Hotărârea nr. 173/2010

Hotărârea 173/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială S+P+E, str. Făgetului nr. 25; beneficiară: Zehan Lenuţa Gabiţa.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială S+P+E, str. Făgetului nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială S+P+E, str. Făgetului nr. 25 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68829 din 04.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+E, str. Făgetului nr. 25, beneficiară: Zehan Lenuța Gabița;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 149660/823 din 29.10.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+E, str. Făgetului nr. 25. beneficiară: Zehan Lenuța Gabița, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea construcției, în retragere de min. 17,5 m. față de axul str. Făgetului și min. 12,5 m. față de axul str. Galaction Liviu Muntcanu. cf. P.U.Z.

Făget, aprobat prin Hotărârea nr. 226/1999, la min. 3 m. de la limita laterală vestică și la cca. 15 m. de limita posterioară. Se asigură accesul auto și parcarea/gararea auto în incintă, care se va amenaja și planta, iar în partea de sud se va amplasa un foișor și pergolă de legătură cu casa. Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în vecinătate: curent electric, gaz și telefon. Apa se va asigura din puț forat, iar canalizarea, în primă etapă, prin stație de epurare ecologică.

Indicii de ocupare a terenului se înscriu în valorile maxime ale zonei de amplasare; UTR 18 conform P.U.Z. Făget, cu POT max. = 30% și CUT max. = 0,6 pt. P+E.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 149660/823 din 29.10.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

IZ

Nr. 173 din 11 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)