Hotărârea nr. 179/2010

Hotărârea 179/2010 - Aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizului

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001. modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 97570/433/04.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

nr. 42420/433/22.04.2010 - S.C. Ady Gherman Import-Export S.R.L. Extindere construcție existentă, pentru locuire și birouri str. Plopilor nr. 65, 67, 69 și 71.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


municipiului,

r. Aurora Țărmure /


Nr. 179 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)