 1-C2

construcții administrativ si social culturale

>

4799/1/1-

C2

Pavilionul B-Casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 3camere, 9ateliere, 2maaazii și dependințe

Al.3

CAD: C3

Top: 4799/

1/ 1-C3

construcții idministrativ si social culturale

a

4799/1/1-

C3

Pavilionul C-casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu

1 lcamere, 2ateliere, lmagazie și dependințe

Al.4

CAD: C4

Top: 4799/

1/ 1-C4

construcții idministrativ si social culturale

3

4799/1/1-

C4

Pavilionul D-casă din cărămidă, acoperită cu țiglă cu 3camere și dependințe

Ai.5

CAD: C5

Top: 4799/

1/ 1-C5

construcții idministrativ si social culturale

4799/1/1-C5

Pavilionul t-casă cu 3etaje, din cărămidă, acoperită cu țiglă, la parter cu 9 camere, lbucătărie, 4magazii, dependințe, la etaj 1-1 lcamere, lbucătărie, 4magazii, dependințe, la etaj II-6camere, Smagazii, dependințe, la etaj III-10 camere, lbucătărie, lmagazie, dependințe

Al.6

CAD: C6

Top: 4799/< 1/ 1-C6

construcții dministrativ si social culturale

4799/1/1-C6

Pavilionul J-casă din cărămidă, acoperită cu eternit, cu 2camere

Al.7

CAD: C7

Top: 4799/i 1/ 1-C7

construcții dministrativ si social culturale

J

4799/1/1-

C7

Pavilionul G-casă din cărămidă, acoperită cu eternit cu 1 cameră

Al.8

CAD: C8

Top: 4799/<

1/ 1-C8

construcții dministrativ si social culturale

4799/1/1-

C8

Pavilionul L- casă din cărămidă, acoperită cu țiglă cu 2 camere, lbucătărie și lmagazie

A1.9

CAD: C9

Top: 4799/< 1/ 1-C9

construcții dministrativ si social culturale

4799/1/1-

C9

Pavilionul M-casă din cărămidă, acoperită cu țiglă și tinichea cu 2 camere, 3ateliere și 2 magazii și dependințe

Al.10

CAD: CIO

Top: 4799/i 1/ 1-C10

construcții dministrativ si socal culturale

4799/1/1-

C10

Pavilionul F-casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu 3 camere și dependințe

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.            :

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 603/26-02-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Asistent - registrator,
ANGELA MIHUT


SCHIȚA

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106Proces-verbal de vecinătate încheiat la data 28.04.2010

In temeiul Legii cadastrului si a publicitii imobiliare nr. 7/1996. republicata, în conformitate cu Regulamentul privind conținutul si modul de întocmire o documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr 636/2006. cu modificările si completările ulterioare, subsemnați’ ......... .......

S.C. OMNICONSTRUCT B-dul 21 Decembrie


S.A., CUI 201985, cu sediul in mun Cluj-Nopoca,

1989. nr. 104. sc. III, el IV. jud. Cluj

S.A.,

nr.


CUI 21362194, cu sediul in mun. Cluj Napoca, 2-4. jud Cluj


JUDEȚEAN


INSPECTORATUL

str Năvodari, nr. 15. jud


DE JANDARMI CLUJ, cu sediul in mun Cluj-Napoca, Cluj.

CLUJ-NAPOCA. cu sediul in mun Cluj-Nopoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUN. str. MOȚILOR, nr. 1-3. jud Cluj

S= 13.923mp Nr. topo 4799/1/1


(nume, prenume/denumire, domiciliul/sediul, act de identitate/CUI seria, nr.) am procedat la recunoașterea si stabilirea limitei si vecinătăților imobilului identificat in C.T. nr. 265724. nr. topo 4799/1/1, situat m mun. Cluj- Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989. nr 1Q6 si prezentat in schița

Latura (de la punctul pana Io punctul)

Lungime

(m)

Felul

materializării

Vecin (numele si prenumele/denumirea)

Semnătură vecinului

147-272-503

25,63

construcție

S.C. OMNICONSTRUCT S.A

503-214-267-502-

304-302-303-305-326

147,99

construcții gard beton

NSPECTORATUL JUDEȚEAN DE JANDARMI CLUJ

326-327-349-350-351 373-375-377-501-379 380-381-382-500-394 390-420

131,45

gord beton construcții

S C VEI PITAR S A

420-418-411-410-397

65,32

gard beton (str. Năvodari)

MUN. CLUJ-NAPOCA in administrarea CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ-NAPOCA

109-113-118-124-132 141-147

126,90

construcții (B-dul 21 Decembrie 1989)

397-371-370-369-362 341-176-109

176,41

construcții

STATUL ROMAN in odministrareo

CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA

SUSfost mcheiot in 4 exemplare îcate un semnatara si unul pentru documentația


Subsemnatii proprietari ai imobilelor învecinate imobilului descris mai recunoaștem limitele stabilite prin prezentul proces verbal si prezenta schița, fiind de acord cu acestea.

Prezentul proces verbal o exemplar pentru fiecare parte cadastrala).

MUNICIPIUL CONSILIUL


Proprietar

CLUJ-NAPOCA in administrarea

LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOC


Numele si prenumele persoane- a BUZEA EUGEN—COSMI


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara. 1: 1000


Nr cadastral

Suprafața rnasurota

Adresa imobilului

13.923mp

B-dul 21 Decembrie 1989. NR 106

Cartea Funciaro nr.

265724DA TE REFERITOARE LA TEREN


CLUJ-NAPOCA

Nr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Voloore de impozitare

Mențiuni

1.

Cc

13.923

împrejmuit

Total

13.923li. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII
Cod constr.

Suprafața construita Io sol (mp)

Valoare de impozitore

(lei)

Mențiuni

CI

312

înscrisa in CF

C2

1103

înscrisa in CF

Ci

670

Inscriso in CF

C4

601

înscrisa in CF

C5

613

înscrisa in CF

C6

1345

înscrisa in CF

C7

153

înscrisa in CF

CB

232

înscrisa in CF

C9

515

înscrisa in CF

CIO

438

înscrisa in CF

C11

30

înscrisa in CF

C12

5

Neinscrisc în CF

Total

601 7

Neinscrisa in CF

Dota:

Executant:

Moi 2010

ing. Buzeo Eugen -CosrrinNr

X

Y

Nr.

X

Y

Pct.

[m]

[mj

Pct.

__

|m]

147

587084.630

393383.083

382

586974 449

393518.429

141

587101.868

393417.679

381

5B6977 988

393516 957

132

587117.559

393448.888

380

586978 882

393519.202

124

587127.250

393469.870

379

586980.182

393522.328

118

5B7130.316

393476.452

501

586984 435

393520.644

1 13

587137 447

393491.839

377

586984.514

393520.828

109

587140.012

393497.256

375

586990.34?

393518.320

1 76

587120.135

393507 440

373

586995.400

393529 763

341

587044.727

393552 630

351

586998 49?

393536.717

362

587035.317

393558.615

350

58701 1.778

393530.865

369

587021 259

393567.782

349

587011.510

393530.169

370

586997.384

393582 437

327

587021.881

393524.635

371

586997.131

393582 147

326

587003.478

393485.094

397

58698B.759

393587 314

305

587057 337

393458.697

410

586980.397

393569.003

303

5B 7048.374

393442 443

411

586976.343

393560 077

302

587051.354

393440.992

418

586969.639

393545.271

304

587049.558

393437.670

420

586961.595

393527 898

502

587057.1 18

393433 190

390

586965.547

393525.713

267

587067.974

393427 418

394

586963.9 75

393522.270

214

587077.001

393422.350

500

586974.257

393517.967

503

587062.077

393395.274

272

587071 426

393390 164Suprafața totala rnasurota = 13.923 mp Suprofoto conform procesului verbal de vecinătate = 13.923 mp Suprafața din oct (C.F)= 13 647 mp


cerTIFICAI

de AUTOR IZ-ARE SERIA CJ NR-B I C

BUZE A eugen-cosmin