Hotărârea nr. 178/2010

Hotărârea 178/2010 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93971/433/04.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de

urbanism nr.:

172939/379/25.03.2010 - Consultare pentru oportunitate P.U.Z. - str. Victor Babeș Irimieș Gheorghe;

67242/435/22.04.2010 - Consultare pentru oportunitate P.U.Z. - schimbare funcțiune zonă din UTR L3c în UTR CM3 - pentru amplasare pensiune turistică, str. Bună Ziua fn.

Sccrbac Dan;

52990/436/22.04.2010 - Consultare pentru oportunitate P.U.Z.

zona "Dincolo de Becaș"

Surd Veronica.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană și Direcția tehnică.


Nr. 178 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)