Hotărârea nr. 181/2010

Hotărârea 181/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 134/2009 (concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii locuinţei, a terenului, în suprafaţă de 39 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arieşului nr. 66).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 134/2009

(concesionarea, prin încredințare directă. în vederea extinderii locuinței, a terenului. în suprafață

de 39 mp., situat în municipiul C'luj-Napoca, str. Arieșului nr. 66)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 134/2009 (concesionarea, prin încredințare directă. în vederea extinderii locuinței, a terenului. în suprafață de 39 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Arieșului nr. 66) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93915 din 03.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 134/2009 (privind concesionarea, prin încredințare directă. în vederea extinderii locuinței, a terenului, în suprafață de 39 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arieșului nr. 66);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 134/2009. în sensul suplimentării suprafeței de

39 mp., concesionată în favoarea lui Luscalov Dan Adrian și a soției Luscalov Simona, conform

Contractului de concesiune nr. 61885 din 24.03.2009 cu 14 mp., teren situat în municipiul Cluj-Napoca.

str. Arieșului nr. 66.

Art.II. Taxa de concesionare pentru suprafața de 14 mp. se stabilește la suma de 990 lei/mp.”

Art.llL Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 181 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)