Hotărârea nr. 177/2010

Hotărârea 177/2010 - Aprobarea P.U.Z. str. Alexandru Vaida Voievod – str. Slănic; beneficiar: Velcherean Vasile.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Alexandru Vaida Voevod - str. Slănic

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Alexandru Vaida Voevod - str. Slănic - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93690 din 04.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Alexandru Vaida Voevod - str. Slănic, beneficiar: Velchercan Vasile;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 67112/431 din 22.04.2010, Avizul de oportunitate nr. 75891/433 din 21.05.2009, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 279/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Alexandru Vaida Voevod - str. Slănic, beneficiar: Velcherean Vasile.

Prin P.U.Z. se stabilește introducerea pe parcelele dinspre colț a încadrării funcționale UTR CA6 = activități complexe ce grupează funcțiuni de importață supramunicipală și municipală, instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir, activități productive mici, nepoluantc și locuințe.

Organizarea teritoriului respectiv se face prin marcarea parcelelor A, B, C, D, trasarea zonei construibile a acestora și marcarea alinierii minime. Față de străzile Slănic și Alexandru Vaida Voevod, alinierea minimă la nivelul parterului va fi dc 13 m, cu posibila ieșire în consolă a etajelor, iar față de breteaua carosabilă retragerea va fi de min. 4 m. Înălțimea maximă la cornișă nu va depăși distanța dintre aliniamentele de pe laturile opuse ale străzii, cu recomandarea creșterii spre zona intersecției.

Organizarea circulației se face prin propunerea unui nod giratoriu, la intersecția str. Alexandru Vaida Voevod cu str. Slănic, precum și prin trasarea unei bretele carosabile de 7 m. plus trotuare de câte 1 m., ce rezolvă accesele la parcelele B, C și D.

în vederea autorizării se va prezenta dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de ..drum” a suprafețelor de teren ce se cedează pentru corecția sau trasarea circulațiilor și rezolvarea bretelei carosabile.

Indicii urbanistici propuși: P.O.T. max. = 40% și C.U.T. max. = 3,2;

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 67112/431 din 22.04.2010.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adria

/*


CONTRASEMNEAZĂ:

\ yo. /*

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora >Țărmure c/

Nr. 177 din 11 mai 2010 (Elotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)