Hotărârea nr. 175/2010

Hotărârea 175/2010 - Aprobarea P.U.D., casă unifamilială D+P+E, piscină şi foişor, str. Trandafirilor nr. 6; beneficiar: Gorcea Petru Violin.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casă unifamilială D+P+E, piscină și foișor de grădină, str. Trandafirilor nr. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu casă unifamilială D+P+E, piscină și foișor de grădină, str. Trandafirilor nr. 6 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65377 din 04.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă unifamilială D+P+E, piscină și foișor de grădină, str. Trandafirilor nr. 6, beneficiar: Corcea Petru Violin;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 225627/36 din 21.01.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - casă unifamilială D+P+E, piscină și foișor dc grădină, str. Trandafirilor nr. 6, beneficiar: Corcea Petru Violin, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea construcției, în retragere de min. 5,0 m. de la traseul regularizat al str. Trandafirilor, la min. 1,0 m. de la limita nordică și min. 3,0 m. de cea sudică. Se vor asigura min. 5,0 m. până la limita posterioară a parcelei. Accesul auto și pietonal se asigură direct din str. Trandafirilor. Gararea se asigură la demisolul construcției.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare; U.T.R. L3a: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 225627/36 din 21.01.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 175 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)