Hotărârea nr. 182/2010

Hotărârea 182/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 106922 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10899.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OTĂ R Â R E

privind însușirea documentației tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 106922 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10899

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 106922 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10899 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93598/45/23.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 106922 Cluj-Napoca. cu nr. topo 10899;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, ale H.C.L. nr. 167/2010 și ale H.C.J. nr. 115/2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA Ș T E:

Art.l. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 106922 C’luj-Napoca, în suprafață de 24160 mp., cu nr. topo. 10899. Intabulat în favoarea Județului Cluj și în administrarea operativă a Consiliului județean Cluj, astfel:

parcela cu nr. topo nou 10899/1. în suprafață de 7630 mp., categoria de folosință teren, va li reînscrisă în C'F nr. 106922 Cluj-Napoca, în proprietatea publică a Județului Cluj și în administrarea operativă a Consiliului județean Cluj;

parcela cu nr. topo nou 10899/2. în suprafață de 16530 mp., categoria de folosință teren, va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca. în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de dezlipire întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin. ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 182 din 11 mai 2010

tl lotărârea a fost adontată cu 25 voturi

ANEXĂ LA II(I|ÂI<ARI/A NR. 182/2010

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

MUN. CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 106922 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPO. 10899

BENEFICIAR:

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 58 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca. Telefon: 0741/152064


z

CLUJ - NAPOCA

MAI 2010

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

5                                                                                  9

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului

 • ■  Conținutul documentației

J                                                                            >

 • ■  Memoriul tehnic

 • ■ C.F. 106922 Cluj-Napoca

 • ■  Hotărârea Consiliului Județean nr. 115/21.04.2010

J

 • ■ Tabel de mișcare a parcelelor

PARTEA DESENATĂ:

 • ■ Plan de încadrare în zonă

 • ■ Plan de situație conform C.F.

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

  1 pag.

  1 pag.

  1 pag.

  1 pag.

  3 pag.

  1 pag.


  planșa 1

  planșa 2

  planșa 3

  2 planșe


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire teren, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 5/2010.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Județean Cluj prin președinte Alin Tișe, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, având ca suprafață măsurată 24160mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire teren.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, între vecinii la:

 • - Nord - Râul Someș,

 • - Est - Mun. Cluj-Napoca (Nr. topo. 10901),

 • - Sud - Aleea Parcului,

 • - Vest - str. Uzinei Electrice .

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este intabulat pe JUDEȚUL CLUJ în administrarea CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ, în C.F. nr. 106922, nr. topo. 10899, având suprafața de 24.160mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în două imobile: imobilul cu nr. topo. 10899/1, cu suprafața de 7630mp și imobilul cu nr. topo. 10899/2, cu suprafața de 16.530mp, conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație. 103 (Punct vechi) și 105 (Punct vechi). Din punctul de stație 103 cu viză pe punctul 105, s-au transmis punctele de stație 104 și 112. Din punctele de stație 103, 104, 105 și 112, cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Mai 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin


CERTIFICAT


~ DE AUTORIZARE

£ SERIA CJ NR. 187


B/C


ANCEI


Nr. înregistrare

128865/2008

Eliberare: 128865/


AGEXT1A XAÎtON.Al.A •> t CAUASYRU « » !• li «MClfATE IMO«ILIA «A


2 3 OCT. 2008


2008A.

|!

z ^/OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ oV

/

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 106922


Localitatea CLUJ NAPOCA


A. Partea l-a

Nr. crt.

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

1

1

T0899

leren fotbal cu zgura

Teren baschet bituminizat

Arena sportiva in str Parcului nr i

_24T60:2’4 ‘

2

10902/1

Arena sportiva in str Parcului nr 1

31141,42

STADIONUL MUNICIPAL ION MOINA

TRIBUNA 1 :

Parter: vestiar S=34,02 mp; sala cazan magazie 8=42,75 mp; vestiar atletism cu dusuri si grupuri sanitare S=78,96 mp; magazie femeie de serviciu si grup sanitar S= 14.91 mp; grup sanitar barbati S=ll,00mp; magazie 8=25,92 mp; sala de haltere 5182,66 mp compusa : sala de antrenament, birou, hol, vestiar, 2 încăperi de recuperare, dus si wc; sala cazare sportivi cu dus si grup sanitar; sala cazan si boike dezafectate ; magazie S=3,90 mp; sala mese,bucătărie,magazie si grup sanitar 5=65,29 mp; sala box S= 176,59 mp; depozit de ciclism S=19,63 mp; 2 grupuri sanitare dezafectate S=39,33 mp; dormitor S=35,27 mp; sala antrenamente S=81,90 mp; magazie S=5,84 mp; tabela electronica din stâlpi de beton armat pt afișare scor; opt cabine din cărămidă pt vanzare bilete,acoperiș terasa;

Etaj :sala protocol S=91,60,compusa: 2 săli ,hol,bucatarie,2 grupuri sanitare, debara; 2 săli pt transmisiuni radio.

TRIBUNA 2:

Coridor si acces vestiare cu 2 hidranti S=238 mp; birou administrativ S= 18,38 mp; vestiar oaspeți 5=94,76 mp; magazie S=3,36 mp; vestiar tineret 5=53,93 mp; centrala termica 8=20,67 mp; vestiar arbitrii S=44,30 mp; grup sanitar S=1,74 mp; magazie S=6,25 mp,-vestiar seniori si arbitri; spalator-uscator 8=66,63 mp; vestiar școala soorfiva S= 22,40 mp; magazie tractor S=21,20 mp;

garaje S=99,82 mp; gar.aje-S^45,60 mp; grup

sanitar femei S=20,80..-psi^£^^sanitar barbati S=

y

Ey

28,60 mp; grup sar^ș^teiSa^tgt,; magazie-atelier mecanic.              o

TRIBUNA : cu cappdțăje'd de^/^OO locuri cu

- -

; u

S'ructura cadru tipj'b.aîc.Ui'tr^co.rpuri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂ R Â R E privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea publică a Județului Cluj, administrarea Consiliului județean Cluj, în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea publică a Județului Cluj, administrarea Consiliului județean Cluj, în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78644/45/15.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea publică a Județului Cluj, administrarea Consiliului județean Cluj, în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -plUlCCt dill ililțial' pi diu.,

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 16530 mp., identificat în regim de carte funciară ca parte din terenul în suprafață totală de 24161,04 mp., înscris în CF nr. 106922 Cluj-Napoca, nr. topo. 10899, din proprietatea publică a Județului Cluj, administrarea Consiliului județean Cluj, în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Terenul solicitat potrivit prevederilor aiin.(l) va fi utilizat pentru realizarea unei săli polivalente de sport multifuncțională și a unui parking subteran, care va deservi atât stadionul cât și sala polivalentă.

Documentațiile topo-cadastrale aferente întregii zone vor fi întocmite pe cheltuiala Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Serviciul juridic contencios.


Nr. 167 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 115 din 21 aprilie 2010

privind reglementarea situației juridice a unei părți din imobilul-teren aflat în domeniul public al Județului Cluj, identificat regim de carte funciară în CF Cluj-Napoca cu nr. 106922 (CF inițial cu nr. 1431)

Consiliul Județean Cluj;

Având în vederea proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unei părți din imobilul-teren aflat în domeniul public al Județului Cluj, identificat regim de carte funciară în CF Cluj-Napoca cu nr. 106922 (CF inițial cu nr. 1431), propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe;

Ținând cont de prevederile:

 • >  art. 10 și ale art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile:

 • > Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 279 din 19 decembrie 2008 pentru asocierea Județului Cluj cu Municipiul Cluj-Napoca în vederea construirii unui stadion la standarde internaționale, respectând normele U.E.F.A. și F.I.F.A., a unei clădiri de servicii aferente și a unei săli polivalente pe amplasamentul stadionului „Ion Moina" și zona limitrofa stadionului;

 • > Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 490 din 23 decembrie 2008 privind asocierea Județului Cluj cu Municipiul Cluj-Napoca în vederea construirii unui stadion la standarde internaționale, respectând normele U.E.F.A. și F.I.F.A., a unei clădiri de servicii aferente și a unei săli polivalente pe amplasamentul stadionului „Ion Moina" și zona limitrofa stadionului;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 și art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1 (1) Se «probă transmiterea unei părți din imobi'ul-tcren identificat în regim de carte funciară în CF Cluj-Napoca cu nr. 106922(CF inițial cu nr. 1431), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a județului Cluj și din administrarea Consiliului Județean Cluj în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

(2) După preluare, imobilul-teren prevăzut la alin. (1) va fi utilizat în vederea realizării unei săli polivalente de sport multifuncțională și a unui parking subteran care va deservi atât Sala polivalentă de sport cât și Stadionul construit la standarde internaționale pe amplasamentul fostului stadion „Ion Moina".

(3) Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentațiilor topo-cadastrale aferente întregului ampasament pe care se vor construi obiectivele de investiții -Stadion la standarde internaționale și Sală polivalentă de sport- se suportă din bugetul Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Patrimoniul Județului Cluj se modifică în mod corespunzător cu valoarea bunului imobil transmis conform articolului 1.

Art. 4. Predarea-preluarea bunului imobil transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget, Finanțe, Resurse Umane și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget, Finanțe, Resurse Umane; Direcției Juridice; Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj; Primarului Municipiului Cluj-Napoca, precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet “www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL JUDEȚEAN


Anexă

la Hotărârea nr. 115/2010


DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilul-teren identificat regim de carte funciară în CF Cluj-Napoca cu nr. 106922 (CF inițial cu nr. 1431), care se transmite din proprietatea publică a județului Cluj și din administrarea Consiliului Județean Cluj în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, în vederea realizării unei săli polivalente de sport multifuncțională și a unui parking subteran care va deservii atât Sala polivalentă de sport cât și Stadionul construit la standarde internaționale pe amplasamentul fostului stadion „Ion Moina"


Nr. crt.

Locul unde este situat bunul care se transmite

Persoana juridică de Ia care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Caracteristicile tehnice ale bunul care se transmite

1

Municipiul Cluj, Napoca, str. Aleea Parcului f.n.

Județului Cluj, din administrarea Consiliului Județean Cluj

Municipiul Cluj-Napoca și în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Teren în suprafață de 16.530 mp, identificat regim de carte funciară ca parte din terenul în suprafață de 24.161,04 mp, înscris în CF Cluj-Napoca cu nr. 106922(CF inițial cu nr. 1431),


PREȘEDINTE,


Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MĂRUȚA POP >?

./
TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

N

UMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

106922

Cluj-Napoca

10899

24160

Teren fotbal cu zgură Teren baschet bituminizat

Drept de proprietate, în favoarea: JUDEȚUL CLUJ în administrarea CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

106922

Cluj-Napoca

10899/1

7630

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: JUDEȚUL CLUJ în administrarea CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

10899/2

16530

Teren

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ TRANSMITERE TEREN

(CONFORM H.C.J. nr. 115/2010)

106922

Cluj-

Napoca

10899/1

7630

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: JUDEȚUL CLUJ în administrarea CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

NOU

Cluj-

Napoca

10899/2

16530

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

întocmit:

ing. Buzea Eugen- CosminPROPRIETAR: JUDEȚUL CLUJ


Plan de situație conform C.F

Scara 1:2000

S=7630mp


Nr. topo. 10899/1


Nr. topo. 10899/2


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara: 1:1000


Nr. codastral

Suprofoto masurata

Adresa imobilului

24.160mp

Mun. Cluj-Napoca

Carteo Funciara nr.

106922

UAT

CLUJ-NAPOCA


Situația actuala (incinte de dezlipire)

Situația viitoore (după dezlipire)

Nr. cod.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Cotegoric de folosința

Descrierec imobilului

24160

Cc

Teren fotbal cu zgura

Teren boschet bituminizat

7650

Cc

Teren

16530

Cc

Teren

-

Totol

24160

24160


Data:

Moi 2010Mun. Cluj-Nopoca topo. 10901DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scora: 1:1000


Nr. cadastral

Suprafota masuroto

Adresa imobilului

7630mp

Mun. Cluj-Nopoca


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


A. DA TE REFERITOARE LA TEREN


Suprafața (™p) 7630


7630


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita Io sol (mp)


Voloore de impozitare (lei)


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție:

'ic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

201

390848.783

586319.102

202

390851.638

586319.921

203

390877.308

586330.072

204

390907.709

586356.098

205

390927.124

586377.418

206

390967.037

586415.012

207

390984.501

586444.789

208

390981.311

586417.991

209

390989.055

586381.682

210

391055.540

586271.562

211

391023.100

586251.444

217

390946.553

586385.832

216

390935.225

586370.719

215

390915.033

586348.546

214

390882.802

586320.954

213

390854.184

586309.746


Suprofata totala mosurata = 7630mp

Suprafota din act = 7630mp


Executont:

ing. Buzeo Eugen-Cosmin


%

1

rnll

% EUGEN^COSMIN £11


/C CERTIFICAT N DE AUTORIZARE fu SERIA CJ NR. 18/ t—        B/C

&    BUZEA


Dota: Moi*


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in bazo de catePLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scoro: 1:1000


Nr. codostrol

Suprofoto mosuroto

Adreso imobilului

16530mp

Mun. Cluj-Nopoco


Corteo Funciare nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


A. DA TE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

porcelo

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

16530

Total

16530

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprafața construita Io sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

INVENTAR DE COORDONATE

Executant:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

CERTIFICAT ! * DE AUTORIZARE -A\ SERIA CJNR. 187 S i         B/C      zl

V buzea   M

X EUGENâ2? 7/

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

213

390854.184

586309.746

214

390882.802

586320.954

215

390915.033

586348.546

216

390935.225

586370.719

217

390946.553

586385.832

211

391023.100

586251.444

212

390922.815

586189.260

Se confirma suprafața din masurotori si introducerea imobilului in boza de dote

Suprafața totala masurato = 16530mp

Suprafața din act ■ 16530mp