Hotărârea nr. 174/2010

Hotărârea 174/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială P+M şi anexe, str. Eclipsei nr. 10A; beneficiar: Maşca Augustin.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu locuință unifamilială P+M și anexe, str. Eclipsei nr. 10A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu locuință unifamilială P+M și anexe, str. Eclipsei nr. 10A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57590 din 30.04.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+M și anexe, str. Eclipsei nr. 10A, beneficiar: Mașca Augustin;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61284/736 din 15.10.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+M și anexe, str. Eclipsei nr. 10A, beneficiar: Mașca Augustin, prin care se stabilesc condițiile de amplasare a unei locuințe P+M, retrasă la min. 7,0 m. de la limita dinspre stradă a parcelei, la min. 3,0 m. față dc limitele laterale și la cca. 17,0 m. de la limita posterioară. Parcela este rezultată din dezmembrarea unei parcele mai mari și are rezolvat acces propriu din drumul public printr-o alee de 5,0 m. lățime.

Va fi amenajat loc de parcare în incintă.

Se mențin indicii urbanistici ai zonei de amplasare; U.T.R. L3c: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9 (la P+2E) și 0,6 (la P+E).

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61284/736 din 15.10.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


municipiului,

. Auroray^ărinurc

Nr. 174 din 11 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)