Hotărârea nr. 176/2010

Hotărârea 176/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială P+E, str. Borhanciului nr. 70; beneficiară: Suciu Mihaela.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

locuință unifamilială P+E, str. Borhanciului nr. 70

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială P+E, str. Borhanciului nr. 70 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62629 din 09.04.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+M, str. Borhanciului nr. 70, beneficiară: Suciu Mihacla;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și dc urbanism nr. 238656/250 din 11.03.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+M, str. Borhanciului

nr. 70, beneficiară: Suciu Mihaela, prin care se stabilesc condițiile de amplasare a unei locuințe P+E, în partea mediană a parcelei, la cca. 30 m. de la drum, la min. 3.0 m. dc limitele laterale ale parcelei și cca. 24 m. de limita posterioară. Se asigură acces din str. Borhanciului prin drum de 3,0 m. lățime și se va amenaja parcare în incintă. Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare. U.T.R. L3cf, cf. P.U.Z. str. Borhanciului (beneficiari: Crișan Florin și Marcel), aprobat prin Hotărârea nr. 822/2007; P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 238656/250 din 11.03.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 176 din 11 mai 2010


(I lotărârca a fost adoptată cu 25 voturi)