Hotărârea nr. 18/2010

Hotărârea 18/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, deţinut de S.C. TEHNOFRIG S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, deținut de SC TEHNOFRIG SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34, deținut de SC TEHNOFRIG SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu, Horia Ioan Florea, Csoma Botond, Gheorghe loan Vușcan și Peter Teofil Claudiu;

Analizând Referatul nr. 7645 din 12.01.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, deținut de SC TEHNOFRIG SA. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, în suprafață de 69.91 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificăarile și completările ulterioare.

II O TÂRĂȘT E:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, până la data de 30.06.2010, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, în suprafață de 69,91 mp., având destinația de magazin nealimentar, deținut de către S.C. TEHNOFRIG S.A.

Art.2 - Cota de asociere de 3600 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art,3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

 Președinte de ședință Adrian Popa