Hotărârea nr. 180/2010

Hotărârea 180/2010 - Aprobarea Avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nr. 97.517/457/06.05.2010.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizului

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 97578/433/06.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

nr. 97517/547/06.05.2010-PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

Modificarea Avizului CTATU nr. 62745/304/23.03.2010, aprobat prin Hotărârea nr. 136/2010, referitor la amenajare de terase de consumație cu caracter sezonier.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană și Direcția tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 180 din 11 mai 2010

(I lotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Z/7

Jr. Aurora Țărmure

/